1 PEDRO
Yɨ Necy Huɨdibɨ San Pedro Yajniguejx Je Judio Mɨbɨjcpɨdɨjc
1
Ɨɨch Pedro, Jesucristo tɨ xyajnïbɨcyɨch ngapxhuäcxɨbɨch yɨ' y'ayuc. Jada necy nyajniguejxyp miich Israel jäy huɨdibɨ adzɨnaayb xɨm yam jɨm Ponto naaxjot, jɨm Galacia naaxjot, jɨm Capadocia naaxjot, jɨm Asia naaxjot etz jɨm Bitinia naaxjot. Miich ajcxy mɨgügtɨjc Dios Teedy tɨ xyhuin'ijxcɨxy, jayɨjp Dios tɨ nejhuɨ̈y co xyjäy'ada'ñyii ajcxy. Dios tɨ yajtɨgɨyɨ̈y yɨ' yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt ma miich ajcxy mjot mhuinma'ñ, huen oyjot oyhuinma'ñ myajtunɨpy ajcxy jadu'n nej Dios huinma'ñ xymooygɨxy. Dios miich ajcxy tɨ xyhuin'ixy jɨgɨx mgapxymɨdohuɨpy Jesucristo, je huɨdib ñɨ'py teem cuj mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ. Pɨdaaccɨx mhuinma'ñ co mgapxymɨdohuaangɨxy Dios jadu'n nej jecy'ajty je Israel jäy ytuñ, je taab anajty Moisés yaj'ögy ɨyujc etz yajnïxɨdicxy ajcxy nidüg nidüg je nɨ'py, je' anajty ajcxy ytɨy'ajt'ajtɨpy co capxymɨdohuaangɨxy Dios. Huen Dios may'ajt oy'ajt mɨjcajee tunɨpy ma miich ajcxy, chi jotcujc mdzɨnáaygɨxɨpy.
Jɨjp'ijxcɨx jugy'ajtɨn huinɨxɨɨbɨ
Yɨ Dios, ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesucristo yTeedy, huen capxpaady y'ity, mɨɨd co may'ajt oy'ajt tɨ tuñ mɨɨd ɨɨch ajt co tɨ oyduñ huinjemybɨ ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ, jëbɨ n'ijtɨm Dios yjäy. Jadachambɨ ooy njɨjp'ijxɨm je jugy'ajtɨn huinɨxɨɨbɨ, mɨɨd co Jesús yjugypɨjcy huinjemy ma anajty tɨ y'ögy. Nañ ooy njɨjp'ijxɨm tijaty Dios xymöhuaanɨm jiiby tzajpjoty, huɨdibɨ ca' yhuindɨgoy, huɨdibɨ ca' yjɨbɨcɨ̈y, etz huɨdibɨ ca' ycɨxy ytɨgoy. Dios xycuend'adɨp ajcxy mɨɨd yɨ' ymɨc'ajt, ixtɨ jiinɨ co anajty ajcxy je m'alma nïdzoocɨn padaangɨxy, co anajty je naaxhuiñ ycɨxy ytɨgoy. Mbadaangɨxy m'alma nïdzoocɨn mɨɨd co tɨ mmɨjpɨdaaccɨxy Dios ytɨy'ajt.
Paady miich ajcxy ooy jotcujc'ajtcɨxp. Oy cham tzaachypɨ m'ocmɨnajxcɨxy m'ocyajnajxcɨxy mɨɨd co jäy tzach'ijxmadza'ñ miich ajcxy mjot mhuinma'ñ. Nïgɨ ooy jotcujc nayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy co ajcxy yɨ m'alma nïdzoocɨn pada'ñ. Dios y'ixamyb ñejhuɨ̈huamyb pen janch miich ajcxy cɨxyjot huinɨjot mmɨjpɨdaaccɨxy yɨ' y'ayuc. Paady miich ajcxy ayo'n tzaachypɨ mmɨnajxcɨxy myajnajxcɨxy jëbɨ nïgɨ myajhuaatzcɨxy mjot mhuinma'ñ, tɨm jadu'n nej jäy yajhuaatzcɨxy yɨ oorɨ mɨɨd jɨɨn. Dios nïgɨ tzocy miich ajcxy huɨdib yɨ' ytɨy'ajt mɨjpɨdaaccɨp, ca'ydɨ oorɨ. Pen tudägy miich ajcxy mhuinma'ñ, pen ca' mhuinma'ñytɨgajtzcɨxy co tzaachypɨ mmɨnajxcɨxy myajnajxcɨxy, chi capxpaady ajcxy m'idɨpy etz mbaadɨpy ajcxy jotcujc'ajtɨn co anajty Jesús ñayguëxɨ̈gyii jadügtecy ya naaxhuiñybɨ.
Oy miich ajcxy ca' tɨ m'ijxcɨxy Jesucristo, per myajmɨj'ajtpy ajcxy, e cham oy ca' m'ijxcɨxy Jesucristo, myajmɨj'ajtɨp ajcxy yɨ' ytɨy'ajt. Co ajcxy mmɨjpɨdaacɨ Jesucristo ytɨy'ajt, chi ajcxy ooy mnayjɨhuɨ̈yii nïgɨ jotcujc anaxy. Je jotcujc'ajtɨn huɨdib mmɨɨd Dios je' yejcp. Paady ycɨxpɨ tɨ mmɨjpɨdaaccɨxy Jesucristo co ajcxy m'alma xyajnïdzögaanɨ.
10 Jadu'n nej Jesucristo xyajnïdzögaanɨ miich ajcxy m'alma je Dios y'ayuc najtzcapxɨɨybɨ ooy anajty jecy'ajty janejhuɨ̈huaangɨxy nej Dios y'ayuc ñïguejy, e ca' ajcxy huinjɨhuɨɨy, je huin'it tiempo anajty ajcxy capxhuäcxp Dios y'ayuc jadu'n nej Dios may'ajt tuna'ñ mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ. 11 Je Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ jecy'ajty ooy ajcxy jahuinmay, ooy ajcxy jahuinjɨhuɨ̈huaañ nej yhuimbɨdzɨmy je ayuc huɨdibɨ ajcxy ymɨɨd jotjoty huinma'ñyjoty, je ayuc huɨdibɨ Jesucristo yajmɨguejx yɨ' yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt, je Espíritu Santo, jadu'n nej ajcxy najtzcapxɨɨy co je Cristo tzaachypɨ mɨnaxa'ñ yajnaxa'ñ, etz co ñɨcxa'ñ jadüg'oc tzajpjoty. 12 Dios yajnejhuɨɨy yɨ' y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ co je' huɨdib ajcxy ycapxhuäcx jiinɨ je' ytuna'ñyii yjada'ñyii, ca' ajcxy ixa'ñ. Mɨgügtɨjc ajcxy, Dios tɨ yajtuunyii tɨ yajjadyii ma miich ajcxy je mxɨɨ mdiempo nej anajty je' y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ najtzcapxɨɨy jecy'ajty je tɨy'ajt. E jadachambɨ jadu'n nej Dios tɨ yajtuñyii tɨ yajjadyii tɨ jäy capxhuäcxtäy ma ɨɨch ajt nidüg'ócɨy. Je jäy huɨdibɨ capxhuäcx je tɨy'ajt ymɨɨd anajty ajcxy je Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt huɨdibɨ Dios anajty yajniguejxɨp, chooñ tzajpjoty. Ixtɨ je ángeles huɨdibɨ ajcxy tzajpjoty tzɨnaayb yjanejhuɨ̈hua'ñ nañ jadu'n nej Dios tɨ yajtuñyii tɨ yajjadyii ma miich ajcxy, e ni ca' ajcxy nejhuɨ̈y.
Chojcpy Dios co tudägy ndzɨnaayɨm
13 Paady ycɨxp ni'ixɨ̈ pɨdaaccɨx mjot mhuinma'ñ. Huijy ycujc ajcxy mdzɨnähuɨp. Jɨjp'ijxcɨx je may'ajtɨn oy'ajtɨn huɨdibɨ Dios tunamyb mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ co anajty Jesucristo yhuimbity ya naaxhuiñ. 14 Capxymɨdoogɨx Dios jadu'n nej pi'c'anäg capxymɨdoogɨxy ytaj yteedy. Ca' huaad m'octundɨgóoygɨxnɨ jadu'n nej anajty mdundɨgooygɨxy co anajty ca'nɨ mnejhuɨɨygɨxy Dios ytɨy'ajt. 15 Oyjot oyhuinma'ñ ajcxy myajtunɨpy jadu'n nej Dios oyjot oyhuinma'ñ yajtuñ, je huɨdibɨ tɨ xyhuin'ixy ajcxy. 16 Com jadu'n ymiiñ jaybety ma Dios ñecy, jadu'n Dios mɨgapxy je' yjäy: “Mɨ'idɨp ajcxy oyjot oyhuinma'ñ jadu'n nej ɨɨch nmɨ'ityɨch oyjot oyhuinma'ñ.”
17 Miich ajcxy m'ojadajtpy je Dios Teedy. Dios ca'p tzaachytuna'ñ yɨ jäy ajcxy huin'ixpety. Hue' je' chaachytunɨpy ajcxy nidüg nidüg jadu'n nej ajcxy yhuinma'ñymɨɨdɨty, pen jɨbɨc-huinma'ñ ymɨɨd, chi tzaachytunɨpy nïgɨ. Paady ycɨxp tɨydudägy ajcxy mdzɨnähuɨpy. Tzɨgɨɨygɨx Dios. 18 Je Dios canan hue' tɨ xyajpocyñïhuaatzɨm co tɨ cojuy ɨɨch ajt nbocy mɨɨd oorɨ o plata, jadu'n nej anajty nbocytuunɨm co nmɨjpɨdaacɨm n'ap ndeedy y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ ca' ytɨy'ajtɨty. 19 Hue' janchtɨy Dios tɨ xyajpocyñïhuaatzɨm mɨɨd Cristo co y'o'cy cruudzcɨ́xy, e chi ñɨ'py teemy yojcy mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ. Jadu'n nej anajty Israel jäy ñayyajpocyñïhuáatzɨgɨxy co yaj'ögy tüg boregɨ ung, huɨdibɨ ca' anajty ti jɨbɨcpɨ mɨɨdɨty, e chi ñɨ'py teemɨ cujɨ. 20 Jadu'n nej Cristo y'o'cy mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ, Dios jayɨjpnɨ jadu'n yajnihuinmayɨɨy co jadu'n tuna'ñ, ca'nɨ anajty naaxhuiñybɨ chondägy. Jecy'ajty ca'nɨ anajty pɨn nejhuɨ̈y, e jadachambɨ Dios ajt tɨ xyajnejhuɨɨyɨm. 21 Paady ycɨxp miich ajcxy mɨjpɨdägy Dios. Dios yajjugypɨjc huinjemy je Cristo co y'o'cy, e Cristo cömay ooy ypɨdzɨmy jiiby tzajpjoty. Yajmɨj'ajtcɨx Dios etz jɨjp'ijxcɨx co Dios xyajnïdzögaanɨp ajcxy m'alma.
22 Tɨ myajhuaatzcɨxy mjot mhuinma'ñ co tɨ mmɨjpɨdaaccɨxy Dios ytɨy'ajt. Naychójcɨgɨx nayjɨhuɨ́ɨyɨgɨx nidüg nidüg cɨxyjot huinɨjot, ca' y'ametz yjotmetzɨty. 23 Com tɨ Dios oyduñ miich ajcxy mjot mhuinma'ñ huinjemybɨ mɨɨd yɨ' y'ayuc ytɨy'ajt, co tɨ mmɨjpɨdaaccɨxy je tɨy'ajt huɨdibɨ tudägyɨp, je huɨdibɨ ca' ycɨxy ytɨgoy, huɨdibɨ huinɨxɨɨ ijtp, je tɨy'ajt huɨdibɨ jugy'ajt yejcpy. 24 Jadu'n ymiiñ jaybety ma Dios y'ayuc:
Je jäy ninïcx nidɨgooyb yɨ' etz je ninïcx y'oy'ajtɨn nidɨgooyb yɨ'. Tɨm jadu'n nej tüg pɨjy co ñidecy ytɨɨtznɨ, chi je pɨjy jadu'ñyɨ yca'nɨ, e chi jadu'ñyɨ je pɨjy y'oy'ajtɨn ytɨgooy.
25 Dios y'ayuc ytɨy'ajt huinɨxɨɨ y'ity, ca' ycɨxy ytɨgooy nimɨna.
Jada je ayuc je tɨy'ajt huɨdibɨ Dios yjäy ycapxhuäcxyp ma miich ajcxy.