1 SAN JUAN
Yɨ Jayɨjpɨ Necy Huɨdibɨ San Juan Yajniguejxy Je Mɨbɨjcpɨdɨjc Nidüg'ócɨy
1
Dios y'ayuc jiiyɨm anajty co naaxhuiñybɨ chondacy. E tɨy'ajt nyejcypɨch jadu'n nej nmɨdooyɨch cɨ'm yɨ' y'ayuc, jadu'n nej n'ijxyɨch mɨɨd ngɨ'mhuiinɨch, jadu'n nej nhuindɨɨcxyɨch yɨ' cɨ'm, e nañ jadu'n nej nnïdoñɨch mɨɨd ngɨ'mgɨ̈jɨch. Nyajnijayɨɨybɨch miich ajcxy jada necy jadu'n nej je Cristo je Dios y'ung yjugy'ajtɨn yega'ñ huɨdibɨ ca' cɨxa'ñ tɨgoya'ñ nimɨnaabɨ. Tɨ ñayguëxɨ̈gyii ya naaxhuiñ je Dios y'ung huɨdibɨ ymɨɨd jugy'ajtɨn huɨdibɨ ca' nimɨnaabɨ ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy. Tɨ n'ixyɨch ajcxy jɨgɨx jëbɨ tɨy'ajt nyéjccɨxyɨch co tɨ ñayguëxɨ̈gyii ya naaxhuiñ, etz tɨ n'ixyɨch jɨgɨx jëbɨ nyajnɨmaaygɨxy nej jëbɨ huaad huingbɨ jugy'ajtɨn nbaatɨm co anajty tɨ n'o'cɨm. Je Dios y'ung, je huɨdibɨ jiiby ijtp ma Dios Teedy, nayguëxɨ̈cɨ je' ma ɨɨch ajcxy. Je huɨdibɨ ɨɨch ajcxy n'ijxɨch nmɨdohuɨch, cham miich ajcxy nyajnɨmaaygɨxy jɨgɨx jëbɨ ajt tú'cɨy n'ijtɨm ma Dios ytɨy'ajt, etz nañ jɨgɨx jëbɨ tú'cɨy ajt n'ojadajtɨm Dios etz je' y'ung. Paady ycɨxp jada tɨy'ajt nyajnijäyɨ̈y ajcxy jɨgɨx ajcxy jotcujc'ajtɨn mbattáaygɨxɨpy mɨɨd jada ayuc tɨy'ajt.
Dios yɨ' je' je tɨɨcxɨn jájɨn
Jadayaabɨ Dios y'ayuc ytɨy'ajt Jesucristo tɨ xyajnɨmäyɨch e nañ cham ɨɨch miich ajcxy nyajnɨmaaygɨxy. Dios huädz ytɨy'ajt mɨɨdɨty, ca' ma Dios anɨɨdägy. Jadu'n Dios nipaady nej tüg jɨɨn ytɨɨcxy ma tüg it e ni ca' ni mɨna ypïch. Co nmɨnaanɨm co Dios ajt mɨɨd n'ijtɨm tú'cɨy, e ca' yjanchɨty, ca' anajty ajt Dios ytɨy'ajt nyajtuunɨm, jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y ndzɨnaayɨm agootztuum. Nɨgoo n'ɨɨndaacɨm, ca' anajty ajt nguyduunɨm Dios ytɨy'ajt. Co nguyduunɨm Dios ytɨy'ajt jadu'n nej yɨ' ytɨy'ajt mɨɨdɨty, jadu'n nipaty nej jɨhuɨ̈y ndzɨnaayɨm ma jɨɨn ytɨɨcxy. Huin'it jëbɨ ajt n'ijtɨm tú'cɨy miñ xyɨpy, e Dios xyajpocynïhuaatztaayɨm co Jesucristo y'o'cy etz ñɨ'py teemy gujy mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ.
Co ixyipy nmɨnaanɨm co ca' nbocytuunɨm, nɨgoob nayhuin'ɨɨnɨm cɨ'm, e ca' jadu'n Dios ytɨy'ajt yajpaady ma ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ. Pen ngapxypɨdzɨmɨm ajt nbocy ma Dios, yɨ' ñïdɨnaayb yɨ' y'ayuc huɨdibɨ tɨ xyajnɨmaayɨm co ymecxamy ajt nbocy, e nañ tudägy ytuñ mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ. Dios xyhuinmeecxɨm ajt nbocy etz xyajhuaatzɨm njot nhuinma'ñ jëbɨ n'ixmajtzɨm jɨbɨc-huinma'ñ. 10 Co ajt nmɨnaanɨm co ca' nbocytuunɨm, hue' anajty Dios nyajnajxɨm anɨɨ, e ca' anajty tɨ ngöbɨjcɨm cɨxyjot huinɨjot yɨ' ytɨy'ajt.