MAROKOSHI ITSIRINKAKOTAKERI JESOKIRISHITO TYARA IKANTA YOGAVISAAKOTANTIRA
1
Joan Giviatantatsirira ikenkitsavagetakera osarigagitetapaakera
(Mt 3.1-12; Ir 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)
Maika nokogake nontsirinkakotakerira Jesokirishito Itomi Tasorintsi nonkamantakotakerira. Nontsititapanutero ikyara yogiviatake Joan nonkaratagavagetero iatanaira enoku.
Yogari kamantantatsirira Isaiashi itsirinkakotakero pairani ikantakera Tasorintsi iniakerira Itomi ikantiri:
“Notomi, impogini nontigankake paniro ivatanakempinerira inkantaigakerira itovaireegi inegintetashiigavakempira.
Irirori iriatake anta osarigagitetapaakera inkenkitsatakera imaraenkarika kara inkante: ‘Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinegintetashiigavakemparira Atinkamiegi.’ ”
Impogini yogari Joan Giviatantatsirira iatake anta osarigagitetapaakera yogiviatantavagetakera, aikiro ikenkitsavagetakera ikanti: “Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite pogiviaigakempara ganiri ikisaviigimpiro Tasorintsi magatiro pikañovageigara.” Maganiro timaigatsirira Joreaku intiegiri aikiro Jerosarenkunirira iaigake inkamosoigakerira. Antari ikemaigakerira ikenkitsavagetakera ovashi ikamantakoiganakero magatiro yovetsikageigirira terira onkametite impo yogiviaigakeri Jororanku.
Irirori onti yogagutaka manchakintsi ovetsikantunkanirira iviti kameyo, aikiro isuntoratsatakari imeshina. Intagani yogaka tsinaro intiri pitsi.
Impo ikenkitsaiganakeri ikantaigakerira: “Choenitapaake iripokakera impogitapaakenanerira. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. Narori onti nogiviaigakempi niaku, kantankicha panikya iripokake pashini tigankimoigakempineririra Isure Tasorintsi intimasurentagarantaigakempira.”
Yogiviatunkanira Jeso
(Mt 3.13-17; Ir 3.21-22)
Impogini iponianaka Jeso Nasareku iatakera inakera Joan ovashi yogiviatakeri Jororanku. 10 Impo irorotyo yaganairora Jeso otsapiaku ineiro ashirenakitanaka inkite yapusatinkagutapaakari Isure Tasorintsi ikañotapaakari shiromega. 11 Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Virori vinti Notomi, notasanovagetakempityo kara noshineventakempityo.”
Ikogavetakara kamagarini irapakuakagakerimera Jeso ganigera ikematsatairi Iriri
(Mt 4.1-11; Ir 4.1-13)
12 Iroro yagatakera iniakera Tasorintsi yogari Isure yamanakeri Jeso parikoti osarigagitetapaakera. 13 Ario inake kara 40 kutagiteri itentagaigakari kakintyokiripage gantagetatsirira. Yogari Satanashi ipokashitakeri ineasanotakerira ariorika iragaveake irapakuakagakerira ganigera ikematsatairi Iriri, kantankicha teratyo iragaveeri. Impogini irirokya pokaigapaatsi isaankariite Tasorintsi yamaigakenerira iseka ishintsitagaigakerira.
Ikenkitsavagetakera Jeso Garireaku
(Mt 4.12-17; Ir 4.14-15)
14 Impogini yashitakotunkanira Joan, iatake Jeso Garireaku ikenkitsavagetakera ikamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira 15 ikantaigakerira: “Maikari gaka intsatagantakemparorira Tasorintsi ikantakerira pairani, panikyatari aganakempa impegantakemparira Igoveenkariegite maganiro kematsaigakerinerira. Maika pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite pinkantatigaiganakempara, aikiro kematsaigena nokantaigakempira maika.”
Jeso ikantaigakerira 4 kitsavageigatsirira irogiaiganakerira
(Mt 4.18-22; Ir 5.1-11)
16 Impogini ikenanake Jeso kara ishitetanaka otsapiaku inkaare Garirea. Ineaigapaakeri Sumo intiri irirenti paitacharira Anturishi kitsavageigake, irorotari ipiriniventavageigi iriroegi. 17 Impo ikantaigiri:
—Maikari maika onti pipiriniventavageigi pikitsavageigira, kantankicha maika pakuaiganakero pikitsavageigira tsame pogiaiganakenara ariokya nagaveakagaigakempi irirokya pimpiriniventavageigae matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira.
18 Impo iriroegi iokageigapanutiro igitsareegi yogiaiganakerira.
19 Iaigavetanaka antakona anta irirokya ineapaake Santiago intiri irirenti paitacharira Joan pirinitaigake pitotsiku shitikagisevageigake igitsareegi. Itentaigakari iriri paitacharira Severeo. 20 Impo yogari Jeso ikantaigiri Santiago intiri Joan:
—Tsame pogiaiganakenara.
Iriroegi yogiaiganakeri iokaiganakeri iriri paniro, intagani itentaigaari iromperaneegi.
Matsigenka itimagutakerira kamagarini
(Ir 4.31-37)
21 Impogini yogonkeigapaaka Kaperenaoku. Antari aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake Jeso pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavagetakera. 22 Ikemaigavakerira maganirotyo yogavageiganake kavako, ineaigaketari yogotagaigakerira yogovagetiratyo kara, tera ario inkañoigempari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. 23 Ario inake kara paniro surari itimagutakerira kamagarini. Irirori ikaemanake ikanti:
24 —¡Eeee! ¡Jeso Nasarekunirira! ¿Tyara pinkantaigakenara? ¿Iroro pipokashitake pimpogereaigakenara? Noneimpitari, nogotakempi vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro.
25 Inianake Jeso ikantiri:
—¡Kemisante! ¡Kontetanae, piatae parikoti!
26 Iroro ikemavakerira ogatyo ikenake yogituanakeri itimagutakerira ikantanake shige shige shige ikamakiti. Impo ikaemapanuti kamagarini ¡eee! ikontetanai iatai parikoti. 27 Maganiro yogavageiganaketyo kavako ikantavakagaiganaka:
—¿Tatarikatyo oitara oka? Okantatigakatari yogotagantapaakerira yavisavagetakerityo pairorira yogovageti, nerotyo ikematsatantaiganakaririra kamagarini yoneagaigakarira.
28 Impogini maganirotyo timaigatsirira Garireaku ikemakoigakeri Jeso.
Jeso yovegairora yagashintotirira Sumo Perero
(Mt 8.14-15; Ir 4.38-39)
29 Impogini ikonteiganaira iatake Jeso ivankoku Sumo intiri Anturishi itentaiganakari Santiago intiri Joan. 30 Ogari yagashintotirira Sumo oanativagetake onoriaka tsompogi. Irorotyo yogonketapaakara Jeso ikamantavunkani. 31 Irirori yaiñonitapaakaro ikatsavakotapaakero itinaakero. Ogenanekyatyo ovegapagenityo shintsi. Impo opakoigakeri isekataigakempara.
Jeso yovegaigakerira tovaini mantsigaigankitsirira
(Mt 8.16-17; Ir 4.40-41)
32 Impo ishonkanaara poreatsiri ochapinitanaira yamaigapaakeneri Jeso maganiro mantsigaigankitsirira intiegiri aikiro itimaguigakerira kamagarini. 33 Maganiro timaigatsirira kara Kaperenaoku yapatovageiganakatyo sotsimoroku. 34 Yogari Jeso yovegageigakeri oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage, aikiro yoneaganontaigakari itimaguigakerira kamagarinipage. Yogari kamagarinipage yogoigakeritari inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro, nerotyo irirori ikantavitantaigavakaririra iriniaigakera.
Ikenkitsavagetakera Jeso pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi
(Ir 4.42-44)
35 Okutagitetamanakera aityokyara apavatsaaenkata itinaanaka Jeso iatake anta parikoti omamerigitetakera iriniakerira Iriri. 36 Osamanitanakera iatake Sumo inkogaerira itentaiganakari itovaireegi. 37 Impo ineaigapaakerira ikantaigapaakeri:
—Maganiro ikogaigakempi.
38 Kantankicha irirori ikantaigiri:
—Tsame anta ochoenitira itimageigakera nogotagaigakerira, irorotari nopokashitake.
39 Iatake Jeso itsotenkanakero magatiro Garirea ikenkitsavagetakera pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi, aikiro yoneaganontaigakari itimaguigakerira kamagarinipage.
Jeso yovegairira vesegasenari
(Mt 8.1-4; Ir 5.12-16)
40 Impogini ikenapaake paniro vesegasenari itigeroaventapaakari ikantiri:
—Notinkamii, nokogavetaka povegaenara, kantankicha impatyora viro tyarika pinkante.
41 Itsarogakaganakari Jeso yakontsaanake itsagatakeri ikantiri:
—Jeeje, nokogake, maika veganaempa.
42 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake paa vegasanovagetaa. 43 Impo itigankairi Jeso kantankicha ikantavakeri:
44 —Gara tyani pikamantumati. Inti piatimotake saserorote pokotagakemparira ontiri aikiro pamagetanakenerira piratsipage pintsatagakerora ikantakerira Moiseshi kameti ineasanotakempiniri ovashi inkantakempi vegaavi irogoigakempiniri maganiro vegasanotaavi.
45 Kantankicha irirori teratyo inkeme. Iataketyo ikamantageigakerira maganiro yovegairira Jeso. Ovashi tenige iriatae Jeso anta itimageigira matsigenkaegi. Intagati yanuivagetake parikotipage terira intimaige, kantankicha iatashigeigamatirityo parikotipagekunirira ineaigakerira.