PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA EPESOKUNIRIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi viroegi timaigatsirira kara Epesoku kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Yogari Tasorintsi ikogakagakena nompegakempara iritigankane Jesokirishito. Maika nokogake nontsirinkaigakempira maganiro viroegi yashintaigarira Tasorintsi kematsatasanoigiririra Jesokirishito. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Ikavintsajaigakaira Kirishito
Tsame ashineventaigakemparira Tasorintsi Iriri Atinkami Jesokirishito ankantaigakera pairo ikametivageti. Aroegi akematsaigakeritari Kirishito ikavintsaantavageigakairira Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo itentagantaigakairi Kirishito yamaiganakaira enoku yoviriniigakaira inampinaku. Pairani tekyara tatakona timumagetatsine igantaga ikogakagaigakaira Tasorintsi ankantakanira ankematsavageigakeri Kirishito kameti ineaigakaeniri kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa, aikiro kameti anegintetasanovageigakempara ampiriniventaigakerora ikogagetirira irirori. Ario ikañotakero maika ikantakera impegaigakaera itomiegi, itasanoigakaitari, itigankantakaririra Jesokirishito inkamaventaigakaera, irirotari kogankitsi Tasorintsi ikañotantakarorira maika. Iroroventi maika tsame ashineventaigakemparira Tasorintsi arioankiniri ikavintsaavageigakaira itigankimoigakairira Itomi itasanotarira yogavisaakoigakaira. Antari ikamaventaigakaira onti imokoroinkani okantavagetanake iriraa shararara, irorotari yogavisaakotantaigakairira imagisantakoigakairora akañovageigara. Pairora ikavintsaavageigakai Tasorintsi yagaveakagavageigakai agovageigakera magatiro ikogagetirira irirori. Pairani tera agoigavetempa intigankimoigakaerira Kirishito inkamaventaigakaera, tekyatanika irogikoneatimoigajaero ikantakerira okyara, kantankicha maika agoigake, matakatari yogikoneatimoigakairo. 10 Ikantaketari impogini irapatoitasanoigakeri maganiro timaigatsirira enoku intiegiri kipatsipagekunirira kameti impegakempaniri Kirishito Igoveenkariegite. Antari impogini aganakempara intsatagantagetakemparorira, intsatagagetakerotyo ikantakerira.
11 Yogari Tasorintsi omirinkatari tatarika ikogake irovetsikakera yovetsikakerotyo. Pairani tekyara tatakona timumagetatsine ikogakagaigakai ankematsaigakerira Kirishito kameti intentaigakaeniri enoku inkañotagasanoigakaerira irirori, irorotari ikogake. 12 Ariotari ikañotakerori maika kameti noshineventaigakemparira naroegi jorioegi naketyorira ikematsatagaigake Kirishito nonkantaigakerira inti pairorira yagaveavageti. 13 Ario pikañoigaka viroegi iroro pikemaigavakerora Niagantsi Kametiri pikematsaigakeri Kirishito, nerotyo ipokantakarira Isure Tasorintsi itimasurentaigakempira, ariotari ikantakeri Tasorintsi pairani ikantake intigankakerira. Antari ipokakera itimasurentaigakempira, irorotari pogotantaigakarira ipegaigakempi Tasorintsi itomiegisanorira. 14 Arisanotyo itigankimoigakairi Isure itimasurentaigakaira aroegi kameti agotasanoigakeniri iroganiaigakaera impogini ganiri aneimaigairo agamane impo intentaigakae enoku inkavintsajaigakaera. Irorotari maika tsame ashineventasanoigakemparira irirori.
Pavoro iniaventaigakerira kematsaigatsirira
15 Karanki nokemakoigakempi pikematsaigakerira Atinkami Jeso aikiro pitasanoigakarira maganiro kematsaigatsirira. Irorotari 16 nosuretakotantaigakempirira noniirira Tasorintsi nokantakeri noshinevagetaka. 17 Irirori intitari Iriri Atinkami Jesokirishito, aikiro inti tomintaigakari maganiro kematsaigiririra. Aikiro inti pairorira yagaveavageti. Antari noniirira nokantakeri nokogake irogotagaigakempira kameti pogotasanoigakeriniri. 18 Noniaventaigakempi irogotagaigakempira kameti pogotasanoigakeniri tyara onkantakempa impogini antimaigakera anta iriroku inkavintsajaigakaera maganiro aroegi kematsaigiririra irogishineasanoigakaera, irorotari ikogakagaviigakai. 19 Aikiro nokogake pogotasanoigakera yogari Tasorintsi inti pairorira yagaveavageti yavisavageigakeri maganiro, yagaveakagantaigakairira aroegi kematsaigiririra. Pine arisanora opaitaka yagaveavagetira yogikoneatakerotyo iragaveane 20 karanki yoganiairira Kirishito ikamavetakara, impo yamanairi enoku yovirinitairira inampinaku irakosanoriraku, 21 nerotyo yavisantaigakaririra maganiro gaveavageigatsirira terira inkoneagete intiegiri igoveenkaripagete, intiegiri aikiro itinkamipage. Yavisageigakeri maganiro timageigatsirira maika intiegiri aikiro impogigeiganankitsinerira. 22 Yogari Tasorintsi yavisakagavagetakeritari yashintakagagetakarira magatiro, aikiro ipegakagakari itinkamiegisanorira maganiro kematsaigatsirira. 23 Maganiro aroegi kematsaigiririra atentagavakagaigaka, ario ikañotaka irirori itentagaigakai kañomataka panironirikatyo anaigake, nerotyo tyarika ikanta irirori ariotyo ikañotagaiganakai aroegi aikiro, intitari Atinkami tsotenkagiteakerorira magatiro.