MATEO ITSIRINKAKOTAKERI JESOKIRISHITO TYARA IKANTA YOGAVISAAKOTANTIRA
1
Yashikiiganakeririra Jesokirishito
(Ir 3.23-38)
Maika nontsirinkakogetakero ivairopage pairaninirira yashikiiganakeririra Jesokirishito. Irirori inti iyashikiiganakerira Averan intiri Iravi.
 
Antari okyara yogari Averan itomintakari Isaako.* Jen 21.1-3
Irirokya Isaako itomintakari Jakovo.* Jen 25.21-26
Irirokya Jakovo itomintakari Jora intiegiri irirentiegi.* Jen 35.22-26
Irirokya Jora itomintakari Parese intiri Sari. Ogari iriniro opaitaka Tamare.
Impogini Parese itomintakari Eserome.
Irirokya Eserome itomintakari Arame.
Irirokya Arame itomintakari Aminaravo.
Irirokya Aminaravo itomintakari Naason.
Irirokya Naason itomintakari Sarimon.
Irirokya Sarimon itomintakari Voose. Ogari iriniro opaitaka Iraava.
Impogini Voose itomintakari Oveti. Ogari iriniro opaitaka Irote.
Impogini Oveti itomintakari Isai.
Irirokya Isai itomintakari Iravi pegankicharira igoveenkariegite iseraereegi.
 
Irirokya koveenkari Iravi itomintakari Saromon. Ogari iriniro Saromon onti yagavetarira Oriashi.
Impogini Saromon itomintakari Irovoame.
Irirokya Irovoame itomintakari Aviashi.
Irirokya Aviashi itomintakari Asa.
Irirokya Asa itomintakari Josapate.
Irirokya Josapate itomintakari Jorame.
Irirokya Jorame itomintakari Osuashi.
Irirokya Osuashi itomintakari Joatame.
Irirokya Joatame itomintakari Akase.
Irirokya Akase itomintakari Esekiashi.
10 Irirokya Esekiashi itomintakari Manaseshi.
Irirokya Manaseshi itomintakari Amon.
Irirokya Amon itomintakari Joseashi.
11 Irirokya Joseashi itomintaigakari Jekoniashi intiegiri irirentiegi impo yamaiganunkani maganiro iseraereegi Vavironiaku.* 2 Kov 24.14-15
 
12 Impogini yogari Jekoniashi itomintakari Saratieri.
Irirokya Saratieri itomintakari Sorovaveri.
13 Irirokya Sorovaveri itomintakari Aviote.
Irirokya Aviote itomintakari Eriakime.
Irirokya Eriakime itomintakari Asoro.
14 Irirokya Asoro itomintakari Saroko.
Irirokya Saroko itomintakari Akimo.
Irirokya Akimo itomintakari Eriote.
15 Irirokya Eriote itomintakari Ereasaro.
Irirokya Ereasaro itomintakari Matan.
Irirokya Matan itomintakari Jakovo.
16 Irirokya Jakovo itomintakari Jose. Ogari itsinanetsite Jose opaitaka Maria. Irorori onti iriniro Jeso ikantaganirira aikiro Kirishito.* Jeso onti onkantakera “yogavisaakotantake Atinkami”. Kirishito onti onkantakera “ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi”. (Kamosotero “Jesokirishito” ontiri “Meshiashi” Glosarioku.)
 
17 Maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage aka ikaravageigake 14 itsititapanutara itimakera Averan ikaravagetake itimakera Iravi. Ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara itimakera Iravi ikaravagetake yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravageigake 14. Impo ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravagetake itimakera Kirishito ikaravageigake 14.
Imechotakera Jesokirishito
(Ir 2.1-7)
18 Maika nonkenkitsatakotakeri Jesokirishito tyara ikantaka ikyasanokyara ipokutira aka kipatsiku imechotakera. Pairani otimake tsinane opaitaka Maria. Inti kashigakaro surari ipaita Jose. Impo tekyara iragero itimake otyomiani, intitari timakagakeri Isure Tasorintsi. 19 Yogari Jose ikogavetaka irapakuanaeromera gara yagiro, intitari negintevagetacharira, kantankicha itsarogakagakaro nerotyo tera inkoge intsavetantakerora irogipashiventakerora, onti isurevetanaka irapakuanaeromera maireni gara ikanti tatoita yapakuavitanairo. 20 Kantankicha iroro isurevetanakara inkañotakeromera maika ikoneatimotakeri isaankariite Tasorintsi igisanireku ikantiri: “Jose, virori vinti iyashikitanakerira Iravi. Maika onti nopokashitake nonkantakempira kametitake pagakerora Maria pamanakerora pivankoku. Yogari otomi intitari timakagakeri Isure Tasorintsi, irorotari itimantakarira. 21 Impogini omechotakerira pimpaitakeri Jeso, irirotari gavisaakoigakerine itovaireegi ganiri ikisaviigiri Tasorintsi ikañovageigara.”
22 Ario okañotaka maika kameti ontsatagakempaniri ikantakerira Atinkami Tasorintsi pairani iniakagakerira kamantantatsirira Isaiashi ikanti:
23 “Ogari terira ineimatero surari ankamonkitake
intimake otomi.
Irirori impaitakempa Imanoeri”
(onkantakera: “Ikonoiigakai Tasorintsi”).
24 Impo ikireanaira Jose ikematsatakeri isaankariite Tasorintsi ovashi iatake yagakitiro Maria yamanakerora ivankoku, 25 kantankicha tera ineimatero kigonkero omechotakerira otomi. Antari imechotakera yogari Jose ipaitakeri Jeso.

*1:2 Jen 21.1-3

*1:2 Jen 25.21-26

*1:2 Jen 35.22-26

*1:11 2 Kov 24.14-15

*1:16 Jeso onti onkantakera “yogavisaakotantake Atinkami”. Kirishito onti onkantakera “ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi”. (Kamosotero “Jesokirishito” ontiri “Meshiashi” Glosarioku.)