7
Jeso yovegairira iromperane itinkamiegi soraroegi
(Mt 8.5-13)
Yagatanakera Jeso inianiaigakerira iatake Kaperenaoku. Ario kara itimi paniro iromano. Irirori inti itinkamiegi soraroegi. Imantsigavagetake iromperane pairorira itasanotari, panikyatyo inkamavagetanake. Irorotyo ikemakotavakerira Jeso itigankaigakeri itinkamiegi jorioegi inkantaigakiterira irovegaatenerira iromperane. Impo iaigake ikantaigapaakeri:
—Notinkami, nokogasanoigaketyo piatakera povegaatenerira iromperane itinkamiegi soraroegi, pairotari ikametitake irirori. Itasanoigakari jorioegi yovetsikakagantaigakenaro pankotsi napatoitantaigarira.
Impo iatake Jeso yogiaiganakerira. Antari yagaigavetanakarora aiñoni pankotsiku itonkivoaigakari iamigoegite itinkamiegi soraroegi. Irirori onti itigankaigakeri intonkivoaigavakemparira inkantaigavakerira:
—Maika ikantake: ‘Notinkami, gara patsipereaventana pimpokashivagetakitenara novankoku. Garorokari pikiimatiro, nogotaketari vinti gaveavagetatsirira. Nerotyo tera nagavee naro tsikyata noatakera nonkantakitempira. Piniimatakera intagatityo irovegantanaempa nomperane. Kañotari naro itimavetari peraiganarira, akyari itimi nashi nomperaneegi. Tyarikara nonintake nontigankakerira ikematsatakenatyo iatake. Pashinikya nokaemirira ipokake. Aikiro aiño pashini tatarika nomperatakari ikematsatakenatyo.’
Iroro ikemavakerira Jeso ikantakera maika yoganaketyo kavako ishonkateiganakari maganiro giaigapaakeririra ikantaigiri:
—Arisanotyo nonkantasanoigakempi teratyo noneimageteri paniro Iseraerekunirira inkañotakemparira yoka iromano yogotasanotakera nagaveavagetira.
10 Impo yogari iritigankaneegi itinkamiegi soraroegi ipigaigavetanaa pankotsiku ineaigapaakeri vegasanotaa iromperane.
Jeso yoganiairira otomi ogamakotaga
11 Impogini iatake Jeso Nainku yogiaiganairi irogamereegi intiegiri aikiro tovaini matsigenkaegi. 12 Impo yagapaakerora aiñoni itimaigira itonkivoaigavakari yamakoigapaakerira igamaga inkitaigaaterira. Inti otomi ogamakotaga, panirosanotyo ikantakara irirori otomintakarira. Itsaisevagetanakatyo matsigenkaegi kara giaiganakerorira tomintaririra. 13 Itsarogakaganakaro Atinkami ineakerora iragakara ikantiro:
—Gara piraga.
14 Ishigatetanakaro yoyagantakarira itsagatakero. Yogari natakoiganakeririra asatyo yaratintiitake. Impo ikantiri Jeso kamankitsirira:
—Viro, nonkantakempi tinaanae.
15 Impo yogari kamavetankicharira itinaanaka ipirinitake inianai. Yogari Jeso ikantiro iriniro:
—Neri yoga pitomi.
Yogari otomi inti ikyaenka gaenokanankicha. 16 Irorotyo ineaigakera maganiro yoganiairira itsarogavageiganaketyo kara, aikiro ishineventaiganakari Tasorintsi ikantaigi:
—Itigankimoigakai Tasorintsi kamantantatsirira gaveavagetatsirira. Tera imagisantaigajae ikavintsaavageigakai, antiegitari irashiegi.
17 Impo maganirotyo timaigatsirira Joreaku intiegiri aikiro choenitakogetankitsirira ikemakoigakeri Jeso yoganiairira igamaga.
Joan itigankaigakerira irogamereegi inkogakotagantaigakiterira Jeso
(Mt 11.2-19)
18-19 Impogini yogari Joan ikemakotakeri Jeso yovetsikagetakera posantepage terira oneimagetenkani, intitari kamantaigakeri irogamereegi. Impo ikaemakagantaigake piteni itigankaigakeri inkantaigakiterira: “¿Virorika nogiaigakerira, ontirika atanatsi nogiaigera pashini iripokakera?” 20 Impo iaigake yogonkeigapaaka inakera Jeso ikantaigapaakeri:
—Notinkami, itigankaigakena Joan Giviatantatsirira nonkantaigakitempira, ¿virorika nogiaigakerira ontirika atanatsi nogiaigera pashini iripokakera?
21 Antari yogonkeigapaakara ineakoigapaakeri yovegageigairira tovaini mantsigaigankitsirira ikonogagarantaigaka ogageigakeri mantsigarintsi koveenkatatsirira. Yogari itimagugeigakerira kamagarinipage yoneaganontaigakari. Aikiro ineakagageigairi teirra inee. 22 Impo ikantaigavakeri Jeso ikanti:
—Maika piaigae pinkamantaigapaakerira Joan magatiro pineageigutirira ontiri pikemageigutirira. Yogari terira ineaigavetempa ineaiganake. Yogari terira iranuitagantsiigavetempa yanuitagantsiiganake. Ario ikañoigaka vesegaigavetankicharira yovegaiganaa. Yogari terira inkemaigavetempa ikemaiganake. Aikiro yogari igamagapage yaniaiganai. Intiegiri aikiro terira irashintavageigempa ikenkitsatimoigunkani ikamantaigunkani tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 23 ¡Irishinevagetakempa tyanirika kantakanirira inkematsatasanotakenara gara yapakuimatana!
24 Impo iaiganaira iriroegi, iniavagetanake Jeso iniakotakerira Joan ikantaigiri maganiro: “¿Tatoita piatashiigakiti anta osarigagitetapaakera? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka terira ishintsitashigetero magatiro matavitantagantsi, irorokya ikanti irorokya ikanti? ¿Ario ikañotakaro savoroshi amirora tampia akya otuiti akya otuiti? 25 ¿Ario tatatyo piatashiigakiti? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira matsigenka gagutacharira mechomagori kamisa? Pogoigaketari maganiro gaguigacharira mechomagori kamisa onti ipirinitaigi ivankoku koveenkari, omirinka ipiriniventaigi tatarika oita ishineventavageigakarira iriroegi. 26 Iroroventi ¿tatatyo piatashiigakitira? ¿Iriro piatashiigakiti pineaigakitirira kamantantatsirira? Jeeje, irironiroro, kantankicha pairo yavisavagetakeri kamantantatsirira, 27 irirotari itsirinkakotunkanirira pairani iniakerira Tasorintsi Itomi ikantiri:
‘Notomi, impogini nontigankake paniro ivatanakempinerira
inkantaigakerira itovaireegi inegintetashiigavakempira.’
28 Maika nonkantaigakempi maganirosanotyo matsigenkaegi tera intimumate paniro visakerinerira Joan, kantankicha tyanirika yogavisaakotake Tasorintsi ipegakara Igoveenkarite, irirori pinkante yavisakerityo.
29 “Maganiro kemaigavakeririra Joan ikenkitsavagetakera ikantaigakeri irogiviaigakerira, ineaigaketari ikantasanoti Tasorintsi ikantakera intiegi kañovageigacharira. Ario ikañoigaka yogaegi kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari yogiviatagantaigaka iriroegi aikiro. 30 Kantankicha yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi teratyo irogiviatagantaigempa. Ikogavetaka Tasorintsi inkavintsajaigakerira kantankicha iriroegi tera inkogaige inkematsaigakerira.
31 “¿Tatarikatyo nonkañotagaigakempi viroegi? ¿Tata pikañoigaka? 32 Inti pikañoigaka ananekiegi impitaigera pampatuiku imagempivageigakera impo ovashi inkisavakagaiganakempa inkantaige: ‘Nokovutimoigavetakempi teratyo pintiontaigempa. Impo nomatikimoigavetakempi matikagantsi kenkisureaenkatavagetakatyo kara teratyo piragaigempa.’ 33 Ariotari pikañoigakari viroegi. Ipokavetaka Joan tera isekatavagetempa, aikiro tera iroviikumatemparo poiri, onti pikantaigakeri itimagutakeri kamagarini. 34 Impo maika ipokavetaka Kañotasanotakaririra Matsigenka isekata, aikiro yoviika ariokya pikantaigakeri: ‘Pairo isekaata aikiro pairo ishinkiseta, aikiro inti itsipaiga kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri pashini kañovageigacharira.’ 35 Kantankicha ogotunkani tyani kematsatasanotiri Tasorintsi aikiro tyani terira inkematsateri, ontitari oneantunkani yovetsikagetakerira.”
Isekatakara Jeso ivankoku pariseo paitacharira Sumo
36 Itimake paniro pariseo ikaemakeri Jeso isekatagakemparira ivankoku. Impo iatake Jeso ikiapaake isekatavagetaka mesaku. 37 Otimake paniro tsinane pogereantatsirira ario otimi kara. Impo okemakotakerira Jeso iatakera isekatakara ivankoku pariseo oatake amakotanake kasankaari opiaatantunkani ovetsikashitunkanirira aravasetero. 38 Impo ogonketapaakara inakera Jeso aratinkapaake igitiku iraganaka ashiriaatanaka oakia osagutanakeri ivonkitiku. Impo osevonkitiantaari ogishi asaraanavonkitinatakarityo, aikiro osaguvonkititantakari kasankaari. 39 Antari ineakerora pariseo kaemakeririra Jeso ivankoku iniasurentavagetanaka ikanti: “Arisanorika iriro yoka kamantantatsirira irogotaketyo tyani tsagatakeri, irogotakerotyo tyara okanta, ontitari pogereantatsirira.” 40 Impo inianake Jeso ikantiri:
—Sumo, nokogake nonkantakempira.
Ikantiri:
—Je'ee, Gotagantatsirira, atsi nani, kantena.
41 Ikantiri Jeso:
—Itimake piteni surari ipegakoigakeri pinatantatsirira koriki. Paniro ipegakotakeri 500 tenario. Yogari irapitene intagani ipegakotakeri 50. 42 Kantankicha iriroegi mameri igorikiegite tyampa iragaigakeri impunaigaerira. Impo ikantaigakeri pinaigakeririra: ‘Iroroventi ario inkañotake, mameritari.’ Maikari atsi kantena ¿tyanirorokari pairo shinetasanotakari?
43 Ikanti Sumo:
—Impa irirorakari yoga pairorira yavisake ipegakotasanovetakarira.
Ikantiri Jeso:
—Pikantasanotakeniroro.
44 Impo ikamagutanakero tsinane ikantiri Sumo:
—Nokiavetapaaka pivankoku tera pimpakotavakena nia nonkivavonkititakempara. Maika ¿pineakero oga tsinane? Irorori okivavonkititantakenaro oakia, osevonkitiantaanaro ogishi. 45 Aikiro tera pasaraanatavakena, kantankicha irorori asaraanavonkititanani inkaara ovashi maika. 46 Tera pintiritavakena aseiteku nogitoku, kantankicha irorori osaguvonkititantakenaro kasankaari. 47 Irorotari maika nonkantakempi oshineventasanotakena oneaketari magisantakotaa magatiro ovetsikagisevagevetakarira terira onkametite. Kantankicha yogari neankicharira tesakona inkogakotempa imagisantakotakenkanira yovetsikagetakerira terira onkametite gasakonatyo ishineventasanotana.
48 Impo ishonkatetaro tsinane ikantiro:
—Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira, gara ikenkiagaimpiro Tasorintsi.
49 Impo yogaegi ikaemunkanirira itentaigakarira isekataigakara ikantavakagaigamatanakatyo:
—¿Matsi tyanimpatyora irirori kameti iragaveakera inkantakerora: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira, gara ikenkiagaimpiro Tasorintsi’?
50 Kantankicha Jeso ikantutaaro aikiro:
—Maika yogavisaakotakempi Tasorintsi, pineakenatari nagaveake nonkantakera omagisantaagani magatiro povetsikagisevagetakerira. Maika piatae pishinevagetakempara.