PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA IROMAKUNIRIRA
1
Pavoro itsirinkaigakenerira kematsaigatsirira timaigatsirira Iromaku
Maika nokogake nontsirinkaigakempira maganiro viroegi timaigatsirira kara Iromaku. Naro tenige nontimashitaemparo kogapage, intitari shintaana Jesokirishito, nopiriniventavagetanakerotari magatiro ikogagetakerira irirori. Narotari ikogakagake Tasorintsi nompegakempara iritigankane Jesokirishito kameti intigankakenaniri nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Irorotari itsirinkakoigake kamantantaigatsirira pairani magatiro itsirinkakagaigakerira Tasorintsi ikantakera impogini intigankake Gavisaakotantatsirira irogavisaakoigakerira maganiro kematsaigakerineririra, intitari iniakotake Atinkami Jesokirishito, Itomi Tasorintsi poniankicharira enoku. Antari ipokutira aka savi imechotakera onti tomintakari iyashikitanakerira koveenkari Iravi. Antari ikamavetakara yoganiairi Tasorintsi, irorotari ogotantunkani inti Itomi, aikiro iroro ogotantunkani inti pairorira yagaveavageti, aikiro tera inkañovagetumatempa.
Yogari Tasorintsi ikavintsaavagetakena, irorotari ikogakagantakenarira Jesokirishito itigankakenara nonkenkitsatimoigakerira maganiro terira iriroegi jorioegi kameti intimagarantaigakeniri kematsaigakerineririra Tasorintsi intsatagaigakerora ikantakerira. Ario ikañotagaigakempi viroegi ikogakagaigakempi Tasorintsi irashintaigakempira Jesokirishito.
Irorotari maika nontsirinkantaigakempirira viroegi timaigatsirira kara Iromaku, itasanoigakempitari Tasorintsi aikiro ikogake pinkematsatasanoigakerira pimpaniroiganakerira irirori. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
Ikogavetaka Pavoro iriatakemera Iromaku
Maika oketyo nokogake nonkamantaigakempira, tyarika noatake nokemakoigakempi viroegi pairora pikematsatasanovageigakeri Tasorintsi pitsotenkakovageiganakatyo kara ikemakoitanakempira. Irorotari noniantakaririra Tasorintsi nokantakerira noshineventakari, irirotari kañotagakero maika Jesokirishito. Ineakenatari Tasorintsi omirinkatyo noniaventaigimpi, panirotari irirori nopiriniventirira nokenkitsatakovagetirira Itomi. 10 Antari noniaventaigimpira nokantakeri Tasorintsi irirorika kogankitsine intigankakenara noatakera kara viroegiku noneaigakitempira, 11 nokogaketari nogotagaigakempira pashini yogotagakenarira Isure Tasorintsi kameti noshintsitagaigakempiniri ariompaniri pinkematsatasanoiganakeri. 12 Tera ario nonkante paniro nogotagaigakempi naro, ontityo nokantake nokogake ashintsitagavakagaigakempara aroegi, ariotari atentagavakagaigari akematsaigira.
13 Napigematsaegine, nonkamantaigakempi nopintsapintsavagevetakatyo noneaigakitempimera kantankicha teratyo nagavee nompokera ovashi maika. Onti nopintsatashinataka nonkenkitsatimoigutempira ariompaniri pinkematsatasanoiganakeri noneaigakempira pinkañoiganakemparira timageigatsirira parikotipageku nokenkitsatimogeigakerira. 14 Ikogakagakenatari Tasorintsi nonkenkitsatimoigakerira maganiro, intirika guriego intirika terira iriroegi guriego, intirika govageigatsirira intirika terira irogotumaige, noneaigakeritari ikogakoigakara inkenkitsatimoigakenkanira. 15 Irorotari nokogantakarira nompokakera nonkenkitsatimoigakempira viroegi timaigatsirira kara Iromaku nonkamantaigakempira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira.
Tyara ikanta yogavisaakotantira Tasorintsi
16 Tera nompashiventagemparo nonkenkitsavagetakera nonkamantantakera tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira, nogotaketari irogavisaakoigakeri maganiro kematsaigakerinerira Jesokirishito. Iketyo ikenkitsatimoigunkani jorioegi impogini imaiganunkani terira iriroegi jorioegi kameti irogavisaakoigakenkaniniri maganiro. 17 Antari ikenkitsatakotunkanira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira ogotanunkani tyara inkantaigakae ineaigakaera kañomataka tenirikatyo ankañovagetumaigempa. Intagani ineaigake kañoigaka maika yogaegi kematsaigakeririra Jesokirishito aikiro atanatsirira ikematsaiganakeri. Ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Yogari intagatirira ikematsatakeri Tasorintsi ikantakera inkavintsaavagetakerira ineakeri irirori kañomataka tenirikatyo inkañovagetumatempa.”
Tasorintsi ikisashiigakari kañovageigacharira
18 Yogari Tasorintsi timatsirira enoku ikisashitasanotari maganiro kañovageigacharira vetsikagisevageigatsirira terira onkametite, tera inkogaigenika irogoigakera tatoita ikantake Tasorintsi, pairotarityo yavisaigake ishineventaigakarora yovetsikagisevageigirira. 19 Iriroegi yogoigavetakatyo tyara ikanta Tasorintsi, tsikyatatari yogotagaigakeri irirori magatiro ikogagetakerira irogoigakera. 20 Aroegi tera aneaigavetempari Tasorintsi, kantankicha antari oneinkanira magatiro yovetsikagetakerira pairani okyasanokyara yovetsikake kipatsi ontiri aikiro magatiro timantagetarorira, ario pinkante ogotunkani inti Tasorintsisanorira pairorira yagaveavageti, nerotyo gara tyani kantumatatsi: “Narori tera nogote.” 21 Yogoigavetakaniroro aiño Tasorintsi, kantankicha tera inkogaige inkematsaigakerira impinkatsaigakerira, aikiro ineaigavetakatyo ikavintsajaigakerira yovetsikimogeigakerira posante kantankicha teratyo inkogaige irishineventaigakemparira inkantaigakerira: “Pairo pikavintsaavagetakena”, ontitari isuregisevageiganaka posante, nerotyo tera irogotumaige. 22 Ikantaigavetakatyo: “Nogovageigi”, kantankicha teratyo irogotumaige. 23 Tera irishineventaigempari Tasorintsisanorira gaveavagetatsirira ikantakanirira itimi, inti ishineventaigaka ipegageigakerira itasorintsiegite yovetsikaigakerira iriroegi ikañotagaigakari matsigenka neirorira igamane intiri kapankiripage intiri kamarigetatsirira intiri aikiro marankepage.
24 Irorotari yapakuantaiganakaririra Tasorintsi irovetsikagisevageigakerora tatarika ikogaigake iriroegi, tenige tyara inkantumaigaeri ovashi iposantegisevageiganaka iriroegi. 25 Teranika inkematsaigeri Tasorintsisanorira, intityo ishineventaigaka ipegageigirira itasorintsite kogapage. Onti yamatagavageigaka, teranika iriro irishineventaigempa Tasorintsi vetsikakeririra ontityo ishineventaigaka yovetsikagetakerira. Kantankicha irirori inkantakanityo irishineventakenkani inkantakenkanira: “Pairo pikametiti.” Ario onkañotakempa. Amen.
26 Irorotari yapakuantaiganakaririra Tasorintsi imposantegisevageiganakempara tenige tyara inkantumaigaeri. Ogari tsinaneegi tenige onkogaigae agaigaera surari, onti agavakagaiganaka apitsinaneegitene. 27 Ario ikañoigaka surariegi tenige inkogaigae iragaigaera tsinane, onti yagavakagaiganaka irapisurariegitene opegakovageiganakerityo irogogeka. Tsikyatatyo ikañotagantaigaka iriroegi yatsipereakagavageigakara yovetsikagisevageigakerora posantepage terira onkametite gipashiventantagetatsirira.
28 Tera inkogaigenika isuretakoigemparira Tasorintsi, irorotari yapakuantaiganakaririra isuregisevageigakemparora posantepage irovetsikagisevageigakerora terira onkametite. 29 Onti ipiriniventaigake posantepage terira onkametite: yovetsikageigamatityo posantepage ovegagapage, ikogutaigakeri yashintageigarira pashini, yatsipereakagantavintsaigaka, itsimaventavageigaka, yogantaigake, ikisavakagaigaka, yamatavitantavageigake, ikisantavageigake, aikiro iniashinaigakari itovaireegi. 30 Itsoeventaigakari pashini, ikisaigakeri Tasorintsi, pairo ipugatsatantavageiga, ineaigaka pairo yavisantavageigake, yaventakoigakaro magatiro irogotane. Isuregisegeigamatatyo posantepage irovetsikagisevageigakera, tera inkematsavageigeri tomintaigaririra. 31 Tera inkogaige irogoigera, tera intsatagaigero ikantakerira, tera intantumaigempa, tera intsarogakagantumaigempa. 32 Yogoigavetakatyo ikantakera Tasorintsi tyanirika kañotankichane maika inkamanakerika iriatake morekariku kantankicha iriroegi teratyo inkemaige, ariompatyo ishintsiiganakera yovetsikagisevageiganakera posantepage terira onkametite. Tera patiro onake irovetsikagisevageigakerora iriroegi, ontityo aikiro ishineventaigakari ineaigakerira itovaireegi inkañoigakemparira iriroegi irovetsikagisevageigakera posantepage terira onkametite.