PAVORO ITSIRINKAIGAINIRIRA TESARONIKAKUNIRIRA
1
Ikamantaigakerira kametikya inake
¿Aiñoegivi viroegi napigematsaegine kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Maika notentakari Surivano intiri Timoteo nontsirinkaigaempira maganiro viroegi timaigatsirira kara Tesaronikaku kematsaigiririra Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Tasorintsi inkisashiigakemparira maganiro terira inkematsaigeri
Napigematsaegine, nokemakoigakempira ariompara pikematsatasanovageiganakeriri Tasorintsi, aikiro ariompara pitavakagasanovageiganakari, nerotyo omirinka noniaigirira Tasorintsi nokantaigakeri noshineventaigakari, aikiro nokantaigakeri noshineventaigakempi viroegi aikiro, nogotaketari iroro ikogake irirori. Aikiro noniakoigakempi nokamantaigakerira maganiro patoigeigacharira pankotsipageku nokantaigakerira noshineventavageigakempityo kara, noneaigaketari patsipereakovageigakarira maganiro kisashiigakempirira verajaigakempirira, tera pimpugaigempari, atanatsitari pikematsatasanoiganakerira Tasorintsi.
Irorotari ogotantunkanirira impogini inkantakera Tasorintsi tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi, katinkatyo irogakero, yogotasanotakerotari yovetsikaigakerira paniropage. Irirotari shintsitagaigakempi patsipereakotantavageiganakarira posante kantankicha impogini impegakempara Igoveenkariegite maganiro inkaemaigakempi piaigakera pintimimoigakerira pineaigapaakerora magatiro patsipereaventaigakerira maika. Intsatagakerotari ikantakera iratsipereakagaigakerira maganiro tsipereakagaigakempirira, kantankicha inkavintsajaigakempi viroegi tsipereavageigankitsirira maika ganigeniri patsipereavageigai. Ario inkañotagaigakena naroegi aikiro, notentagaigakempitari atsipereavageiganakera. Onti inkavintsajaigakae impogini impigaatera Atinkami Jesokirishito imponiaempara enoku iripokapaakera onkuatakotapaakempari tsitsi intentaigapaakemparira isaankariite pairorira yagaveavageigi. Antari impigaatera inkisashiigakempari maganiro terira inkogaige inkematsaigakerira Tasorintsi ontiri aikiro Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Atinkami Jeso yogavisaakotantira. Impo inkantake iokavokiigakenkanira morekariku inkantakanira iratsipereavageigake. Garatyo yagaveimaigi ineaigaerira Atinkami, aikiro garatyo ineimaigairo irogikoneataerora iragaveane. 10 Antari impigaatera onti iripokashitake irishineventaigavakemparira maganiro kematsaigiririra inkantaigavakerira inti pairorira ikametivageti. Viroegi aikiro pintentagaigakempari iriroegi, pikematsaigakenatari nokenkitsatakoigakerira.
11 Irorotari omirinka noniaventaigakempi nokantaigakerira Tasorintsi nokogaigake irogotagaigakempira povetsikageigakera magatiro kametiripage ikogagetirira irirori. Aikiro noniaventaigakempi iragaveakagaigakempira povetsikaigakera magatiro pikogaigakerira viroegi. Aikiro nokantaigakeri nokogaigake iragaveakagaigakempira pinkantakanira pinkematsatasanovageigakeri. 12 Ariorika pinkañoigakempa maika irishineventasanotakenkani Atinkami Jesokirishito, ineaigaketari maganiro iriro gaveakagaigakempi. Ario inkañotake irirori irishineventaigakempi kameti oneakenkaniniri vintiegi irashi, intitari kavintsajaigakempi Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito.