SANTIAGO ITSIRINKAIGAKENERIRA JORIOEGI TIVAROKAIGANANKICHARIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi viroegi kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Yogari Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito ikogakagakena nantavagetakenerira. Maika nokogake nontsirinkaigakempira maganiro viroegi iyashikiiganakerira itomiegi Iseraere tivarokaiganankicharira parikotipageku.
Inti gotagaigakaene Tasorintsi tyara ankantaigakempa antimaigakera kameti
Napigematsaegine, pantsipereaigakerika posantepage pishinevageigakempara. Pogoigaketari garika pikematsaigiro patsipereaigakerira ariompa pishintsitashiiganakerori impo gara agaveimaigimpi. Kantankicha ariompari pishintsitashiiganakerori kameti atanatsira pinkematsatasanoiganakeri Tasorintsi pinegintetasanovageiganakempara pagaveaiganakera pintsatagasanoiganakerora ikogagetirira ganigera tatoita komutapitsatumaigaimpi. Aiñorika kara tekyarira irogotasanoige tatoita ikogake Tasorintsi iriniaigakerityo inkantaigakerira irogotagaigakerira. Irirori inkemaigakeri, omirinkatari ikemaigiri niaigiririra impo yogotagasanoigakeri tera inkisumaigeri. Kantankicha tyanirika kantakerine Tasorintsi irogotagakerira irogotasanotaketyo arisano irogotagakeri gara ikantumati: “Ariorika gara ikemana garorokari yogotagana.” Maganirotari kañoigacharira maika onti ikañoigakaro ovore omaraani nia otampiaatirora tampia ariokya amakitiro ariokya amakitiro, ogipigipitanakerotyo. ¿Matsi inkemakeri Tasorintsi yoga kañotirorira maika? Garatyo ikemumatiri, teranika patiro one isuretasanotakemparira onti irorokya ikanti irorokya ikanti.
Kametitake irishinevageigakempara yogaegi apigematsaegine terira irashintavageigempa, ipegaigakeritari Tasorintsi itomiegi. 10 Irirokya apigematsaegine shintavageigacharira kametitake irishinevageigakempara, yogotagakeritari Tasorintsi ganigera yaventakoigaaro yashintageigarira, ontitari ikañoigakaro otega terira onkusotegate, shintsi inkamaiganae. 11 Pine irorori pairora inkatsirinkatake poreatsiri intaganakero oga onkenake oshigirikanake ashiritegagetanakempa ganige okametitegatai. Ario inkañotake shintavagetacharira gara samani itimi, onti inkamanake iokagetanakero magatiro ipiriniventavagetirira.
Ashintsitashiigakerora tsipereakagaigakaenerira
12 Tyanirika terira inkematsatero yatsipereagetakerira onti ariompa ishintsitashitanakerori pairo inkavintsaavagetakeri Tasorintsi, ineakeritari atanatsira ikematsatasanotanakeri, impogini intentanakeri enoku inkantakanira intimake iriroku. Ario inkañotagaigakempari maganiro tasanoigaririra, intsatagakerotari ikantaigakeririra.
13 Aiñorika vetsikankitsirira terira onkametite garatyo ikantumati: “Inti suretagakenaro Tasorintsi novetsikantakarira.” Yogari Tasorintsi tera inkogenika irovetsikakera terira onkametite, aikiro tera isuretagantumatempa ovetsikakenkanira. 14 Tsikyatatyo isuretakaro irirori ikogakera irovetsikakerora. Ikiirotyo matavitaacha. 15 Oketyo opokashitakeri isuretakarora impo yovetsikakero. Antari garika yapakuairo yovetsikakerira onti agaveanakeri impo iroro onkenantakempa iriatakera morekariku.
16 Napigematsaegine notasanoigarira, gara vikiiro matavinaigaacha. 17 Tasorintsi ikavintsaavageigakai nerotyo ipantaigakairorira magatiro kametiripage, irirotari vetsikakeririra kashiri intiri impokiro intiri aikiro poreatsiri kutagitetakotantatsirira. Tera inkantatigumatempa, kantakani ikañotakara pairani ovashi maika kantakaniroro. 18 Tsikyatatari ikogake irirori intomintaigakaera, nerotyo ipantaigakairorira Iriniane kameti amechosurentaigaeniri. Aroegi antiegitari aketyosanorira itomintaigaka aivaigakerira maganiro intomintaigakemparira.
Tyara ankantaigakempa ankematsatasanoiganakera
19 Irorotari nonkantantaigakempirira, napigematsaegine notasanoigarira, pinkemisantasanoigakerira kenkitsatimoigakempironerira Iriniane Tasorintsi. Gara pikatimanaigiro pogotagaigakerira pashini tekyarika pinkemasanoigero, aikiro gara shintsi pikisaiga. 20 Ankisaigavetakempa ¿matsi iroro irishineviigakae Tasorintsi? 21 Irorotari nonkantantaigakempirira pampakuaiganakerora magatiro piniagisevageigira, aikiro posantepage povetsikageigirira terira onkametite. Gara paventakovageiga, onti pisuretasanoigakemparo Iriniane Tasorintsi yogotagaigakempirira, irorotari gavisaakoigimpirira. 22 Gara pikemisantaigiro kogapage onti pinkematsaigakero tyarika okantake ario pinkañoigakempa. Antari intagatirika pinkemisantaigakero kogapage vikiiro matavinaigaachane. 23 Tyanirika terira inkematsatero okantakerira Iriniane Tasorintsi kañomataka ontinirikatyo ineataka nearontsiku. 24 Ineavetaka tyara ikantaka, impo iatumataira parikoti pa magisantavagetaa. 25 Ogari Iriniane Tasorintsi pairotyo okametivageti, apakuakagaigakairotari terira onkametite avetsikageigavetarira. Irorotari gavisaakoigakai, kantankicha Tasorintsi inkavintsaavagetakeri tyanirika yoga terira imagisantero tyarika okantake, onti ikematsatasanovagetanakero, aikiro itsataganakero okantakerira.
26 Tyanirika kantatsirira: “Nanti kematsatatsirira”, kantankicha tera inegintetero iriniane, teratyo arisano inkematsatasanotero ikantakerira Tasorintsi, ikiiro matavitaacha. 27 Yogari ineakerira Tasorintsi arisanora opaitaka ikematsatasanotakera inti kavintsajaigakeririra ananekiegi kamakoripage ontiri tsinaneegi ogamakotagapage tsipereaigankitsirira, aikiro inegintetasanovageiga ganiri ikañoigari vetsikagisevageigirorira terira onkametite.