2 SAN JUAN
Yɨ Mɨmetzpɨ Necy Huɨdibɨ San Juan Yajniguejx Tüg Mɨbɨjcpɨ Töxyjäybɨ
1
Ɨɨch Juan huɨdibɨ nigohuajc'ajt Dios yjäy. Nyajniguejxpɨch miich töxyjäy jada necy, miich Dios xyjäy'ajtp, e tɨ mmɨjpɨdägy Jesucristo. Nañ nyajniguejxypɨch jada necy tüg'ócɨy miich m'ung m'anäc ajcxy. Ooy ndzocy njɨhuɨ̈yɨch miich ajcxy. Ca' nmɨnaanɨm ɨɨch naydügpajc ndzojcyp njɨhuɨɨybɨch miich ajcxy, nañ jadu'n tüg'ócɨy jäy ajcxy, huɨdibɨ huinjɨhuɨɨygɨxp Dios ytɨy'ajt, xychojccɨxp xyjɨhuɨɨygɨxp ajcxy. Ɨɨch miich ajcxy ndzojccɨxyp njɨhuɨɨygɨxyp com Dios ytɨy'ajt yajpatp ma ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ, etz yɨ' ijtp huinɨxɨɨ ma ɨɨch ajt. Huen Dios Teedy etz ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesucristo, yɨ Dios y'ung oy'ajt may'ajt tuñ mɨɨd miich ajcxy, huen xypa'ayoogɨxy huen xyajjotcugɨɨygɨxy mɨɨd co mguydungɨxy yɨ' ytɨy'ajt etz mnaychójcɨgɨxy mnayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy miñ xyɨpy.
Tɨ nmɨnaybadyiijɨch nijëjɨty miich m'ung m'anäc, e ooy njotcugɨɨyɨch mɨɨd co tɨydudägy ajcxy payöyɨ Dios ytɨy'ajt, jadu'n nej Dios Teedy ajt tɨ xyñajtz'ane'mɨɨyɨm. Cham njacnɨmäyɨch miich ajcxy co jëbɨ ajcxy mnaychójcɨgɨxy mnayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxy miñ xyɨpy. Ca' nmɨnaanɨm huinjemy jada tɨy'ajt huɨdibɨ cham nyajnijayɨ́ɨygɨxɨpy. Je' jada je ayuc huɨdibɨ oga'n'aty tɨ nbaatɨm co tɨ nmɨbɨjcɨm Jesucristo. Co ndzojcɨm njɨhuɨɨyɨm nmɨgügtɨjc, jada je' tɨy'ajt co nguyduunɨm nej Dios ajt tɨ xyajnajtz'ane'mɨɨyɨm. Jada huɨdibɨ Dios tɨ xyajnajtz'ane'mɨɨyɨm huɨdibɨ miich ajcxy tɨ mbaatcɨxy, co oga'n tɨ mmɨbɨjccɨxy Jesucristo, copɨcy co ajcxy mnaychójcɨgɨxɨpy mnayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxɨpy.
Yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ anɨɨdaaccɨxp
Com ji mayjäy ya naaxhuiñ huɨdibɨ huin'ɨɨmb yɨ jäy ajcxy. Yɨ' ajcxy tɨ puhuäctüdy mɨbɨjcpɨdɨjc, yaj'ixpɨjcp ajcxy co Jesucristo ca' ñayguëxɨ̈cɨ ya naaxhuiñ mɨɨd ñinïcx. Jadayaabɨ jäy ajcxy yhuin'ɨɨmyb yhueñypɨnɨty etz Jesucristo ymɨdzip'ajtyp ajcxy. Naygüendɨ'ájtɨgɨx cɨ'm. Ix mgamɨjpɨdaaccɨxy yɨ' ajcxy y'ayuc. Co ajcxy myajhuin'ɨ́ɨngɨxɨpy, huin'it anajty myajtɨgooygɨxy je oy'ajt huɨdibɨ mbadaangɨxyp ma Cristo. Co mguydúngɨxɨpy Jesucristo ytɨy'ajt, huin'it mbáatcɨxɨpy tüg oy'ajt ca'pxypɨ jiiby tzajpjoty.
Tüg'ócɨy jäy huɨdibɨ ca' cuydungɨxy je Jesucristo y'ayuc ytɨy'ajt, ca' ajcxy mɨɨdɨty Dios ytɨy'ajt ma ajcxy yjot yhuinma'ñ. Je jäy ajcxy huɨdibɨ cuydundɨɨb je Cristo y'ayuc ytɨy'ajt, ymɨɨd ajcxy Dios Teedy etz je y'ung ytɨy'ajt ma ajcxy yjot yhuinma'ñ. 10 Penɨ ji pɨnjaty ñɨcxy ma miich ajcxy huɨdibɨ yaj'ixpɨjcp huɨdibɨ ca ytɨy'ajtɨty, ca' ajcxy mgöbɨguɨpy ma mdɨjcɨn, e ni ca' ajcxy mjɨjp'ixɨ̈huɨpy. 11 Com Dios yjäy pɨnjaty anajty jɨjp'ixɨɨyb je jäy ajcxy huɨdibɨ yaj'ixpɨjc huɨdibɨ ca' ytɨy'ajtɨty, hue' je' tundɨgooyb ma Dios ytɨy'ajt. Hue' je' anajty paady jadu'n nej jɨhuɨ̈y tɨ jɨjptɨgɨɨyñɨ ajcxy je huingbɨ ixpɨjcɨn huɨdibɨ ca' ytɨy'ajtɨty.
Capxycɨ́jxɨn
12 Oy ɨɨch ooy mɨj may miich ajcxy njamɨɨdmɨydägaangɨxy per ca' miich ajcxy jadu'n nijayɨ̈huaangɨxy necy'am. Hue' janchtɨy njɨjp'ixyɨch co cɨ'm nninɨcxaangɨxy jɨm, e nmɨɨd mɨydägaangɨxy au'am jɨgɨx ajcxy ooy jotcujc mnayjɨhuɨ́ɨyɨgɨxɨpy.
13 Je mdzɨ' y'ung ajcxy huɨdibɨ ya yajpatcɨxp xyajniguejxp ycapxpocxɨn, je huɨdi ajcxy Dios nañ jadu'n tɨ yhuin'íjxɨgɨxy. Jadu'n ngapxycɨ́xyɨch mɨɨd miich. Amén.