14
Jeso yovegairi nonasenari
Impogini agakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso isekatakara ivankoku itinkamiegi pariseoegi. Yogari itovaireegi pariseoegi ikamagutasanoigakerityo ineaigakerira tyarika inkantakempa. Ario inake kara iriroku paniro nonasenari. Impo yogari Jeso ikantaigiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi:
—¿Kametitake povegerira mantsigari kutagiteriku apishigopireantaganirira, ontirika tera onkametite?
Kantankicha iriroegi ikemisantaiganaketyo. Impo Jeso itsagatakeri nonasenari yovegakeri ikantakeri iriataera. Impo ikantutaigaarityo aikiro pariseoegi:
—¿Matsi viroegi irashiriera otseraaku piashinote intirika pitorone kutagiteriku apishigopireantaganirira ario gara pinoshikaigaatiri? ¿Matsi ario pogiaigake avisanaera apishigopireantaganirira ario pinoshikaigaateri?
Tyampatyo inkantaigeri, teratyo iriniimaige maani.
Yogari ventakovagetacharira irogipashiventavagetakenkani
Impo yogari Jeso ineaigakerira maganiro ikaemaigunkanirira isekataigakempara ontira ikogasanoigake impitaigakera intentaigakemparira kaemantankitsirira ovashi ikamantageigakeri ikantaigiri:
—Inkaemaigempirika ikyarira gankitsi tsinane pisekatimoigakemparira gara iroro pipirinitantapaaka impirinitantakemparira tentasanotakemparinerira kaemantankitsirira. Katinkariratyo iripokapaake pashini pairorira yavisake ishineventakarira kaemaigakempirira, impo iripokapaake irirori inkantempi: ‘Atsi mereanakeri yoka.’ Ovashi pimpashiventanakempa akya pintsatake pimpirinitantakemparora panivatirira onai terira ompirinitantenkani, ontitari impirinitantakemparira terira irishineventasanotempari kaemantankitsirira. 10 Ariompa onti pimpirinitapaake anta kameti inkiapaakera kaemakempirira ineapaakempira inkantapaakempiniri: ‘Amigo, taina pimpirinitakera aka naroku.’ Impo inkemaigakera tentaigakempirira mesaku irogoigake viro ishineventasanotaka kaemakempirira. 11 Imirinkatari ventakovagetacharira impotetashivagetakempari Tasorintsi irogipashiventavagetakerira. Irirokya terira iraventakotempa irishineventakempari inkavintsaavagetakerira.
12 Impo ikantakeri aikiro kaemakeririra ikantiri:
—Ponkotakaganterika piseka pinkaemantakera gara intagani pikaemavintsaigi piamigoegite intirika pirentiegi, garira intirika pinkaemaigake piitanepage intirika shintavageigacharira timaigatsirira aiñoni pivankoku. Iriroegirika pinkaemaigake impugaigaempityo inkaemaigaempira viro pisekatimoigakemparira iriroku. 13 Irirompatyo pinkaemaigake terira irashintavageigempa intiegiri shinkogisenari intiegiri terira iranuitagantsiige intiegiri aikiro terira ineaige. 14 Pishinevagetakempatyo kara gatanika yagaveaiginika impugaigaempira iriroegi, kantankicha inti pugaigaempine Tasorintsi impogini iraniaiganaera yogaegi ineaigakerira kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa.
Jeso ikantakotakerora irapatoitaigakerira Tasorintsi maganiro kematsaigiririra
(Mt 22.1-10)
15 Aiño paniro pirinitankitsirira mesaku iroro ikemavakerira Jeso ikantakera iniamatanaketyo ikanti:
—¡Irishinevageigakempa sekatimoigakemparineririra Tasorintsi impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite!
16 Impo inianake Jeso ikanti:
—Itimake pashini matsigenka ikogake inkaemantakera, impo ikamantakagantaigakeri maganiro inkaemaigakerira isekatimoigakitemparira intovaigavageteratyo kara. 17 Impogini yonkotakagantake posante iseka impo oposagetakera itigankake ironampiria inkantaigakiterira: ‘Tsame, mataka posatake magatiro.’
18 “Kantankicha maganirotyo ikantaiganake: ‘Gara nopoki.’ Paniro ikantake: ‘Nakyaenkasano punaventankitsi kipatsi, noataketari nonkamosotakiterora noneakiterora. Gamera onti nompokakemetyo.’ 19 Pashinikya kantanankitsi: ‘Nakyaenkasano punaventankitsi 10 toro, noataketari noneakiterira nogoigakerira arisanorika yantavageigi. Gamera inti nompokakemetyo.’ 20 Yogari irapitene ikanti: ‘Nakyaenkatari gankitsi nojina, gara noati.’
21 “Impo ipigaa ironampiria ikamantagetapaakeri shintaririra. Ikisamatanakatyo irirori ikanti: ‘Iroroventi piatetyo anta apatotakara pankotsi pintsotenkavagetanakerora magatiro avotsipage pintentaigakerira terira irashintavageigempa intiegiri shinkogisenari intiegiri terira iranuitagantsiige intiegiri aikiro terira ineaige iripokaigakera isekatakoigakenara.’
22 “Impogini osamanivagetanake ipokai ironampiria ikantapaakeri: ‘Mataka nagaigakitiri, kantankicha tekya intsotenkaigempa mesaku.’ 23 Inianake nampitaririra ikantiri: ‘Iroroventi piate piganake ariokya pinkenanake avotsipageku tekyarira pinkamosogetero pinkamosogetapanuterira maganiro timaigatsirira kara pintentaigakerira ishatekaitanakempara novankoku. 24 Maika nonkamantaigakempi garatyo isekatumaiga iketyorira nokaemaigavetaka.’ ”
Tyanirika garira yatsipereaventiri Jeso gara ipegaigiri irogamereegi
(Mt 10.37-38)
25 Impogini ikenanake Jeso avotsiku yogiaiganakerityo tovaini matsigenkaegi kara. Impo ishonkateiganakari ikantaigiri: 26 “Tyanirika kogankitsine inkematsatasanotakenara impegasanotakempara nogamere garatyo pairo yavishi itasanoigarira tomintaigaririra, ontirika itsinanetsite, itomiegi, irishintoegi, irirentiegi, ontirika iritsiroegi, narokya ogakona intakena. Antari inkañotakemparika maika garatyo yagaveimati impegakempara nogamere. Ario okañotaka aikiro garika ikogi irapakuagetanakerora tatarikara oita ishineventagetakarira irirori garatyo ipegasanota nogamere. 27 Ario ikañotaka aikiro tyanirika terira inkoge iratsipereaventavagetakenara irogiavagetakenara garatyo yagaveimati ipegasanotara nogamere.
28 “Tyanirika kogankitsine irovetsikakera pankotsi inchovaankakagakerora ¿matsi gara oketyo isuretaro akatirika ikogashitaka koriki kameti iragatakerora magatiro? 29 Antari garira oketyo isuretaro ontirika irovetsikashitakemparo kogapage impo niganki ontsonkatakotanakempa ario tyara iragashitakero pashini kameti iragatakeroniri. Garatyo yagatiro ontirorokari isamatsanatakenkani ineakenkanira intagatira maani yogaratinkagetakero. 30 Inkantakenkani: ‘Irirori yovetsikavetanakaro tera iragaveero iragaterora.’
31 “Ontirika intimake koveenkari shintankicharira 10,000 soraroegi iriatake iromanatavakemparira pashini koveenkari shintankicharira 20,000 isoraroegite, ¿matsi gara oketyo isureta ariorika iragaveakeri ontirika gara yagaveaigiri? Isuretakempanirorotyo. 32 Impo ineerika gara yagavei, intigankaketyo isoraroegite intonkivoaigavakemparira pairorira yavisaigakeri ineaigakerira ariorika iragaveaigake irogametiaigaerira. 33 Arioniroro okañotaka maika tyanirika terira inkoge iokagetanakerora magatiro yashintagetakarira garatyo ipegasanota nogamere.
Tyara onkantakenkani tivi terira ompochatae
(Mt 5.13; Mr 9.50)
34 “Ogari tivi opochatira pairo okogasanotagani, kantankicha antari omasankatera ganigera opochatai, ¿ario tatatyo onkogavitaenkani? ¿Matsi tyampatyo onkantaenkani kameti ompochatanaera? 35 Ganigetyo tatoita okametitashitumatai. Gara okametiti ontiantakenkanira kipatsi kameti ontimasanotakeniri pankirintsi, aikiro gara okametiti onkonogantakenkanira kaara ontiakotantakenkanira pankirintsi. Ontityo ovuokakenkani parikoti. Pikemaigakenarika maika atsi suretasanoigemparotyo nokantaigakempirira.”