2
Cristo ihui coyan iquinanqui mastanifo cuscan yoinifo
Uhuun yoramishtichin un matoqui noco funashon Cristohuunshon Upan Diosin mato ashoni cuscan unfin shinansharafaincai un mato yoiama. Diosin ahuun shinan fustihuunshofin un mato yoiaquin. Diosin ua shinanmanaino un mato yoia. Un matoqui nocoataima un shinanquin isca huani, —Uncai ahua futsa ato yoishquima. Jesucristo noco ihui coyan iquinanhuunoashu noco nashoni cuscan. Nanhuunoa fusti un ato yoishquiran, —ishon un shinanni. Ascano matoqui oshon uncai shinanqui isca huama, —Unfincoin un ato cayacafi yoitiroran, —ishoncai un shinanma. Diospan Yoshin Sharahuunshon un mato yoiamaquicai un mato cayacafi yoisharacuanama. Un ahuun Yoshin Shara fasi yopacoiain cuscan un mato cayacafi yoinon. Ascano un ratuyamua ua Diosin yonoa cuscan un ayamaishafain marifi man funocuana. Uhuun nomuran un shinanchacatana un ayamai shafain. Ascashon un mato Jesucristohuunoa yoimisi cuscan uhuun mapon shinanfainsi un mato yoitamarocon Diospan Yoshin Sharapan ua shinanmapaiyai cuscan un mato yoia. Un mato yoiaino ahuun curushhuunshon man icoinra huani maton ointi fianananhuashquin ahuun ointi cuscara iishquin. Ascan nocofunun shinanpancai man icoinra huama. Diosin shinanhuunshon man icoinra huaa.
Diosin Yoshin Sharahuunshon non shinansharatiro
Ascan Diospan tsain nicasharaifoan man tapiafo non Diospan Yoshin Sharahuunshon cayacaficoin yoiaiton. Ascan futsafoanri cunu tapisharafiashon Diosin shinain cuscacai tsoa anori shinainma. Aton shinanpancai non mato yoiama. Aton niaifofoan shinainfo cuscaricai non mato yoiama. Ascashufi afo funocaniquin. Nan shinainfo cuscan man cuyoi futsui. Ipaitsi shinancani. Non mato Diosihuunshon yoimisi cuscan huafaincai tsoan tapiyopaonima. Cristo yorafotihuunoashu nashoshquiai cuscan Diosincai ato tapimayopaonima. Diosin mai onihuataima shinanquin isca huani, —Uhuun Furumun ato chipo nashoshquin nan a icoinra huafoti ato nimapacushquin, —ishon shinanyoni. Un na tsain mato yoiai cuscacai niaifofoan tapiyopaonima. Ascashon Jesús rutunifo. Tapicashocai tsoan nocon Ifo Jesús Diospan furun sharacoin masta cuanifoma. Ascan Diospan tsain cunuquin isca huani,
“Tsoan Dios noicoiainton ahuamamishti shara ato ashoin, tsoan oinyomisima cuscara sharafo ato ashofain tsoan nicayomisima cuscarari ashofain. Tsoanshta aton nomuran shinanyomisifoma sharashtacoin ato itishara huashoan,”
ishon Diosin tsain cununi. 10 Ascashon non Dios noiaiton ahuun Yoshin Sharapan noco tapimai. Ahuun Yoshin Sharapan nantifi tapicoian. Upa Diosin shinain cuscan ahuun Yoshin Sharapan tapicoian. 11 Yorafoan aton nomuran shinainfo cuscacai tsoa futsan tapitiroma. Arusu fusti tapitiro. Nanscarifiai Upa Diosin shinain cuscan ahuun Yoshin Shara fustiton tapicoian. 12 Nan Upa Diosin ahuun Yoshin Shara nocoqui nichini noco tapimapaiyai cuscan noco tapimanon. Nan icoinra huamafoan Diosin tsain shinancanima. Ascashori afoan shinain cuscacai Diosin noco tapimanima.
13 Ascashon yorafoan noco tapima cuscan non mato yositamarocon Diosin ahuun Yoshin Sharapan nocon nomuran noco tapimana cuscan huafain non mato tapimai. Ahuun tsain iconcoin fusti. Ascan norifi ahuunshon non mato iconcoin tapimai. 14 Ascano ratoranfon Diospan Yoshin Shara atofu iyamaino nanfoanfin Diosin Yoshin Sharapan yoia cuscan nicacasmacani. Ascashu iscatirofo,
“Tsoantsi nan tsain icoinra huaiquin. Nan tsain fasi amaquiriran,”
ishon shinancani. Diosin Yoshin Sharapan shinain cuscacai tsoan tapiama. Nanscacun atofu iyamainocai yoia cuscan tapiafoma. Diosin Yoshin Shara fustiton ato tapimatiro. 15 Ascaino ratoran futsa Diosin Yoshin Shara afu icaino Diosin ato tapimapaiyai cuscan tapitirofo. Ratocaimain chaca iyamarai sharaquin Diosin Yoshin Sharapan ato tapimai. Ascafiashu Diosin Yoshin Shara fu rafuamatocai a Jesús icoinra huaafo onantiroma. 16 Diosin tsain cunuquin isca huani, —Tsoancai nocon Ifoan ahuun nomuran shinain cuscan huafain tapitiroma. Tsoanricai Dios tapimatiroma, —ishon cununi. Ascafia nan non icoinra huafo Criston shinain cuscan huafainri noco tapimana.