4
Abentsëc yacbimboecquido Esuquidistu tantiaquido
Nuquin Papan isadaidpembo Esuquidistu chuibeneta cac chuibenesho bedshun quënën nauedaid icquin naden mibi chiembique. Tantia. Esuquidistu tantiaquido aton shubun icquido yec icbo bëdamboec tabadacpadquiec tabadteneta. Utsi icsambocsho isun, Icsaisa Nuquin Papapadquid yanabicquid nebi, quequin tantiaquin abëd onquequin abi icsaid ëmenuequin chuiban. Nuquin Papan Mayanën abi utsibëd bëdamboec tabadaid tantiamiacpadquiec Esuquidistu tantiaquid utsibobëd bëdamboec tabadteneta. Esuquidistu tantiaquidtedi abentsëc yacbimboecquid nec. Abentsëcquiobi mibitedi meniaid aton Mayan iquec. Adquiecbidi Nuquin Papa yacno nidash aidbëd tabadec abipadquid yec icsaisa iquendabi, quequin abuc indotequid mimbi caintequid abentsëcquiobi iquec. Abentsëcquiobi mibitedishun con Icbo caid iquec. Abentsëcquiobi mibitedishun tantiaidquio Esuquidistu iquec. Esuquidistu tantiaquinc, Nuquin Papa tantiaquinc, aton Mayan tantiaquinc casho acten mentoaidtedi abentsëc yacbimboecquid nec. Abia yampid Nuquin Papa Esuquidistun Papambo abentsëcquiobi iquec. Abitedi uaquidquio yec abitedi Chuiquid Dapambo nec. Aidbidi Esuquidistu tantiaquido bëdambo icmequid neoaic. Aidëmbi Esuquidistu tantiaquidobëd tabadnuequin abipadquid meniac nuquibëd aton Mayan iquendac.
Esuquidistun ambi tantiacpadomboen abi tantiaquid abentse-abentsen pausunec. Aden pausunac aid tantiec tabadendac. Ëndenquio chiampicpadembi nëbi pausumbanec. Naden ënden chiampid neque. Tantia. Chuinu.
“Nuquin Papan abucquio indoac, Ëbi tantiaquidtedi ëbëdi tabadendac, quequin Esuquidistun bedbanshun buanacbimboecquido aido nec.
Nadquidquio iquendac, quequin ambi tantiacpadomboen pausumbanac,”
quequin ënden chiampid nec. “Abucquio indoac,” quequin ¿mitsipadomboen tantiampampiba? mibi quepec. Aidquio chuinu. Tantia. Esuquidistu abia yampid yec abucquio tabadboedi, Matses icsaid bedshunash ëbided cuidadnu, quianacsho nidaidënshun chidon tishpanëdash. 10 Aid nidaidënshun tishacsho unës uacsho uincuemequin Nuquin Papan aidquio abuc abi yacno indoshon abitedi chuiquidquio Esuquidistu icmepanëdash. Adquid icmiac ma ëbi tantiaquidobëd icpanueshun abipadquidquio aton Mayan aido menebanec. 11 Aden aid menebanac aidënquio Esuquidistu tantiaquido utsi-utsien nadquid icmebanec: Esuquidistu chuibenequid utsi-utsien icmebanquimbi, Nuquin Papan naden nanuna, quequin chiaid chuibanquid utsi-utsien icmebanoaic. Adquid icmebanquin utsi-utsien Esuquidistu chuibenequidon, Esuquidistu chuibanta, caidbidi aido icmebanquin utsi-utsien abëd iccuededquido isbanquin chuiquin tantiamequid icmebanoaic. 12 Bëdamboec tabadtenequido ëbi tantiaquidtedi icmeta, cac aidën tantiacpadomboen adquido icmebanac 13 ma shubu dapan icquid dadpen yanec abentsëc yacbimboec abi tantiadonequido icpanuna. Aden Nuquin Papan mado tantiadonec ambi uesquin pausunaidquio yec abipadquidquio iquec icsaisa iquendac.
14 Ambi pausunaidquio icquin abimbo chiacbimboen utsibon chuisho tantiabenabicquidën badedquio tantiacpaden tantienquio nuqui iquendac. 15 Tantiananec abimbo chuinanquido Esuquidistu tantiadonequido icmiac chuiquid Esuquidistupadquid yanash abëdi abentsëc yacbimboecquid nuqui yanendac. 16 Ëbi chuiquidquio Esuquidistu nec, quequin ambi chiacpadomboen nabanquidquio abi tantiaquidtedi yec abëdi abentsëc yacbimboecquid nuqui iquec. Esuquidistun pausunacpadomboen abentsëcshun-abentsëcshunquien nabanequi tantiananquiec abi tantiaquidtedi Esuquidistupadquidquio abëdi abentsëc yacbimboecquid yanendac.
Esuquidistun nua pausunacpadquiec tabadteniaid
17 Esuquidistubëd abentsëc yacbimboecquid abi tantiaquidtedi iquendac, quiash, aidpadquid icnu, quec ënden icsamboec tabadnëdacpadquiec tabadenda caimbi mibi. Esuquidistun ëbi chuibeneta caidquio icquin dada uaquin mibitedi aden chiembi. Esuquidistu tantiesan ambibi tantiacpadomboenuidi tantiec. Adecbidi ambibi tantiacpadomboen nabanec. 18 Pashuacbimboen tantienquio iquec. Nuquin Papabëd tabadte iquec, utsibo quesho tantiesa yec, Tantiatiapibi, quepec aido. 19 Icsaquid nebi, quequin badedquio chienquio aidon iquec. Adquid icsamianquidën yuaid yec, Icsanu, quiacpadec tabadec. Adec icsasho utsin istemaid nec. 20 Adpenquio Esuquidistun tantiamequin pausunaid iquec. 21 Esuquidistu chuibansho Epeso yacnocquidon tantiaposh, quequin chuisho tantiapondambi. Mibi, Aid tantiaquid nebi, quesho tantiashun Esuquidistu chuibenequidon, Abëd icquid yec abipadquid yanebi quec adquiecbidi tabadteneta, quequin mibi chuipondash. 22 Adoac mimbi tantianëdacpadec tabadoainda. Mibi ënden icsamboec tabadacpadquiequi mibi icsaded-icsadedondac. Icsaquid yequi, Bëdambocquid nebi, quec mibi muadenepondac. 23 Mibi icsate bunaid ënta. 24 Adsho isun ma Esuquidistun tantiacpadomboen tantiapanu queshun Nuquin Papan Mayanën mibi nua pausunendac. Adoac adomboembidi mimbi tantiapec. Adecbidi aid bunacpadquiec bunoapec. Adoaid yec mibi bëdambocquid icnuec icsaisa yanec mibi bëdamboec tabadtenendac. 25 Adquid icnuec Esuquidistun shubun icquido nebi, quec muainquio yec Esuquidistu tantiaquid utsibobëd abimbo chuinanquidombo icta. 26 Nëishec icsainda. Nëishash abi ushëmbi bëdanta. 27 Satanasën yuanushe quiash badedquio bëdanta. 28 Ampequid icboedi Esuquidistu tantiaquid yanshun ampenda. Adquid icboedi chonoadquin mitsana bedshun utsin na nibëdsho isun menequid icta.
29 Icsaquid onquiacbimboec onquenda. Utsi tantiaquin bëdambocquid icmenuequin chiec onqueta ma Nuquin Papan aidtsen bëdambo icmepanu quiash. 30 Esuquidistu tantiaquid mibi icsho isun Nuquin Papan, Con bacuëbo yec ëbëdi tabadendac, quequin ambi tantiametequid aton Mayan mibi meniac. Aidi mibi icsaisa icmenuequidën mibi icsasho isec unësquio yampec. Aid unësquio icmenda. 31 Utsi icsamboen chuinu, quequin tantiaid ënta. Adecbidi comapenec nëishash bëdanta. Utsi cuestiadquio yec nëishboedi adecbidi bëdanta. Nëishash chushqueboedi adecbidi bëdanta. Utsi icsamboen tantiaquin chuiboedi adecbidi bëdanta. Utsi icsamboen tantiaid adembidi ënoata. 32 Adembidi bëdambo icmenuequin utsi bëdamboen tantiaquin nabanta. Adecbidi utsin chieshënquin mibi icsamboen nasho isash chieshnanec cuidnanenda. Esuquidistu mibi icsaid bedshunash abided cuidadec unëso isash Nuquin Papa mibi icsaid bëpiscudacpadquiec utsi icsaid bëpiscudoata.