3
Impogini nokogasanotaketari nonkemakoigakempira, tera nagavee nantsipereakotaempara, irorotari noneantakarira kametitake panivani nonae naro Atenaku kameti nontigankakeriniri Timoteo ineaigakitempira. Irirori intitari apigematsaegine notentashiigarira nokenkitsatakovageigirira Kirishito tyara ikanta yogavisaakotantira. Noneaigake iragaveake irogotagasanoigakempira, aikiro ishintsitagaigakempira ganiri tyani pakuanakero ikematsatasanotirira ineakera yatsipereakagavagetunkanira, pogoigaketari ikantake Tasorintsi antsipereaventaigakerira Kirishito. Antari notimimoigutimpira nokantaigakitimpi nokanti: “Impogini antsipereavageigake.” Maikari maika mataka pineaigakero viroegi atsipereanunkanira. Impogini nokogasanotaketari nonkemakoigakempira notigankantakaririra Timoteo ineaigakitempira aiñokyarikara pikematsatasanoigiri Kirishito. Ontitari nosuretaka nokantake: “Impa ariorakari yamatavinaigairi kamagarini. Iroroventi ontirorokari nokenkitsatimoigakeri kogapage.”
Maika pigaa Timoteo ineaigakitimpira ikamantaigapaakena ariompatyo pikematsatasanoiganakeri, aikiro pitasanotantaiganaka. Ikamantaigakena pisuretakoigakenara pikogasanoigakera pineaigaenara pikañoigakenara naroegi nokogasanoigakera noneaigaatempira. Natsipereavageigake posante, aikiro yatsipereakagavageiganakena pashini matsigenkaegi, kantankicha pogishineasanovageigakena nokemakoigakempira ariompara pikematsatasanovageiganakeriri Atinkami Kirishito. Arisanotyo noshinevageigaa nokemakoigakempitari pikantakanira pikematsatasanovageiganakeri tera pampakuaigumataeri. Nerotyo naroegi noniaigirira Tasorintsi nokantaigakeri noshineventavageigakarityo kara, pairotari yogishineasanovageiganakena noneaigakempira pikematsatasanoiganakerira, aikiro viroegi pogishineasanoiganakenara. 10 Omirinkatyo kutagiteriku ontiri tsitenigetiku noniaigakeri Tasorintsi nokantaigakerira nokogaigakera noneaigakitempira nogotagasanoigutempira tekyarira pogotasanoigero. 11 Nokogaigake iragamaakoigakenara Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito nagaveaigakeniri nompokaigakitera noneaigakitempira. 12 Aikiro nokogaigake iragaveakagaigakempira ariompaniri pintavakagasanoiganakempari, aikiro ariompaniri pintasanoiganakempariri maganiro matsigenkaegi pinkañoiganakenara naro notasanoigimpira viroegi. 13 Ario pinkañoigake maika kameti ishintsitagaigakempiniri Tasorintsi pisureku ganiri povetsikaigai terira onkametite onti pinegintetasanovageiganakempa. Impogini impigaatera Atinkami Jeso intentaigakemparira maganiro kematsaigiririra ineaigakempi Apa Tasorintsi negintevageigakavi.