Pablonun Corinto Anoafo Afanan Cunu Fomani
1
Pablonun Corinto anoafo yoisharani
Uhuun yoramishtichin un mato cunu fomai man tapinon. No futan Jesús tanamisi Timoteo futan un mato cunu fomai. Upan Diosin ua catonpaiquin ua catonni ahuun tsain Jesucristohuunoa un ato yoifoanfafainon. Un Jesucristo fu rafumisi. Nantori ua nichini.
Icoinra huafo Corinto anoafoan yafi Diospan yorafo Acaya mai anoafori un mato nantifi yoisharai. Nocon Upa Diosin futan nocon Ifo Jesucristo matohuun ramapaicain maton ointi unimamanon.
Pablon omitsiscani cuscan
3-4 Non Upa Dios yoisharanon. Isca huaquin, —Upa Diosin, min noco shara huafafaini. ¡Aichoran! —ishon non Upa yoinon. Nanfin nocon Ifo Jesucristo apaquin. Nanrifi nocohuun ramapai. Non omitsiscafiaiton nocon nomuran shinanmasharatiro. Ascano non mua cuscan huafain futsa omitsiscaiton non ahuun ramapaiquin ahuun nomuran non shinanmasharatiro. Ahuara futsan omitsiscamai cuscan non yoisharatiro ahuun nomuran shinanmasharanon. Nocon Ifon Cristo no fu rafuano nan omitsiscani cuscan norifi non omitsiscatirofiashu nanton nocon nomuran noco shinanmasharatiro. Ascacun non mato yoisharapai nocon Ifo Jesús icoinra huashu afu ipanon. Ascacufin noco omitsiscamafiaifoan noco Ifo Jesús nocon nomuran shinanmasharatiro. Man manfin oinquin Diosin nocon nomuran shinanmasharamisi. Ascacun man man oian nocon nomuran non shinansharaiton. Nanscacun norifi non maton nomuran shinanmacoian. Ascan non omitsisca cuscan marifi man omitsiscafiaquin man funaquima tunucoian. Man non tapia non omitsisca cuscan marifi man nofu omitsiscafiaiton Upa Diosin nocon nomuran shinanmashara cuscan matona shara huaa man shinansharanon. Ascan non matohuunoa shinanmisi cuscan nannoricoin. Man omitsiscafiaquin tunuaiton maton nomuran shinanmashara.
8-9 Uhuun yoramishtichin non Asia mai anoashu omitsisca cuscan un mato yoi man tapinon. Nocon ointi fasi ihuu ica. —Noncai tunutiroma. Non omitsiscai nairan, —ishon nocon nomuran non shinanni. —Nofincai non numatiroma. Upa Diosin fustitofin noco numatiroquin. Nantofin yora nacoinna funimatiroquin, —ishon nocon nomuran non shinanni. 10-11 Ascashu non fasi omitsiscai nacuafiaiton Upa Diosin noco numani. Afananri noco numashqui. Man non icoinra huacun noco numafafainshquin. Noco nansca huaino icoinra huaa futsafoan nocohuunoa shinanquin isca huashcani, —¡Aicho! Upa Diosin, min Pablo yafi afu rafumisifo min nica ato numashqui. Min fasi sharacoinran, —ishon ichapafoan Upa Dios cufishcani.
Pablon shinan futsashu Corinto ano canima
12 Man non tapia manifoti iconcoin yoimisishaquin nocon nomuran non unimacoinni. Non mato murannoashu isharacoinmisi. Non Dioshuunoashu a cuscara sharacoin non imisi. Noncai mato paramisima. Icon fusti non mato yoimisi. Icoinra huamafoan shinanmisi cuscacai non mato ismamisima. Upa Diosin noco shinanmashara cuscan huafain non mato oinmana. 13-14 Un mato cayacafi icon fusti cunushomisi. Un mato cunushona cuscan nannoricoin. Uhuun tsaincai rafuma. Mancai uhuunoa atirififain tapisharataima. Ascafiashon chipo ua onancoinshon man ua shinansharapainon. Ascatan nocon Ifo Jesús nocoaitian man yoitiro isca huaquin, —¡Aicho! Pablonun noco shara huamisiran, —ishon man yoitiro. Nanscarifi aqui un matohuunoa nantianri yoisharashquin.
15-16 Un shinan man ua icoinra huaishafain Jesús ua nichini un mato tapimanon. Ascashon un shinanquin isca huani, —Un Macedonia ano un caitian un mato ano mapuyoshquin afanan un mato yoisharashquin maton ointi man unimamanon. Ascatan afanan Macedonia anoashu un nasoaitian afanan u mato ano maputiro matofu iyoshquin. Chipo ua Judea ano nichitiroforan, —ishon un shinanni. 17 Nannori un shinanfiacun man shinanquiraca isca huaa, —¿Pablonun nannori shinanfiashu asca ahuuscai noco icon yoiashuma oamamun? Noco ahuara yoifiashu ahuun nomuran man shinan futsashon ahuara huatiro. Icoinra huamafoan noco foman cuscan arifi nanscarifi huaquin noco fomain. Ointi rananyaran, —ishonraca man uhuunoa shinan.
18 Ascacun anorimafinquin. Man Upa Dios icoinra huaa cuscarifi un mato yoimisi cuscan man icoinra huatiro. Uhuun tsaincai rafuma. Un mato yoimisi cuscan cayacaficoin. Ahuacai un mato parayomisima. Uricai ointi rananyama. 19 Timoteo yafi Silas futan un mato Jesucristo Diospan Furunhuunoa un mato yoimisi. Nanton tsaincai rafuma. Ahuun tsain cayacaficoin. Icon fusti. 20 Upa Diosin noco yoiyotiani cuscan nantifi Cristo man noco ashomisi. Ascacun non nantifi yoimisi isca huaquin, —Non Jesús icoinra huashon. Noco yoia cuscan aquin non yoitiro. ¡Aicho! Nocon Ifo fasi sharacoinran, —ishon non yoimisi.
21 Ascatarifi Upa Diosin mato yafi ua mutsismana non Cristo tanasharanon. Ahuun Yoshin Shara noco ya rafumana. 22 Ratoran futsan aton mafohuun aton anu nutatirofo nanfo ahuunacun futsan tapinon. Nanscarifi aqui Upa Diosin ahuun Yoshin Shara noco ya rafumacun nanhuunshon yora futsafoan noco ointirofo non ahuun yorafocun. Nanmain nocon Ifocun. Noco yoiyotiani cuscan ahuun Yoshin Shara noco ya rafumaquin tau huani. Ascacufin non tapitiroquin ahuara futsa noco yoiyotiani cuscan iconcoin noco inanshquin.
23 Ascacun man tapitiro Upa Diosin iconmisiquin. Nanscacun urifi un Diosin oinmaticun man tapitiro un mato icon yoimisi. Un mato yoiamua cuscan mato ari un capaifiain un cataima. Upa Diosin ua onancoiainton un iconyamacun ua onaintimatiro. Un mato ari cacuana. Ascafia un shinan, —Un ato ari cashon un fasi ato asca huatiro, —ishon un shinan. Ascashon un mato ointi ihuumapaima un mato ari caama. 24 Un mato asca huapaitama urocon mato unimamapaisharai. Uncai maton ifo ipaima man mantsi a icoinra huayamacun. Icoinra huashon man man Jesús tanashara. Ascacun un mato futan Jesús yonoshopai man mimacai unimanon.