TESADONICA YACNOCQUIDON ISTE 1
1
Pabadon tauamboen chiaid
Pabado nebi. Shubu dadpen icquid Tesadonica caid yacnocquido Nuquin Papabëdta Nuquin Icbo Esus tantiaquido mibi chuiquin dada uaic nebi. —Nuquin Papan Esuquidistubëdtan bëdamboen isquin bëdambo icmepashun —caimbi mibi. Ëbëd icquin Sidbano caidbëdtan Timoteyontsen: —Nuquin Papan adopashun —quequimbidi mibi tantiec. Sidbanobi Sidas caid nec.
Tesadonica yacnocquidon Esus tantiaid
Naden mibi Nuquin Papa chianembi. —Tesadonica yacnocquido bëdamboen namequid yec mibi bëdamboshë iquec, Papa. “Aidon Esus tantiaquin ambi chiacpadomboen matses tantiaquin nashumbanosh. ‘Abi yacno abi tantiaquido buanuec Nuquin Icbo Esuquidistu padpidec choec,’ quequin chieshtoenquio icquin Esusën naid chuibanosh,” quetuidposh Timoteyo. Ma adembi aidon napanuna, Papa —quequin mibi Nuquin Papa chianembi. Con utsibobimboecquido mibi neque. Tantia. Mibitedi chuinu. Mibi tantiaquin ambi tantiacpadomboen Nuquin Papan mibi Esus tantiamenëdash naden. Ambembi chiaid chienquio icquin Esusën naid mibi chuibanondambi. Aden chuibanac Nuquin Papan Mayanën tantiamiacpadomboen: —Abimbo caic —queshun mimbi Esus tantiabenondac. Adembidi Esus tantiamenuec Sidbanochedobëd bëdamboec ëbi tabadsho isun: —Adquid abimbo chuiquid nendac —quequin mimbi ëmbi chuisho tantiondac. Aden Nuquin Papan Esus tantiamiaido yec ëbi Nuquin Icbo yacpadec chieshtoenquio icsho isash mibitsen chieshtoenquio iccondac. Ëmbi Nuquin Papan chiaid chuibanac Nuquin Papan Mayanën namiacpadec cuishonquequin mimbi Esus tantiondac utsibon: —Padi. Chën —quequin comapenen chieshënquionobi. Adec mibi bëdamboec tabadaid chuisho tantiash min nidaidën icquido Masedonia yacnocquido Esus tantiaquido mibi yacpadquiec tabadtiadquio icpac caosh. Adembidi tantiash nëid nidaid Acaya caid yacno tabadquidotsen adtiadquio icpac caosh. ¿Anocquidonuidida mibi Esus tantiec bëdamboec tabadaid tantiapash? Padenquio. Mimbi chieshtoenquio icquin Esusën naid chuibanac nidaid utsi-utsiec yacno tabadquidon tantiac caosh. Adashic aido mibi caic: —Nuquin Papa tantiaquidombo nec —quecuededac caosh. Aden mimbi naid chuisho tantiashun: —Tantiash —queshun nëmbo icquido mimbi naid chienquio iccombi. Mimbi naid naden chuisho tantiombi. —Pabado chedon Esus chuibansho tantiash: “Nuquin Papapadquid utsi nibëdec,” queshun Nuquin Papabëdta Esus tantiabenac caosh. Adshun ambi papa quequin nacnenaid aidon tantienquio yanac caosh. Aden Nuquin Papan chiacpadomboen natiadquio yanac caosh —quequin chioshi. 10 Adashic: —Adquid yec Nuquin Papa yacnuësh aton mado Esus nidaidën padpidec chosho istiadquio iquec. “Ëbi cuidmenquio icnuec abided cuidadec unësacsho Nuquin Papan uincuemiaid Esus choec,” queshun aid istiadquio iquec —quequin mimbi naid chioshi.