4
Upa Dios futan Jesucriston noco oinfafainni. Nantofin nantifi yora niafo yafi nan namisifori ato yoipacushqui niyoashumain ahuu cuscara imisiquin. Nanrifi chipo nocoqui oshon nantifi yorafo iquishquin. Ascacun un mia cayacafi yonoi ua nicasharahuu. Diospan tsain futsafo yoihuu. Ascashuri itisharahuun nantishotapiquin ato yoishquin. A min oian nicapaisharaifoan ato yoihuu. Ascan min oianri nicacasmaifoan nanforifi yoihuu. Ato cayacafi yoisharahuu amaquiri shinanonfoma. Ascashon ahuara chaca huaifoan ato shafacafi yoisharahuu aton chaca shatunonfo. Ascatari ato tsain shara yoihuu aton nomuran unimanonfo. Ato oi tsii huashon yoifafainhuun unimasharanonfo.
Ascacun ato yoisharahuu ratoran shafatacai tsoan afanan Diospan tsain iconcoin nicapaishcanima. Ascatama nanfoan nicapaiyaifo cuscan fusti nicashcani. Ascashon tapimisi ichapafo funafafainshcani Diospan tsaincoinma nicapaiyaifo cuscan ato yosinonfo. Ascashocai Diospan tsain cununi cuscan afanan nicapaishcanima. Shunipafo cuscara fusti nicapaishcani. Asca huafiaifono Diospan tsaincoin fustisi tanafain. Nan fustiri icoinra huahuun. Min omitsiscaitianri tunuhuu. Diospan tsain yoimisiton ato yoisharamisi cuscacoin ahuun. Diosin mia yonomapaiyai cuscan nantifi ashosharahuun ahuun yonomati shara ishquin.
Ascano natian uhuunoa un mia yoinon. Uncai afanan chai nipatiroma. Ratoran shafata Jesushuunoashu un naicain. Un samamashta mai anoashu Jesús ari cai. Ascacun nantishotapiquin un Jesús tanasharapaimisi. Ua amapaiyai cuscacai unumisima. Natian ua yonomapaiyai cuscan nantifi mun icoinna. Un nantishotapiquin Jesús icoinra huamisi. Nocon Ifo shara Jesús ua inansharapaiyai cuscan ua mucushona. Ascashon afin nocohuunoa tapicoian. Ascan noco inanshquiain cuscan iconcoin. Nan oaitian afu rafumisifo isharamisifo noco inansharashquin. Ua fusti inanshquima. Tsoan Jesús noicoinquin fasi oinpaifain manasharamisifo atorifi inansharashquin.
Pablonun ahuunoa tsain futsa Timoteo yoini
9-10 Tsain futsari un mia yoi. Demas natian mafo yafi ahuara futsafo yorafo aya cuscan noicoinquin ua potafaini Tesalónica ano man caa. Crescente arifi Galacia ano man caa. Tito arifi Dalmacia ano man caa. Ascacun uqui oriscahuu ufu iishquin. 11-12 Natian Lucas fusti ufu icai. Min uqui oaitian ua Marcosri ihuushohuun. Un Tíquico Efeso ano nichitan. Ascan min oquin ua Marcos ihuushohuun u futan nocon Ifo yonosharashonon. 13 Un Troas ano uhuun tsahuuti ashcapari chichia Carpo pushu muran un huayoni. Nanrifi oquin ua fushohuun. Uhuun librofori un yopai. Ascafia nanfo finonmafain uhuun documentofo un yopacoin. Ua nanfo fushohuun.
14 Asca Alejandro nan ahuun cuno yonomisiton ua fasi chaca huaa cuscan Diosin nan onaintimashqui. 15 Non nocon Ifo Jesushuunoa yoimisi cuscan nanto fasi nicacasmamisi. Ascacun mirifi oinfain miarifi chaca huapaitiro.
16 Ascan ua tau huaquin niaifofo ano iyonifo tsoancai uhuunoa yoisharanima. Nantifi ratucaquin ua potafaini focaquin. Ascacun Upa Diosin ato onaintimayamapainon. 17 Asca huafiaifoanno nocon Ifo ufu ica. Ahuun curush ua inan un fasi chai ahuun tsain shara uhuun caifoma un yoiaiton cayacaficoin nicasharanonfo. Ascashon nocon Ifoan ua numani masharofo muran ua potanonfoma. 18 Nanscarifi aquin ua chaca huafiaifoan nocon Ifoan nantishotapiquin ua cushusharashquin. Ascashon ahuun unutaqui a icano ua iyoshquin ahuun yorafo fu un isharapacunon. Non ahuunoa yoisharapacunon. Nanscari inon.
Pablonun ahuun unutaqui ato tsain shara fomani
19 Ascano Priscila yafi Aquila ua yoisharashohuun. Onesíforo yafi ahuun aforananri ua yoisharashohuun. 20 Nan Erasto Corinto ano nituni. Trófimo isinin icaino un Mileto ano nitun huani. 21 Oi pacuataima uqui ohuu. Ascano Eubulo non Pudente non Lino non Claudia nanfo futan nantifi Jesús icoinra huafoan mia yoisharafo.
22 Nocon Ifo mifu icain. Mia shara huashofafainon mihuun ramapainon. Nanti.
Pablo