PAVORO ITSIRINKAIGAINIRIRA KORINTOKUNIRIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi viroegi kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Yogari Tasorintsi ikogakagakena nompegakempara iritigankane Jesokirishito. Maika nokogake nontsirinkaigaempira viroegi kematsaigatsirira timaigatsirira kara Korintoku intiegiri aikiro maganiro timageigatsirira Akayaku. Inti notentashitaka apigematsaegine Timoteo. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri aikiro Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Tsame ashineventaigakemparira Tasorintsi Iriri Atinkami Jesokirishito ankantaigakerira: “Pairo pikametiti”, itsarogakagavageigakaitari yogishineaigakaira atsipereavageigira kameti agaveaigakeniri agishineaigakerira pashini tsipereavageigankitsirira ankañoigakemparira irirori yogishineaigakaira. Antari atsipereaventavageigakerira Kirishito, ariotyo okañotaka aikiro yogishineavageigakaityo irirori. 6-7 Ogari natsipereaventavageigakerira naroegi onti kameti irogishineaigakempira viroegi, aikiro irogavisaakoigakempira. Ario okañotaka aikiro yogishineaiganara Tasorintsi onti kameti pogoigakeniri ario inkañotagaigakempi viroegi aikiro irogishineaigakempira ineaigakempirika pantsipereavageigakera pinkañoigakenara naroegi natsipereavageigira. Onti irogishineaigakempi ompote pantsipereakovageiganakempaniri. Nogotasanoigaketari gara ario patsipereaventavageigiri Kirishito kogapage, onti irogishineaigakempi Tasorintsi.
Maika, napigematsaegine, nokogaigake pogoigakera natsipereavageigaketyo Ashiaku noneaigiri ariori nonkamaigake, noneaigavakatari tenige nagaveaigae noshintsitashiigaerora. Nokantantaigakarira: “Maika nonkamaigake.” Kantankicha onti okañotaka maika kameti nogotasanoigakeniri gara tsikyata naro nagaveaigi noshintsitashiigakerora, panirotyo Tasorintsi irirori iragaveakera irogavisaakoigakenara, irirotari ganiaigiririra kamageigatsirira. 10-11 Impo irirori ipugamentaigakena nerotyo tera nonkamaige. Ario onkañotakempa maika, pimutakoigakenarika viroegi piniaventaigakenara, nogotasanoigake omirinkatyo irimutakoigakena tatarika oita nantsipereaigake. Iriniaventaigakenarika tovaini ariotyo onkañotake aikiro tovainityo shineventaigakemparine Tasorintsi ineaigakera ikavintsajaigakenara, inkantaigake pairo ikametiti.
Tyara okantaka tera iriate Pavoro Korintoku
12 Maika nokogake nonkantasanoigakempira noshinevageigakatyo kara noneaigaketari omirinka nonegintevageigaka, aikiro teratyo namatagumaigempa, pineasanovageigakenatari viroegi notimimoigutimpira. Kantankicha tera tsikyata nagaveaige naroegi nonkañoigakempara maika. Intityo mutakoigakena Tasorintsi yagaveakagaigakenara. 13 Antari notsirinkaigimpira nogikoneatasanoigakerotyo magatiro ganiri okomutapitsaigimpi piniavantaigakerora onti pinkemasanoigavakero, nokogaigaketari 14 pogotasanoigakenara tyara nokantaiga naroegi, omirinkatari nokantasanoigi tera namatagumaigempa. Pogoigavetakatyo maani kantankicha nokogaigake pogotasanoigakera kameti pishineventasanoigakenaniri impogini impigaatera Atinkami Jesokirishito pinkañoigakenara naroegi noshineventaigakempira.
15-16 Antari okyara nokantaigavetakempira noneaigakitempira onti nopintsavetaka noatakemera Maseroniaku ovashi nonkenanakemera kara noneaigapanutempimera viroegi aikiro. Impo noatakemera ario pinkante nompokakeme noneaigapanaatempimera aikiro kameti pishinevageigakempaniri pineaigakera nokamosoigaatimpira. Impo aikiro nosurevetaka nonakemera kara nomponiakempara viroegiku noatakera Joreaku pinkavintsajaigakename pimpaigavakenara nonkogakotakemparira ovashi pogavokiigutena. 17 ¿Ariorika pineaigiri tera ario nosuretasanotemparo nokantaigakempira noneaigakitempira? ¿Ontirika pineaigake ariori nokañoigakari pashini terira inkematsaige ikantaigira tatarika oita impo ariokya ikantatigaigavairo tera intsatagaigero?
18 Kantankicha Tasorintsi teratyo ario inkañotumatero maika ontityo itsatagasanotiro tatarika oita ikantake, nerotyo ario nokañoigaka naroegi maika teratyo tatoita nonkantaigavetempi kogapage impo ariokya nonkantatigaigavaero. 19 Ariotari ikañotakari aikiro Jesokirishito Itomi Tasorintsi nokenkitsatakotakerira naro notentashiigarira Surivano intiri Timoteo nokenkitsatimoigimpira viroegi. Pine irirori tyarika ikanti omirinka itsatagiro. 20 Aikiro antari ipokutira onti otsatagagetunkani magatiro ikantagetakerira Tasorintsi pairani ikantakera intigankakerira Gavisaakotantatsirira. Irorotari maika ashineventantaigakaririra Tasorintsi akantaigakerira “Ario onkañotakempa. Amen.”, agoigaketari inti Jesokirishito kañotagagetakero maika. 21 Irirotari Tasorintsi kogakagaigakai ankematsaigakerira Kirishito ovashi ikematsatagasanoigakairi kameti ankusotasanoigakemparira ganiri apakuaigairo akematsaigakerira. 22 Impo itigankakeri Isure intimasurentaigakaera kameti agoigakeniri antiegi irashiegisanorira impantaigakaerorira magatiro ikashigakagaigakairira ankantakanira antimaigake iriroku.
23 Maika pineaigake tekya noate kara noneaigakitempira, ontitari kantankicha tera nonkoge nonkisaviigempirora povetsikaigakerira, notsarogakagaigakempitari. Ineakenatyo Tasorintsi tera ario namataviigempi arisanotyo nokantake. 24 Tera iroro nonkogaige nonkantaigakempira pinkematsaigakenara naroegi pintsatagaigakerora nonkantaigakempirira, ontityo nokogasanoigake nogotagaigakempira pashini kameti atanatsira pinkematsatasanoiganake pishinevageiganakempara.