Santiago Icoinra Huafo Cunushoni
1
Santiago ato tsain shara yoini
Uhuun yoramishtichin man manifoti pashcananni. Unquian Santiago un mato yoisharapai. Ascan un mato cunu fomai man tapinon. Upa Dios futan nocon Ifo Jesucriston un ato yonomatifin unquin.
Upa Diosin noco cayacafi shinanmasharatiro
2-3 Uhuun yoramishtichin ahuara ahuuscarafiaino man shinanchacatamarocon man Jesús icoinra huaquin finacoinshon funaquima man tunutiro. Man asca huaino Jesús mato imapaiyai cuscan man atiro. Ascan ahuarafoan mato chaca huamapaifiaino unimacoincahuun. Man ascashu Jesús cuscara ahuun tanamisicoin shara man itiro. Ahua futsacai man yopaima isharashquin.
Ratoran man futsan man ahuashta tapishoma Dios yocacahuun mato tapimanon. —Ua fucashni huayamacahuun, —ishoncai mato Upa Diosin yoinacama. Man tapipaiyai cuscan nantifi unimacainrocon mato tapimashquin. Ascan man Dios yocafiatan ointi rananya iyamacahuun. Shinanquin isca huayamacahuun, —Un Dios yoca cuscan ua tapimai iyamarai itsairaca ua tapimaimaran, —ishon anori shinanyamacahuun. Ascatama icoinra huacoincahuun. Tsoan icoinra huacoinyamashu nan fuutan ihui focuatiro cuscan. Ascashu fuuhuanquin ihui focuacaiton non tapitiroma raquiricaimain focuaquicai. Nanscarifi aquin tsoan Dios yocafiaquin icoinra huacoinyamashon futsa futsa huaquin shinantiro. Man ascaiton, —Nocon Ifoan noco ahuarashta huashoinran —ishon shinanyamacahuun. Ascan, —Uncai tapiama Diosin ua ashoyamaraquinmain ua ashoicain, —ishon shinanyamacahuun. Ascarafocai Diosin ato ahuashta huashoshquima. Nanfoan ointi rananyashon futsa futsa huaquin shinanmisifo.
Ascan atirifi Diospan yorafo nan ahuuomafohuunoa icoinra huamafoan shinantirofo isca huaquin, —Nan ahuuomafocai ahuamaran, —ishon atohuunoa shinantirofofia nanfocaifin Diospan facufoquin. Ascafia nan ahuuomafoan shinantirofo isca huaquin, —¡Aicho! Unfin Diospan facucoinquin. Un Jesús yafi Dios fu ipashquiran, —ishon shinantirofo. 10 Nanscarifiai ratoran Jesús icoinra huaa futsan mafo ichapayashon shinantiro isca huaquin, —Uhuun mafocai ua imasharatiroma. Urifi un Jesús fasi yopacoin uhuun Ifo inon ua imasharanon. Jesús ua numayamaino urificai un ahuashta itiromaran, —ishon shinantiro. Charo samamashta tsasiashu niriqui futsutiro. Nanscarifiai yora mafo ichapaya samamashta natiro. 11 Farin fanafo tsacaino samamashta tsasitiro. Ascashu niriqui futsutiro afanancai shara itiroma. Nanscarifiai nan mafo ichapaya ahuun mafo inanmitsapaifiai samamashta nariscai amaqui cachitiro.
Ahuara chaca non finonfiainton Diosin noco tapipai nonmain tanasharaquin
12 Tsoan omitsiscafiaquin tunucoianfin nanfin unimacoin itiroquin. Ascacun Upa Diosin ahuunoa yoiyoni isca huaquin, —¡Aicho! Mian nicasharafain niyoshon mian noimisi. Ascashufin natian min ufu ipatiroquin, —ishon yoini. 13 Tsoancai yoitiroma isca huaquin, —Un chaca huapaiyai cuscan Upa Diosin afin ua chaca huamapairan, —ishocai yoitiroma. Tsoanshtaricai Dios chaca huamatiroma. Arificai tsoa chaca huamapacunacama.
14 Ascatamarocon ratoranfoan chaca huapaiyai cuscan atohuun nua. Afin ahuun nomuranshon chaca huapaiyai cuscan nanscacoin huatiroquin. 15 Un mato ahuara futsa yoi. Tau huaquin nocofunun ainfo facu nanumana. Funainquimashta ahuan shaqui murannoashu yosiacutiro. Caiyaintian facu caintiro. Nanscarifi aquin tau huaquin nocon nomuranshon non ahuara chaca shinanfafaitiro. Ascashon chipo non chaca huatiroquin. Ascatan chaca huariaicai non Dios fu rafutiroma. Nocon chacahuunoashu amaqui non ipanaca.
16 Ascacun uhuun yoramishtichin mafiri paramuyamacahuun. 17 Nocon Upa Diosin nai muran ifiashon nuno mai ano noco shara huashofafaini. Nantofin nantifi noco oni huashosharaniquin. Fari non oshu non fishifo non nantifi chashaifoti Upa Diosin onihuani. Ahuara shara futsaforifi nantifi noco onihuashoni. Noco shara fustisi onihuashoni. Nanscarifiai fari tsacaino nocon yoshin samamashta fiananantiro. Asca Diosincai fianananpacunacama. Ascataricain ointi rananya ipanacama. Nanscasipacunaca. 18 Upa Diosin noco catonni ahuun tsain iconcoinhuunshon noco cainma futsa a cuscara shara non inon. Nonfin Jesús icoinra huaquin tau huaniquin. Ascashu Diosin nantifi onihuanifotihuunoashu non ahuun facu iyoa cuscara.
Diosin tsainfin cayacaficoinquin nicashu nanscacoincahuun
19 Uhuun yoramishtichin un mato yoiai cuscan nicasharacahuun. Futsan mato ahuara yoiaiton funaquima nicasharayocahuun. Tsain ichapa yoimisi iyamacahuun. Samamashta sinayamacahuun. 20 Upa Diosin Furun cuscara shara noco imapaifiaino non sinaitocai noco imapaiyai cuscan noco imatiroma. 21 Ascacun ahuara chaca maton nomuran man shinanmisi cuscan huafain ahuara man chaca huamisifori shatucahuun. Ascatan Diospan tsain mato nomuran man nanushon. Mato yoini cuscan nicasharacoincahuun. Man Diosin tsain nicasharashufin man afu ipasharatiro.
22 Diospan tsain nica fustiquima. Nan cununi cuscacoin acahuun. Man nicafiai ascayamashufin man mafiri paramuiquin. 23-24 Futsan ahuun fuso fuisitinin oinfiashu samamashta oian cuscan ointiaquimai. Nanscarafiai man Diosin tsain oinfiashu nan oian cuscacoin aima. Ato yononi cuscan man tapifiashucai ascacoianfoma. 25 Futsafocai ascarama. Diosin tsain shara fustisi oinsharashu nan yoia cuscacoiaino. Shafatifi Diosin tsain tanacoiancai ahua futsa afanan ahuun ifo itiroma. Ascashu ishara fusticoincain ahuun ointi unimatiro.
26 Ascan tsoan yoiquin isca huai, —Unfi Diosin tsain nicacoinmisiquin, —ishon anori yoifiaqui tsain chaca yoiquin shatuamashu nanscara yorafin afiri paramutiro. 27 Ascafia nan facu uhuaomacoinfo yafi ainfo funuomafo non cushusharaicai. Nan icoinra huamafoan acaifo cuscan non huaima non ascaino Upa Dios nocoqui unimai.