9
Jeso itigankaigakerira irogamereegi iriaigakera inkenkitsavageigakera
(Mt 10.5-15; Mr 6.7-13)
Impogini ikaemaigakeri Jeso irogamereegi yapatoitaigakerira yagaveakagaigakerira ironeagaigakemparira kamagarinipage ontiri aikiro irovegaigakerira mantsigaigankitsirira. Itigankaigakeri inkenkitsatimoigakerira maganiro inkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. Ikantaigakeri aikiro irovegageigakerira mantsigaigankitsirira. Ikantaigavakeri:
—Gara tatakona pamumaigi. Gara pamaigi pigotikiiro. Gara pamaigi pitsagine, piseka, intirika pigorikite. Gara pamaigi piteti pigamisate, intagatityo oga pogagutakarira. Tyarika kara piaigake inkaemaigavakempirika pimagaigakera ivankoku, piaigaketyo pimagaigakera. Kantakani pimagimoigakerira kigonkero piaiganaera parikoti. Antari garika tyani kaemaigavakempi piaigaketyo parikoti, kantankicha oketyo pimpotevonkititasanoiganaemparo kipatsipane pagatikakoigakeririra iroroniri ineantaigakempa onti pokaiganakeri piaigakera parikoti yovetsikaigaketari terira onkametite teranika iragaigavakempi irishineventaigavakempira.
Impogini iaigake itsotenkavageiganakero tyarika kara itimageigakera matsigenkaegi, ikenkitsatimoigakerira ikamantaigakerira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Aikiro yovegageigamatirityo mantsigaigankitsirira.
Ikogavetakara Erorishi ineakerimera Jeso
(Mt 14.1-12; Mr 6.14-29)
Impogini yogari Erorishi neagetakeneririra Sesa magatiro Garireaku ikemakotakero magatiro yovetsikagetakerira Jeso, yogavagetanaketyo kavako tyampatyo inkante. Ikantaigaketari pashini inti kitareanaacha Joan kamankitsirira karanki. Pashinikya kantaigankitsi inti pokaatsi kamantantatsirira Eriashi pairaninirira. Pashinikyatyo kantaigankitsi atake yanianai pashini kamantantatsirira. Kantankicha Erorishi onti ikantake:
—Narotarityo togitorenkakagantakeri Joan. ¿Tyanimpatyora yoga maika iniakonatunkanirira nokemakotirinityo chapi?
Impo ikogavetakatyo ineakerimera.
Jeso yogitovaigakerora pan
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14)
10 Impogini ipokaigaira iritigankaneegi Jeso ikamantageigapaakeri magatiro yovetsikageigutirira. Ikemaigavakerira Jeso itentaiganakari parikoti ochoenitira Vetsaira. 11 Kantankicha iroro ikemakotunkanira iaigake tovaini matsigenkaegi yogiaiganakerira. Yogari Jeso ishineigakari ikenkitsatimoigakerira ikamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, aikiro yovegaigakeri mantsigaigankitsirira. 12 Impo inanaira shavini poreatsiri yaiñoniiganakari iritigankaneegi ikantaigiri:
—Pakuaigaeri maganiro yogaegi iriaigaera anta otimagetakera pankotsipage kameti irampishigopireaigakempaniri aikiro impunaventavageigakera isekaegi isekataigakempara. Akari aka mameritari tatampa irogaigakempa.
13 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Paigerityo viroegi isekataigakempara.
Iriroegi ikantaigiri:
—Mameri tatampa nompaigakeri. Intaganivatisanotyo onai 5 pan, yogari shima pitenivani inai. ¿Matsi ario nagaveaigake noaigakera nompunaventaigakitenerira irashiegi maganiro isekataigakempara?
14 Ikantaigake maika ineaigaketari itovaigavageti matsigenkaegi ikaravageigake ariorika 5,000 surariegi. Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Kantaigeri maganiro impitaigakera kantankicha onti pashirikogeigakeri ariorika inkarageigake 50 impirinigeigakera.
15 Ario ikañoigakero maika ovashi ipirinitaigake maganiro. 16 Impo yogari Jeso inoshikakero pan intiri shima yapagotakeri ineventanaka enoku iniakerira Tasorintsi ikantiri: “Apa, noshinevagetakatyo maika pipakenara nogaigakemparira.” Impo ikotagakero pan ipaigakeri irogamereegi iriroegikya paigakeri maganiro. 17 Isekataigaka maganiro ikemaiganaka, impo yogari irogamereegi yapatoigairo aityokyarira onai yoyagaigairo tsivetaku shatekapagerikatyo kara onakotake 12.
Perero ikantakera Jeso inti Igoveenkariegite iseraereegi
(Mt 16.13-20; Mr 8.27-30)
18 Impogini inakera Jeso paniro iniakerira Iriri intagani itentaigaka irogamereegi. Impo ikantaigiri:
—¿Tyara ikantaigana maganiro matsigenkaegi?
19 Iriroegi ikantaigiri:
—Ikonogagarantaigaka ikantaigake: ‘Inti Joan Giviatantatsirira.’ Pashini kantaigankitsi: ‘Inti Eriashi.’ Pashinikya kantaigankitsi: ‘Inti pashini kamantantatsirira pairaninirira yanianaira.’
20 Impo ikantaigiri:
—Viroegiri, ¿tyara pikantaigana?
Iniamatanaketyo Perero ikantiri:
—Viro vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite.
21 Ikantaigiri:
—Gara tyani pikamantumaigi.
Jeso ikamantaigakerira irogamereegi inkamakera
(Mt 16.21-28; Mr 8.31–9.1)
22 Impo ikantakotaka Jeso ikantaigiri:
—Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iratsipereavagetake. Yogari itinkamiegi jorioegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi gara ikematsaigiri onti inkisashiigakempari. Impo ovashi irogakagantaigakeri, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae.
23 Impo ikantaigiri maganiro:
—Tyanirika kogankitsine inkantakanira inkematsatasanotakena garatyo ipiriniventiro ikogagetirira irirori, ontityo inkantakani impiriniventavagetanakero nokogagetirira naro, aikiro iratsipereaventavagetakenatyo ontirika inkamaventakena. 24 Tyanirika tsarogakagacha ikiiro tera inkoge iratsipereaventavagetakenara ikiirotyo kañotagantanankicha, intagatitari ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori. Kantankicha yogari piriniventirorira nokogagetirira naro yatsipereaventakenara, iriro pinkante iriatake itimira Tasorintsi inkantakani intimake. 25 Intimavetakempatyo gaveankitsinerira irashintakemparora magatiro kipatsipagekutirira kantankicha impoginityo inkamanae iriatake morekariku, ¿matsi ario agaveake oganiakerira iaraki? Garatyo agaveimati. 26 Tyanirika pashiventagakenane naro ontiri aikiro nokantagetakerira ariotyo nonkañotagakempari naro impogini nompigaatera nompashiventagapaakemparityo irirori. Nompigaetari impogini nonkoveenkavagetapaakera nonkañotapaakemparira Apa ikoveenkavagetira intiegiri aikiro isaankariite, ariotari ikañoigakari iriroegi. 27 Nonkamantasanoigakempi antari gatatara pikamaigi pinkonogagarantaigakempa pineaigakeri Tasorintsi inkoveenkatanakera viroegiku.
Jeso ikantatigimoiganakarira irogamereegi
(Mt 17.1-8; Mr 9.2-8)
28 Impogini avisanakera ariorika 8 kutagiteri iatake otishiku iriniaerira Iriri itentanakari Perero, Joan intiri Santiago. 29 Impo iniakerira Iriri katsiketyo ikantatigamatanakatyo ivoroku ogatyo okenake imanchaki okovoreatanake okantanake porererere onkutavageteratyo kara. 30 Katsiketyo ikoneaiganake Moiseshi intiri Eriashi itentaigakari Jeso iniavakagaigakara. 31 Ikovoreaigamatanaketyo ikantaiganakera porererere. Onti iniaventaigake iratsipereavagetakera Jeso inkamakera Jerosarenku. 32 Kantankicha yogari Perero intiegiri itentaigakarira magasevageigaketyo kara, impo ikireaigamatanaketyo ineaigutarityo Jeso kovoreamatake kantamataketyo porererere itentaigakari Moiseshi intiri Eriashi. 33 Impo ineaigavakerira yontainaiganaarira Jeso iniamatanaketyo Perero ikanti:
—Gotagantatsirira, ¡matsi ariokonatyo anaigake aka! Atsi novashiigakera mavati pankotsi otyomiatirira, patiro pashi, patiro irashi Moiseshi, ogari omavatakemparira onti irashi Eriashi.
Kantankicha ontityo iniashitakaro kogapage, teranika irogote tyarika inkante. 34 Iroro iniavagetakera katsiketyo apamankakoigapaakeri menkori, itsarogaigamatanaketyo ineaigaketari apamankaiganakarira. 35 Impo inianake Tasorintsi arionika apatosegakara ikanti: “Yokari yoka inti Notomi, tsikyatatari nokogakagakeri naro notigankakerira. Maika atsi kemisantasanoigeri viroegi.”
36 Impo opeganakara iniakera ineaigavetari Jeso panivani yapuntaa. Iriroegi ikemisantaigaketyo. Impo iaigaira teratyo tyani inkamantumaige okyara.
Jeso yoneagaarira kamagarini
(Mt 17.14-21; Mr 9.14-29)
37 Okutagitetanaira ipokai Jeso intiegiri irogamereegi iponiaigaara otishiku. Impo iaigaketyo tovaini matsigenkaegi itonkivoaigavaarira. 38 Impogini inianake paniro imaraenkarikatyo kara ikantiri Jeso:
—Gotagantatsirira, atsi shonke, geri kavako notomi, panirotari ikantavagetakara irirori. 39 Itimagutakeri kamagarini ipigatagapinitakeri, ikaemakagagematirityo kara, aikiro ishigekakaganakeri shige shige shige, ishimosegantanaketyo kara. Teratyo irapakuimateri ikantakani yatsipereakagakeri. 40 Nokantaigavetakari pogamereegi ironeagaigaemparira kantankicha teratyo iragaveaigeri.
41 Inianake Jeso ikanti:
—¡Ario pikantavageigaka viroegi tekyaenkatyo pogoigero iragaveane Tasorintsi! ¿Akasamaninivatirorokari nompiriniventaigakempi nantsipereakoigakempira?
Ishonkatetanakari iriri ikantiri:
—Makenarinityo aka pitomi.
42 Kantankicha iroro yamavetanakenerira yogari kamagarini yogituakeri savi kipatsiku ishigekakaganakeri shige shige shige. Impo yoneagakari Jeso, ogatyo ikenake ananeki paa vegasanotaa. Impo inianai Jeso ikantiri tomintaririra:
—Neri pitomi yoga.
43 Maganirosanotyo yogavageiganake kavako, ineaigakeritari yagaveavagetakera Tasorintsi.
Jeso ikamantaigairira aikiro inkamakera
(Mt 17.22-23; Mr 9.30-32)
Iroro yogavageigakera kavako isureigakarora yovetsikagetakerira Jeso inianake irirori ikantakotanakara ikantaigiri irogamereegi:
44 —Maika kemisantasanoigena, gara pimagisantaigiro nonkantaigakempirira. Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani iramanakenkanira irogakenkanira.
45 Iriroegi teratyo inkemaigavakero ikantakerira, tekyatanika irogikoneatimoigeri Tasorintsi tatoita ikantakotake, kantankicha tera inkantumaigeri, “¿Tatatyo oitara piniakotake?”, yagamaavageiganakatari.
Tyani visaigakeri itovaireegi
(Mt 18.1-5; Mr 9.33-37)
46 Impogini itsitiiganakero irogamereegi iniavakagaiganakara iniaventaigakerora tyanirikara visaigakeri itovaireegi, irorokyatyo ikantaigi, irorokyatyo ikantaigi. 47 Kantankicha Jeso yogotaketyo magatiro isureigakarira, nerotyo yagake paniro ananeki yogaratinkakeri inampinaku 48 ikantaigiri:
—Tyanirika kavintsaakerine ananeki kañorira yoka kañomataka nantinirikatyo ikavintsaake, nantitari ikematsatake. Ario ikañotaka tyanirika kematsatakenane naro, inti ikematsatake aikiro tigankakenarira. Irorotari nonkantantakempirira maika tyanirika terira iraventakotempa onti inkavintsaakeri terira impaitumatempa, iriro pinkante inti pairorira yavisantavagetake.
Tyanirika terira inkisashitempari Jeso onti ishinetakari
(Mr 9.38-40)
49 Impo ikanti Joan:
—Gotagantatsirira, chapi noneaigakeri paniro yoneagakari kamagarini, onti yaventashitakari pivairo. Kantankicha naroegi nokantaviigakeri, noneaigaketari tera intentaigae.
50 Ikantiri Jeso:
—Maika ganige pikantaviigairi, maganirotari terira inkisashiigajae onti ishineigakai.
Jeso ikanomaakerira Santiago intiri Joan
51 Antari ochoenitapaakara iriatantanaemparira Jeso enoku iatanake Jerosarenku ikantanake:
—Noatetatyo Jerosarenku.
52 Impo itigankaigakeri iritigankaneegi iriivaiganakera inkamantantaigakerora pokapaake Jeso. Iriroegi iaigake itimaigira samaritanoegi inkogaigakenerira pankotsi irimagantapanutemparira. 53 Kantankicha iriroegi teratyo inkogaige iragaigavakerira irogimagaigakerira iriroegiku, ineaigaketari onti iriate Jerosarenku. 54 Impo yogari irogamereegi paitacharira Santiago intiri Joan ineaigakera tera inkogaige iragaigavakerira ikantaigiri Jeso:
—Notinkami, ¿pikogake nonkantaigakera ashiriakempara tsitsi enoku ontagaigakerira ompogereaigakerira?
55 Ishonkateigamatanakarityo Jeso ikanomajaigakeri. 56 Impo iaigake parikoti itimaigira pashini.
Kogaigavetankicharira irogiaiganakerimera Jeso
(Mt 8.19-22)
57 Impogini ikenaiganakera avotsiku inianake paniro surari ikantiri Jeso:
—Notinkami, nokogake nonkantakanira nogiavagetakempi.
58 Ikanti Jeso:
—Yogari etini aityo ikiantarira. Ario ikañoigaka tsimeripage irirori aityo imagantaigarira, kantankicha yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka teratyo ontime ivanko irimagantakemparira.
59 Impo ikantiri pashini:
—Virori, tsame pogiavagetakenara.
Kantankicha irirori ikanti:
—Notinkami, nokogavetaka nogiatanakempimera, kantankicha aiñokyatari apa gatata nopoki. Antari inkamanaera nonkitatanaerira, ario pinkante nompokake nonkantakanira nogiavagetanakempi.
60 Ikanti Jeso:
—Yogari igamagapage kantetyo inkitaigaerira terira inkematsaigeri Tasorintsi. Virori piate pinkenkitsavagetakera pinkamantaigakerira pitovaireegi tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite.
61 Inianake pashini ikanti:
—Notinkami, naro aikiro nokogake nogiavagetakempira, kantankicha oketyo noatapanaate novankoku noniantapanutera.
62 Kantankicha Jeso ikantiri:
—Tyanirika kogavetankicha irogiavagetakenara, kantankicha aityorika itatsiventakarira ¿matsi tyara inkantakempa impegasanotakerira Tasorintsi Igoveenkarite impiriniventakerora ikogagetirira? Garatyo yagaveimati.