2
Uhuun yoramishtichin, un mato tapimapai. Matohuunshonfin curushcain un mato Upa Dios cufishofafaini Laodicea anoafo futan futsafoanri ua oianmafiamisifoan nanfori un ato Upa Dios cufishofafaini. Ascashon un mato cufishomisi mato nomuranshon man shinansharafain mafiranan man noinancoinon. Asca huatananshu man Upa Dioshuunoa shafacafi tapisharatiro. Ipaoni tsoancai Cristohuunoa tapiyopaonima. Ascacun natian ahuunoa mato shafacafi tapimapai man onancoinsharanon. Nantofin nantifi onancoinfain tapicoianquin. Apa Diosin tapia cuscan arifi ahuun nomuranshon tapicoianquin. Ascan Upa Dios ahuarafo shara aya cuscan Cristohuunshon marifi man tapitiroquin.
Un mato nannori yoi futsafoan mato paranonfoma. Isca huaquin, —Non mato shafacafi tapimaniran, —ifiacanashu nanfocaifin chanimisifoquin. Ascashon mato shafacafi yoicafiscamisifoquin fasi amaquiri mato yosipaicani. Ascacun un matofu iyamafiashon shafatifi fasi un mato shinain. Mun nica matohuunoa man nannorifosi Jesushuunoa cayacafi shinanfain man Jesús icoinra huafafainaiton nicai un fasi unimacoinni.
Cristo mato funa cuscara shara ima marifi man nan cuscara shara inon
Man Jesucristo icoinra huaquin tau huashon man Ifo huacoinna. Ascacun shafatifi afu rafufafaincahuun. Ahuun tsain nicacoincahuun. Ahuara fimi fanano ahuun tapo chaicoin foanno cai fana tucuitiroma. Mutsisipacoin itiro. Nanscarifiai Jesusfin nan tapo cuscara sharaquin. Ascacun afu rafufafaincahuun chaca huatamarocon a cuscara shara ishcaquin. Epafras mato tapimamisi cuscan shafatifi finacoinquin Jesús icoinra huafafaincahuun. Ascashon shafatifiri Upa Dios aicho huacahuun.
Oinfain futsafoan mato paranonfoma. Amaquiri mato tapimashcaquin. Man cayacafi Jesús icoinra huai cuscacai mato ascara tapimapaicanima. Ascashon nan mato yosipaiyaifo cuscan man ato nicashu ipaitsicoin man icoinra huatiro. Ascan nanfoancai Diospan tsain Cristohuunoa yoicoianfoma. Ascashon nan aton fuyamisi cuscan mato tapimapaifain nan icoinra huamafoan shinainfo cuscan fustisi mato icoinra huamapaicani.
Ascano Cristo yafi Apa Dios nanscara rafu. Cristo noco cuscara nocofunucoinfiashu Dios imisi cuscan arifi nanscamisi. 10 Aafin nantifiton aton niaifocoinquin. Nantifi niaifofo yafi yoshinfori ato finoncoian. Ascashon ato iquimisi. Ascacufin man Jesús fu rafushocai man ahua futsa yopaima. Nan isharamisi cuscan marifi man nanscatiro. 11 Man Cristo Ifo huaitian maton nomuran mato fiananan huashoni man chaca huapaoni cuscan afanan man ascanonma. Ascan nocofunufoan aton fuyamisi ipaoni. Ascafia man cunotinin foshqui rupa shatutocai maton chacan soashotiroma. Cristo fustitofin maton ointi fiananan huashotiroquin. Ahua futsanmaquia. Nan fustitofin maton chaca soashotiro afanan man chaca huapaoni cuscan man atama nan cuscara shara man inon.
12 Ascano man unu muran iquimamuaitian maton chacafo man chaca huapaoni cuscan nanfo mai huamua shinantsai. Ascan non Jesús mainitian man chaca huapaoni cuscan nan chacafori mai huamua shinantsatiro. Man unu muran iquimamuashu funinaca huanni man Jesús fu funi cafiscatiro a cuscara funa shara iishquin. Diosin ahuun curushhuunoashu Jesús afanan funini nan non icoinra huaa. Ascano Jesús mai murannoashu funinitian marifi man afu funi cafiscatiro a cuscara funa shara iishcaquin.
13 Man Jesús Ifoataima nan yora naa shinantsa man apaoni. Ascashon man chaca huapaoni. Ascafia Upa Diosin Cristo funimani afu nipanon. Nanscarifi aqui matorifi ahuunshon nimapacutiro. Ascashon nantifi nocon chacafo man rau huaa. 14 Shinancapon. Nantifi non chaca huamisi cuscan noco chacafo Upa Diosin noco soashoni. Afanan afohuunoa Diosin shinanonma. Ascano Diosin yononi cuscan nicatama ahuara futsa non chaca huapaoni. Nanfo nantifi non chaca huamisifo cuscari cunupacua. Ascafia nan cunupacui cuscan ihui coyan iquinan ano Jesús mastanihuunshon nanfo noco soashoni. 15 Ascano Jesús ihui coyan iquinanhuunoashu noco nashonishaquin Satanás yafi nantifi yoshin chacafo finoncoian. Ascacucai afanan noco ahuusca huatirofoma. Nanforicai afanan noco ifo iyamacain noco iquitirofoma. Ascacufin Jesús ihui coyan iquinanhuunoashu naiton Diosin manifoti ismani nan yoshin chacafocai afanan ahuashta ahuun curushu ayamaran ishon ato ismani.
Jesús icaria sharacoin nan fustisi fuchipaicahuun
16 Ascacufin ratoran futsan mato yosipai isca huaquin, —Nocon shunifoan yononi cuscan nantifi nanscacoincahuun. Ahua futsa piyamafain ahua futsari ayayamacahuun. Fuusititian fuusiyamashu man chaca huai. Ascan nan oshu ina funatianri fuusicahuun. Tunutitian fusti noco shunifoan yononi cuscan man atiroran, —ishon mato amaquiri yonopaiyaifo cuscan ato nicayamacahuun. 17 Cristo nocoataima nanfohuunoa noco tapimayopaonifo. Ascafia afincoin mai ano oanocai non afanan nanfo yopaima. Nan Cristo fusti non yopai.
18 Oinfain. Futsafoan mato shinanmapaiyaifo cuscan man ato nicashu nan Upa Diosin mato inansharapaiyai cuscan man funotiro. Ascacun ato nicayamacahuun. Mato amaquiri yoipaiquin isca huacani, —Uhuun namapan cuscara Diosin ua isma cuscan fasi sharacoin. Uncai ahuayamafiacun Diosin ua isma cuscan tsoa futsacai oinyomisima. Ascan un oian cuscan miarifi Diosin oinmanaino shara itiroran, —ishon cacapaimisiton mato amaquiri yoipaicani. Mato yoipairi isca huaquin, —Non Diospan oinmati afu nai muran icafo cufitiroran, —ishon mato parapaicani. Nanfoan aton nomuranshon futsa futsa huaquin shinainfo cuscan fusti matorifi yosipaicani ato cuscara cacapaimisifori man inon. Diosin shinan cuscacain shinantama afin shinantirofo cuscan fusti shinancani. Nanscashu nanfo curafiapaimisifo.
19 Nanfocai Cristo fu rafuyamacai aton ifomari. Cristofin nan nocon mapo cuscarariquin. Nonfin ahuun caya nato cuscarariquin. Nocon caya nofiri non cushumusharashu non mutsisipacoin itiro. Ascan nocon nami pono uhuapafo yafi nami pono futsafo nocon cayahuu nannorasi ichanatirofo. Nanscarifi aquin Criston ahuun yorafo cushusharacoinmisi. Ahuuscayamacain isharacain mutsisipa non inon. Noco nannorifosi shara noco shinanmamisi. Non Cristo fu rafucoincun Upa Diosin finacoinquin Furunhuunshon ahuu curushu noco inantiro a cuscara non inon. Nanscarafin noco Diosin ashopaiquin.
20 Cristo mato nashonitian marifi man afu naa shinantsapaoni. Ascan natiancai man chaca huapaoni cuscan afanan man ascaima. Ascatamarocon man isharacoinmisi. Man ascanocai nan icoinra huamafoan mato yonotirofoma. ¿Ascacufin ahuuscai man ato nicamun mato yonopaiyaifo cuscan aashcaquin? Ascacun ato nicayamacahuun. 21 Ascashon nanfoan mato yonoquin isca huapaicani, —Mato tushu inainfo cuscan fiyamafain nanrifi piyamacahuun, —ishon mato yonopai. 22 Ascano nanfoan mato yosipaiyaifo cuscacai Diosin ato yonoama. Nan nocofunufoan shinainfo cuscan fusti mato yonopaicani. Ascan nan mato yonopaiyaifo cuscan nanfo cuyoi futsushqui afanancai ascashquima. Ascacun ato nicayamacahuun. 23 Icon yorafoan shinanquin isca huacaquin, —Nanfoan ato yosiainfo cuscan shararan. Ascano nanfoan fasi tapicoianfo. Diosin noco yononi cuscari fasi tapicoianfo. Ascashon Diospan nai oinmatifo cufifafaincani. Ascacanashu tsoashtacai raquiri huamisima cuscarafo. Ascataricai aton caya afiri musu huamuafoma. Ascashu nanfo fasi sharacoinran, —ishon atohuunoa shinanmapaicani. Ascafia afocai isharacoinmisifoma. Ahuarafo chaca huaifo cuscacai shatutirofoma. Icon nanfofin cacapaimisi shunifo.