11
Jeso yogotagaigakerira irogamereegi iriniaigerira Tasorintsi
(Mt 6.9-15; 7.7-11)
Impogini iatake Jeso parikoti iniakerira Iriri. Impo yagatanakera inianake paniro irogamere ikanti:
—Notinkami, yogari Joan yogotagaigiri irogamereegi iriniaigakerira Tasorintsi. Maika atsi gotagaigena viro noniaigakerira naroegi.
Ikantaigiri Jeso:
—Antari piniaigerira Tasorintsi onti pinkañoigakero maika pinkantaigakerira:
‘Apa Tasorintsi, nokogaigake impinkatsatasanoigakempira maganiro matsigenkaegi
inkematsatasanoigakempira impegaigakempira Igoveenkariegite.
Pimpaigakenara omirinka nogaigakemparira.
Pimagisantaerora novetsikaigakerira terira onkametite gara pikenkiagaiganaro.
Ariotari nokañoigakari naroegi nomagisantaigakero
yovetsikaigakerira tsipereakagaigakenarira tera nonkenkiagaigeri.
Pimpampogiakoigakenara ganiri opokashigeigana garira noshintsitashigeigiro.’
Impo ikantaigiri aikiro:
—Pine viroegi intimera piamigote impogini piatake ivankoku nigankigite pinkaemapaake: ‘Amigoo, pinatena mavati pan, ikyaenkasano gonketapaacha noamigote, narori mamerisanotyo tatampa nompavakeri.’ Impo inkaemanake irirori anta tsompogi inkantempi: ‘Gara poveraanatana, shitakotaanatari, magaiganaanatari maganiro. Gara nagavei nomputempira.’ Garatyo ipavetimpi, kantankicha atanatsirika pinevinatanakeri intinaanaketyo imputempira magatiro pikogakotakarira. Kantankicha gara iroro ipashitimpi ipegimpira iamigote, ontityo impashitakempi kameti ganiri atanatsi poveraanatirira.
“Irorotari maika nonkantantaigakempirira neviigeri Tasorintsi tatarika pikogakogeigaka impo irirori impaigakempirotyo. Pinkogasanoigakerorika pineakoigakemparotyo. Atanatsirika pinevinatakeri Tasorintsi inkemaigakempityo impaigakempirora. 10 Yogari nevitantatsirira ipunkani. Yogari kogankitsirira ineakero. Aikiro yogari tyanirika atanatsirira inevitantira ikemunkani ipunkanityo.
11 “¿Matsi pinkañoigera viroegi inevitempira pitomi shima pinoshike maranke pimperi? 12 Intirika inevitakempi igitsoki, ¿pinoshike pimperi kitoniro? 13 Kañotari viroegi pikañovageigavetari akyari pipaigiri pitomiegi tatarika oita kametiripage ineviigakempirira, iriromparorokarityo Piri timatsirira enoku pairorokari intigankimoigakeri Isure intimaguigakerira maganiro neviigakerineririra.”
Ikantunkanira Jeso inti tinkamitakari kamagarini
(Mt 12.22-32; Mr 3.20-30)
14 Impogini Jeso yoneagaari kamagarini itimagutakerira paniro surari imakanatagakeri, iroro ikontetanaira kamagarini oga ikenake inianai. Yogavageiganaketyo kavako maganiro. 15 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti ikantaiganake: “Inti tinkamitakari Veresevo itinkami kamagarinipage. Irirotari gaveakagakeri yoneaganontantaigakaririra itimaguigakerira kamagarinipage.”
16 Impo ikonogagarantaigaka pashini ikogaigakera ineaigakerira tyarika inkante ikantaigakeri:
—Atsi pineakagaigakenara pashini terira oneimagetenkani onkoneatakera kara inkiteku nogoigakeniri arisano piponiaka enoku.
17 Kantankicha irirori yogotavakerotyo isureigakarira ikantaigiri:
—Pine intimera matsigenka irapatoitakeri itovaire impegakempara itinkami impo intsitiiganakerorika inkisavakagaiganakempara ovashi irashirikovakagaiganakempa iokaiganakeri itinkami panivani irinae, mameri tyanimpatyo iromperataempa. Ario ikañoigaka tentaigaririra iitaneegi ikiirora parantavakagaiganaachane inkisavakagaigakempara oga inkenaigake irashirikovakagaiganakempa ganige itsipavakagaigaa. 18 Ario ikañotaka Satanashi irirori, ¿matsi tyara inkantakempara ikiirora parantavakagaigaachane inkisavakagaigaempara intentaigaemparira itovaireegi kamagarinipage? Impogereakeririka itovaire panivani irinae, ¿ario tyanimpatyora iromperataempa? Onti nokantaigakempi maika nogotaketari pikantaigakenara inti tinkamitakena Veresevo nagaveantakarira noneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarinipage. 19 Iriromera gaveakagakenane kamagarini ¿ario tyaniratyo gaveakagaigakerira pitovaireegi yoneaganontaigakarira itimaguigakerira kamagarini? Irorotari ogotantunkani onti pikomuigakaro viroegi. 20 Kantankicha intityo gaveakagakena Tasorintsi noneagantagetakaririra kamagarinipage, iroro pogotantaigavakempa atake ikoveenkatanake Tasorintsi aka viroegiku.
21 “Yogari kamagarini onti ikañotakari pashini matsigenka suraritatsirira timatsirira iviane, ichakopite, magatiro yaventakarira. Isentasanovagetakerotyo ivanko teratyo tyani gaveimaterine inkoshiterira. 22 Kantankicha iripokera pashini pairorira yavisakeri, irirori pinkante iragaveakerityo iragapitsatakerira magatiro yaventagevetakarira, irashintutakempari magatiro impaigakeri tyanirika inkogakagake irirori.
23 “Maganiro terira irishinetena onti ikisashitakena, aikiro yogari terira intentena napatotantakera onti itivarokantake.
Kamagarini ipigashitarira itimaguvetarira
(Mt 12.43-45)
24 “Antari itimagutirira matsigenka kamagarini impo iokanairi iatake anta osarigagitetapaakera yanuivagetakera. Impo ikogavetaka irapishigopireavagetakempamera, kantankicha teratyo iragavee ovashi isurematanaatyo ikanti: ‘Irirompatyo nompigashitanae notimaguvetarira.’ 25 Impo ipigavetaa ineapaakeri giakomatakatyo kañomataka pankotsi otarogaganira onegintetaganira saagitemataketyo kara. 26 Ovashi iatake yagakitira pashini 7 kamagarini pairorira yogagavageigaka. Impo itimaguigapaakeri yoga itimaguvetarira okyara ovashi irirori oga ikenake pairotyo yogagavagetanaka.”
Tyani pairo inkavintsaavagetakenkani
27 Impogini aiñokyara iniavageti Jeso okaemamatanaketyo paniro tsinane tentaigakaririra patoigankicharira okanti:
—¡Pairotyo oshinevagetaka piniro tomintakempirira tsomitagakempirira!
28 Kantankicha irirori ikanti:
—Irirompasanotyo shinetasanoigankicha kemisantaigirorira Iriniane Tasorintsi isuretakoigakaro itsatagaigakero okantakerira.
Jeso ikanomajaigakerira patoventaigakaririra
(Mt 12.38-42; Mr 8.12)
29 Impogini ariompatyo yapatoventaiganakariri Jeso yonkuatakovageiganakarityo kara, impo yogotagaiganakeri ikanti: “Viroegi apaiventavageigakempi kañovagetagantsi, pikogantaigavetakarira noneakagaigakempira terira oneimagetenkani, kantankicha garatyo noneakagumaigimpi. Intagatityo noneakagaigakempi pashini onkañotakemparo ikañotagunkanira kamantantatsirira Jonashi pairani.* Jon 1–3 30 Pikemakoigakeritari irirori tyara ikantakeri Tsorintsi kameti ineakagaigakeriniri Ninivekunirira irogoigakeniri arisano inti tigankakeri. Ario inkañotagakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka impogini kameti pogoigakeniri viroegi inti tigankakeri irirori aikiro. 31 Impogini aganakempara inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri inkantake ogari igoveenkariegite Savakunirira pairotyo avisaigakempi viroegi, opokashitakeritari Saromon pairani oponiavagetakatyo samani kara onkemisantakerira irogotagagetakerora,* 1 Kov 4.34 kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Saromon, teratyo pinkematsaigeri. 32 Ario inkañotagaigakeri aikiro timaigavetacharira pairani Niniveku inkantake pairotyo yavisaigakempi viroegi, maganirotari Ninivekunirira ikematsaigakeri Jonashi ikenkitsatimoigakerira ikenkisureaiganaka ineaigaketari yovetsikagisevageigira terira onkametite ovashi ikantatigaiganaka. Kantankicha maika ipokavetaka pairorira yavisavagetakeri Jonashi, teratyo pinkematsaigeri.
Suretakotasanotarorira Iriniane Tasorintsi onti ikañotakari neatsirira
(Mt 5.15; 6.22-23)
33 “Antari yogimataganira mechero tera ario iromanenkani, aikiro teratyo intatakotenkani kovitiku, ontityo yovitakotunkani enoku kameti inkoneagitetakoigakeniri maganiro pitaigankitsirira kara. 34 Yogari suretakotasanovagetakemparonerira Iriniane Tasorintsi irogotasanotakero magatiro ikogagetirira irirori, onti inkañotakempari neatsirira tyarika iati ineasanotanake tera irontivatumatempa, okoneagitetimotakeritari magatiro. Kantankicha yogari terira isuretakotasanotemparo Iriniane Tasorintsi tera irogotero ikogagetirira, onti ikañotakari terira inee, tyampa inkantakempa iranuivagetakera, onti yontivativavagetaka, teranika onkoneagitetimoteri, onti ineakero pavatsaasemataka. 35 Kantankicha pisureigakemparorika Iriniane Tasorintsi tsikyanira pimaigavairokari oniashitaganirira kogapage pisureigavaemparora. 36 Pinkañoiganakemparika maika gara pogoigiro ikogakerira Tasorintsi, kantankicha patirorika pintsatagaiganakero Iriniane ario pinkante pogotasanoigake. Onti onkañotakempa yovitakotaganira mechero enoku yontenenkakoigakeri maganiro pitaigankitsirira kara ikoneagitetakoigakeri.”
Jeso ikanomajaigakeri pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Ir 20.45-47)
37 Impogini yagatanakera iniavagetakera Jeso inianake paniro pariseo ikaemanakerira isekatimotakemparira. Impo iatake ikianake ipitapaake mesaku isekatavagetakara. 38 Kantankicha yogamatanaketyo kavako kaemakeririra ineakerira isekatakara kogapage tera inkivakotempa inkañoigakemparira iriroegi ikivakoigara panikyara isekataigakempa irisaankaigakempara okitsitinkaigakerira tatapagerika oita. 39 Kantankicha irirori ikantiri:
—Viroegi pariseoegi intagati pipiriniventavageigi pamatavinaigakerira matsigenkaegi pagutageigakerira yashintageigarira. Kañomataka intagatira okivagani pamoko ontiri perato otishitaku, antari oteniku pairatamatake potsitasematake. 40 ¡Tera pogotumaige viroegi! ¿Matsi tera pogoige yogari vetsikakerorira ivatsa matsigenka iriro vetsikakero isure aikiro? 41 Kantankicha maika kantatigaiganakempa pakuaiganaero magatiro pisuregisevageigakarira, pintsarogakagantaiganakempara. Pinkañoigakemparika maika garatyo tatoita kitsitinkumaigimpi.
42 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi pariseoegi! Tatarika oita pashintumaiga ontirika mentashi, sankonka ontirika pashini posantepage pipankigeigirira pikonogantaigarira piseka pipagarantaigiri* Pipagarantaigiri: irinianeku virakocha onti okantake “ustedes separan para Dios la décima parte” (onti onkantakera 1/10). Tasorintsi, kantankicha pimagisantavageigakero ikantaigakempirira pintasanoigakemparira irirori, aikiro pintsarogakagaigakemparira pitovaire negintekyara pogaigakeri. Kametitaketyo pipagarantaigakerira Tasorintsi pashintageigarira, kantankicha gametyo pimagisantaigiro otovaire ikantakerira.
43 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi pariseoegi! Omirinkatari piaigira pankotsiku papatoitantaigarira viroegi pikogaigake pimpitaigakera ipiriniigira tinkamiigatsirira. Ario okañotaka aikiro piaigira opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira pikogaigake iriniaigavakempira inkañotagaigakempira iniaganira pitinkamipage.
44 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi vintiegiri pariseoegi kametitamampegaigacharira! Ontitari pikañoigakaro ikitatantaganirira igamaga pairani impo tenige onkoneatae. Okenapinitunkani agatitinavagetunkani, tenigetari onkoneatae oneakenkanira. Ariotari pikañoigakari viroegi maika ineaigakempira yogaegi konoitaigimpirira ineaigiri ariori opaitaka pikematsatasanoigirira Tasorintsi, kantankicha teratyo, teranika irogoige onti pisuregisevageigaka posante terira onkametite.”
45 Impo iniamatanaketyo paniro gotagantirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikanti:
—Gotagantatsirira, nokemaigakempira pikantakera maika potsimajaiganakenatyo naroegi aikiro.
46 Kantankicha Jeso ariompatyo inianakeri ikantiri:
—¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi aikiro, gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi! Povashigakovageigakaritari matsigenkaegi pogotagaigakerira posante intsatagaigakerora irishineventaigakempariniri Tasorintsi, kantankicha viroegi teratyo pintsatagumaigero.
47 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi! Yogaegiri yashikiiganakempirira yogaigakeri kamantantaigatsirira pairaninirira, maikari maika viroegi povetsikashiigakeneri isuretakotantaigaenkanirira pogageigakerora kara ikitataigunkanira ganiri imagisantaigaagani. 48 Antari povetsikaigakenerira oganirikatyo pikantumaigake kametitaketyo yogaigakerira. Iriroegi yogaigakeri pairani, maika viroegikya vetsikashiigakeneri isuretakotantaigaenkanirira.
49 “Yogotaketari Tasorintsi pairani ario onkañotakempa maika, nerotyo ikantantakarira: ‘Nontigankimoigavetakempari kamantantaigatsirira intiegiri pashini kenkitsatimoigakerinerira, kantankicha inkonogagarantaigakempa irogaigakeri, pashini onti iratsipereakagaigakeri.’ 50 Irorotari inkisantaigakempirira Tasorintsi viroegi timaigatsirira maika inkenkiagaviigakempirira kamantantaigatsirira yogaigunkanirira pairani okyasanokyara ovetsikunkanira kipatsi ovashi maika. 51 Yogari iketyosanorira yogunkani inti Averi.* Jen 4.3-8 Yogari impogitasanotanankitsirira inti Sakariashi yogunkanirira ivankoku Tasorintsi inavetakara aikyara itagantaganirira piratsipage. Irorotari nonkantantaigakempirira maika arisanotyo inkisaigakempi viroegi timaigatsirira maika inkenkiagaviigakempirira maganiro yogaigunkanirira.
52 “¡Maikaniroro pantsipereavageigake viroegi gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi! Pogoigavetakarotari Iriniane Tasorintsi, pinkogaigakeme pogoigakera tyara pinkantaigakempa irogavisaakoigakempira, irorometyo pogotantaigakempa. Kantankicha teranika pinkogaige pogoigakera viroegi, aikiro itimaigavetaka pashini kogaigavetankicharira irogoigakera teratyo iragaveaige irogoigakera, povashigakovageigakaritari pogotagaigakerira pikantaigakerira intsatagageigakerora posante nerotyo tyampa inkantaigakempa inkematsaigakera iriroegi aikiro.”
53 Impo ikonteiganaira ikisaigamatanakatyo gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi ovashi ikogakotagantaiganakeri posante 54 ineaigakerira tyarika inkante kameti ontimakeniri onkenantakemparira inkisakagantaigakerira.

*11:29 Jon 1–3

*11:31 1 Kov 4.34

*11:42 Pipagarantaigiri: irinianeku virakocha onti okantake “ustedes separan para Dios la décima parte” (onti onkantakera 1/10).

*11:51 Jen 4.3-8