PERERO ITSIRINKAIGAINIRIRA IRAPIGEMATSAEGINE
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi viroegi napigematsaegine kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti iromperane Jesokirishito, aikiro nanti iritigankane. Maika nontsirinkaigakempi maganiro viroegi kañoigakenarira naroegi pikematsaigakerira Tasorintsi, intitari kematsatagaigakai Jesokirishito gavisaakoigakairira. Irirori inti Tasorintsi nerotyo omirinka katinka yogagetakero magatiro, irorotari yogavisaakotantaigakaririra maganiro kematsaigakeririra. Noniaventaigakempi pogotasanovageiganakerira Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito kameti ariompaniri inkavintsaavageiganakempiri intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Tyara ikantaiga kematsatasanovageigiririra Tasorintsi
Yogari Tasorintsi ikogakagaigakai antentaigakemparira, aikiro ankañoigakemparira irirori. Maika agoigakeritari, yagaveakagasanoigakai anegintetasanovageigakempara, aikiro avetsikaigakera magatiro ikogakerira. Pairo yagaveavageti irirori, aikiro itsatagagetakero ikantaigakairira, irorotari yagaveakagantaigakairira avetsikaigakera kametiripage ganigera akañoigaari terira inkematsaige vetsikagisevageigirorira terira onkametite, onti ankañotasanoigakempari irirori.
Irorotari nonkantantaigakempirira nokogake pinegintetasanovageiganakempara. Impo pinegintetasanovageiganakemparika irorokya pimpiriniventavageiganake Iriniane pogotasanovageiganakerora. Impo pogotasanovageiganakerorika ariokya pishintsitashigeiganakero magatiro terira onkametite. Impo pishintsitashigeiganakerorika ariokya pantsipereakovageiganakempa. Impo pantsipereakovageiganakemparika ariokya pimpinkatsavageiganakeri Tasorintsi pishineventaiganakemparora povetsikaigakerora ikogagetirira irirori. Impo pimpinkatsavageiganakeririka ariokya pintavakagaiganakempa, aikiro pinkavintsaantavageiganakera. Pinkañoiganakemparika maika ariompatyo pogotasanoiganakeriri Atinkami Jesokirishito pinkañoiganakemparira irirori ovashi gara pikematsatamampegaiga kogapage. Yogari terira inkañotempa maika onti ikañotari terira inee, imagisantakerotari ikavintsaakerira Tasorintsi yogavisaakotakerira isaankakerira magatiro ikañovagetakara.
10 Kantankicha viroegi, napigematsaegine, garatyo pikañoigari iriroegi, onti pinkantakani povetsikaigakero nokantaigakempirira maika kameti pogotasanovageiganakeniri arisano ikogakagaigakempi Tasorintsi irashintasanoigakempira kameti pinkematsaigakeriniri. Pinkañoigakemparika maika gara papakuimaigiro pikematsaigirira. 11 Impogini piaigakera itimira Atinkami Jesokirishito gavisaakoigakairira, irirori kametikya iragaigavakempi pintentaigakemparira anta inkantakanira impegakempara Igoveenkariegite maganiro kematsaigiririra.
12 Pogoigavetakarotyo nogotagaigakempirira, aikiro pikematsatasanovageigavetakarotyo Niagantsisanorira kantankicha atanatsityo nosuretagaigempirora. 13 Ario nonkañotakero maika kigonkero nonkamanaera, 14 yogotagakenatari Atinkami Jesokirishito gara samani notimai aka kipatsiku, 15 kantankicha aiñokyanara notimi atanatsi nonkañotakempara maika nosuretagaigaempirora ganiri pimagisantumaigairo impogini nonkamanaera.
Neaigakeririra Jesokirishito ikoveenkavagetakera
16 Antari nokenkitsatakoigakerira Atinkami Jesokirishito nokamantaigakempira impigaatera inkoveenkavagetapaakera tera ario nagashivageigemparo kogapage, noneasanoigakeritari pairani ikantatigimoiganakenara anta otishiku ikoveenkavagetiratyo kara. 17-18 Itentaiganakenatari Atinkami anta otishiku impo noneasanovageigakerityo ikoveenkatagakerira Tasorintsi ikantatigimoiganakenara. Impo nokemasanoigakeri iniakera Tasorintsi visavageigiririra maganiro ikantakera: “Yogari yoga inti Notomi notasanovagetarityo kara.” 19 Aikiro agoigake arisano ikantasanoigake kamantantaigatsirira pairani itsirinkakoigakerira Kirishito ikamantakoigakerira iripokakera impegakempara Igoveenkariegite maganiro. Maika kametitake pisureigakemparora magatiro itsirinkaigakerira kameti pogotasanoigakeroniri, ontitari okañotakari mechero yogimorekaataganira pavatsaariku kameti onkoneagitetakera. Ario pinkañoigakempa maika kigonkero impigaatera Kirishito impo ovashi pogotasanoiganakero magatiro. 20 Pairani yogaegiri kamantantaigatsirira itsirinkakoigakero magatiro ikantaigakeririra Tasorintsi. Maika nokogake pogoigakera garika yogotagiri Isure Tasorintsi, garatyo tyani gotumatatsi tsikyata tatoita oniakotake itsirinkaigakerira, 21 teranika tsikyata intsirinkashiigemparo iriroegi kogapage, intitari gotagaigakeri Isure Tasorintsi tyara inkantaigakero.