13
Jeso ikivavonkitiigakeri irogamereegi
Impogini yogari Jeso ineavakera aganakara Pasekoa, irirori yogotake iroro inkamantakempa iriataera enoku Irirku. Kantankicha ariompatyo itasanoiganakariri irogamereegi isuretakotasanoiganakarira, igantagatari itasanoigakarira, iriroegitari itentavageigarira aka kipatsiku.
2-4 Yogari kamagarini mataka iniasurentakeri Jorashi, itomi Sumo Ishikariote, ikantakerira imparantakemparira Jeso iragakagantakerira. Kantankicha Jeso yogotake onti iponiaka Tasorintsiku impogini impiganae iriroku, irirotari tigankakeri ikantakerira iragaveavagetakerora magatiro. Nerotyo isekatavageigakara mesaku katsiketyo ikaviritanaka isapokanakaro imanchaki enokutirira yaganake osetantaganirira yavuatakaro itsakiku. Impo isake nia okivantaganiriraku ikivavonkitiigakeri irogamereegi impo isevonkitiantaigaari osetantaganirira yavuatakarira.
Impo iroro inkivavonkititakerimera Sumo Perero irirori ikantiri:
—Notinkami, ¿matsi ario pinkivavonkititanakenara naro aikiro?
Yogari Jeso ikantiri:
—Maika tekyatanika pogotero tyara nokantakara nokañotakerora maika, kantankicha impoginityo pogotanakero.
Kantankicha Perero ikantirityo:
—¡Narori garatyo pikivavonkititumatana!
Ikantiri Jeso:
—Garika nokivavonkititimpi garatyo notentavagetaimpi.
Impo ovashi ikantake Sumo Perero:
—Notinkami, ¡iroroventi garatyo intagati pikivavonkititana! ¡Pinkivakotakenatyo aikiro impo pimatakero nogito irorori!
10 Kantankicha Jeso ikantiri:
—Yogari ikyaenkarira kaatankitsi tera inkogakotempa inkivaempara maganiro, matakatari saankake. Intagatityo inkivavonkititakempa. Maika viroegi saankaigavetakavi, kantankicha teratyo maganiro pisaankaige.
11 Ikantake: “Teratyo maganiro pisaankaige”, yogotaketari tyani gakagantakerine. 12 Impo yagatakera ikivavonkitiigakerira yogagutanaa imanchaki iatai ipirinitaira mesaku impo ikantaigiri:
—¿Maika viroegi pogoigake tyara okantaka nokañoigakempira maika? 13 Viroegi onti pikantaigana: ‘Gotagantatsirira’, aikiro pikantaigana: ‘Notinkami.’ Pikantasanoigakeniroro. 14 Kañotari maika nanti nonavetaka gotagaimpirira, aikiro nanti nonavetaka Pitinkamiegi, kantankicha nokivavonkitiigakempityo, virompaegirorokari pairo pinkivavonkitivakagaigakempa. 15 Naro onti nokañotakero maika kameti pineakoigakenaniri pimaigakempara viroegi pinkañoigakenara naro maika. 16 Maika nonkamantasanoigakempi tera intimumate nampiriantsi iravisakerira nampitaririra. Ario ikañota itigankaganirira tera iravisumateri tigankakeririra. 17 Maika pogoigakerorika oka nokantaigakempirira, impo pimaiganakempa viroegi aikiro, ario pinkante pishinevageigakempatyo.
18 “Tera ario nonkantaigempi maganiro, nogotaketari tyani nokogakagaigake nompegasanoigakerira nogamereegi. Kantankicha ontsataganakempatyo okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Yogari sekatakotakenarira iparantakena.’ 19 Onti nokamantaigakempi maika tekyara ontsatagempa kameti impogini ontsatagakempara pogoigakeniri inti tigankakena Tasorintsi. 20 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika shineventakemparine nontigankakerira nanti irishineventakempa, aikiro tyanirika shineventakenane naro inti irishineventakempa tigankakenarira.”
Jeso ikantake iragakagantakerira Jorashi
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Ir 22.21-23)
21 Impo iroro ikantakera Jeso maika ogatyo ikenake ikenkisureavagetanaka ikamantasanoigakeri ikantaigiri:
—Maika nonkamantasanoigakempi, paniro viroegi pagakagantakena paita.
22 Ogatyo ikenaigake irogamereegi ikamaguvakagaiganaka, teranika irogoige tyani iniakotake. 23 Yogari irogamere itasanotarira Jeso aiño ipirinitake inampinaku isekatavageigakara. 24 Yogari Sumo Perero itimeroakitashitakari kameti inkantakerira Jeso tyanirika iniakotake. 25 Impo irirori yaiñonitasanotanakari Jeso ikantiri:
—Notinkami, ¿tyani?
26 Ikanti Jeso:
—Maika nontsiantakero oka pan impo tyanirika nompake irirotari.
Impo ario ikañotakero itsiantakero ipakeri Jorashi, itomi Sumo Ishikariote. 27 Impo irorotyo yogakarora ogatyo ikenake itinkamitanakari Satanashi. Yogari Jeso ikantiri:
—Tatarika povetsikake katimateronityo.
28 Kantankicha yogari itovaireegi irogamereegi Jeso tentaigakaririra isekataigakara teratyo irogoige tyara okanta ikantakerira maika. 29 Ikonogagarantaigaka ineaigiri ariori ikantakeri iriatakera impunaventagetakitera irogaigakemparira, ontirika impaigakerira koriki kogakovageigacharira. Irirotari pagotakoiginiri igorikiegite itovaire. 30 Impo yagatanakera yogakarora pan itsiantakeneririra Jeso akya ikontetapanuti. Atake apavatsaanaka.
Jeso ikantaiganairira intavakagasanoigaempara
31 Impo iroro ikontetanakera Jorashi ikanti Jeso:
—Maikari maika atake aganaka ineakenkanira Kañotasanotakaririra Matsigenka pairo yavisake yagaveavagetira ovashi iroro onkenantakempa ineakenkanira Tasorintsi irirori aikiro pairo yavisake yagaveavagetira. 32 Antari ineakenkanirika Tasorintsi yagaveavagetira, ario inkañotakempa irirori ineakagaigakerira maganiro arisano yagaveavagetira Kañotasanotakaririra Matsigenka, shintsityo ineakagaigakeri. 33 Notomiegi, maika gara samani notentaigaimpi. Impogini pinkogaigavetaena, kantankicha gara pagaveaigi piaigera tyarika noatae naro. Ariotari nokantaigakeriri itinkamipage jorioegi iriroegi aikiro. 34 Maika nokogake nonkantaiganaempira pinkantakanira pintavakagasanoigaempa. Ariotari nokañotakari naro notasanoigimpira, ariotyo pinkañoigakempa viroegi aikiro pintavakagasanoigakempara. 35 Pinkañoigakemparika maika pintavakagasanoigakempara ario pinkante irogoigake maganiro vintiegi nogamereegi.
Jeso ikamantakerira Perero interatakotakerira
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Ir 22.31-34)
36 Impo yogari Sumo Perero ikantiri Jeso:
—Notinkami, ¿tyara piatake?
Irirori ikantiri:
—Tyarika noatake naro, gatata pagavei piatera viro, kantankicha impogini ario pinkante piatake.
37 Irirori ikantiri:
—Notinkami, ¿tyara okantakara gara nagavei noatakera maika nogiatanakempira? ¡Narori nonkamaventakempityo!
38 Yogari Jeso ikantiri:
—¿Arisano pinkamaventakena? Maika nonkamantasanotakempi, paita tekyara irinie atava pinteratakotakena mavati.