2
Pablonun Tito cayacafi shara yosini arifi futsafo yosisharanon
Ascano Diospan tsain futsafo yosisharahuu isharanonfo. Ascashon nocofunu iyoafofo yosihuu isca huaquin. Ahuara ahuuscarafiaino shinanchacatama shinanshara fustifain isharafo cuscan futsafoan atohuunoa yoisharatirofo icain ascashon cayacaficoin Diospan tsain tapicoinshon icoinra huacoinnafo icain futsafohuun noicoinfain ascatan ahuara chaca finoin omitsiscafiashon tunucoinonfo. Nannori nocofunu iyoafofo yosihuu.
Nanscarifiaiyainfo iyoafofori ato yosihuu isca huaquin. Ainfo iyoafofo Jesús tanacoianshu isharanonfo. Ascashucai futsafohuunoari chani yoifoanfafainmisi iyamacain paumisi iyamacain. Ascatamarocon ahuara shara fustisi futsafo tapimashquin. Ascashon shomayafori yositiro aton funufo yafi aton facufori noisharanonfo. Ascatancai ahuara ahuuscarafiaino shinanchacatama shinanshara fustifain ahuara chacafo shinantama aton nomuranshon shara fustisi shinansharatiro icain aton pushu ano yonoshara fustifain futsafo tsain shara fustisi yoiquin ahuun nomuran shinansharamatiro icain funun aton yoiai cuscan nicasharatirofo. Ascan nan ainfo iyoafofoan yoiquin isca huaifoannocai atohuunshon tsoan Diosin tsainhuunoari tsain chaca huatiroma.
Ascatari pushcofori tapimasharahuu ahuara ahuuscarafiaino shinanchacatama shinanshara fustinonfo. Tito mirifi ato ismasharahuun nantifi min acai cuscan shara fustisi huahuu. Min ascaino minhuun caononfo. Min ato yosiaitian cayacaficoin shara ato yosihuu arifi isharanonfo. Ato yosiyanan cashuyamahuu. Cashutama ato yoicoinhuun. Ato cayacaficoin yosihuu isharacoinnonfo. Ascano min ato yoia cuscacai tsoancai min tsain chacacoinran huatiroma. Ascatama mia nicacasmashu rafitirofo. Ascashocai tsoan nocohuunoa ahua chaca yoitirofoma.
Ascan yonomatifo yosihuu aton ifofoan ato yonoai cuscan nantifi nicasharanonfo. Ascashon ato unimamafain ato tafiyamafain. 10 Ahuun ifo ahua onuntama nansca huaquin ato ifofo oinmatirofo ascaifoan ato icoinra huacointiro. Yonomatifo ascaifoan futsafoan yoitirofo isca huaquin, —¡Oincapon! Nan yonomatifo isharacoinmisi. Nanfoan Jesús ifoacoinnafo. Ascan aton Numamisi Diospan tsain sharacoin. Ascacun norifi ahuun tsain non nicanon, —ishon yonomatihuunshon Diospan tsainhuunoa shinansharatirofo.
11 Ascan Upa Diosin nantifi tapimana atohuun ramapaiqui Furunhuunshon yorafoan aton chaca soashotiro afu ipashquin. 12 Ascano nan tsain non icoinra huaiton nocorifi tapimai non afanan Diosimaisi inonma. Ascashocai non chaca huapaoni cuscan non afanan atiroma. Ahuaraton noco shinanchacamapaiyai cuscacai non afohuunoa shinantiroma. Ascatama ahuara ahuuscarafiaino non isharatiro. Natian Upa Diosin noco amapaiyai cuscan fusti non atiro.
13 Non nanscara Diospan tsain tanasharashon man non tapia nocon Diosin ahuamamishti huamisi nan nocon Numamisi Jesucristo chipo nocoqui oi. Nan oaitian nantifiton oinshquicani nocon Ifon ahuu cuscara sharamainquin nantifi finoncoian. Ascacun non fasi oinpaiquin non manasharai. 14 Nanto noco nashoni non afanan chaca huamisi iyamacain non yoitimamisi inonma. Afanan ahuara chaca nocon ifo itamarocon nan noco imasharacoiain cuscan ahuun yorafo non inon. Ascashu norifi a cuscara fasi shara huapaimisi non itiro.
15 Nanfohuunoa futsafo yosihuu. Nocon Ifoan mia yonoa cuscan ranotama min ato cayacaficoin shara yositiro. Ascashon min aton nomuran unimamafain ahuara chaca huaifoan min ato yonotiro afanan asca huanonfoma. Futsan mia yoiquin min ahuamaran mia huafiaiton ato nicayamahuu.