EFESIOS
Yɨ Necy Huɨdibɨ San Pablo Yajniguejx Je Mɨbɨjcpɨdɨjc Jɨm Efeso
1
Ɨɨch Pablo, Dios jadu'n tzojcp co Jesucristo tɨ xyajnïbɨcyɨch co n'apóstol'adɨpyɨch. Jada necy cham nguejxypɨch jɨm Efeso ma yɨ jäy ajcxy huɨdibɨ Dios yjäy'ajtɨp, yɨ' ajcxy huɨdibɨ mɨbɨjcp tudägy Cristo Jesús etz huɨdibɨ ajcxy yajpatp ma yɨ'. Huen ajt nDios Teedy etz ajt nHuindzɨn Jesucristo may'ajt oy'ajt tunɨpy mɨɨd miich ajcxy etz xyajjotcugɨ̈huɨp ajcxy.
Nej je Espíritu Santo conucxy Cristo yjäy
Tzoc ɨɨbaatɨm capxpaatɨm Dios ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesucristo yTeedy. Mɨɨd co nyajpaatɨm ma Cristo, paady Dios tɨ xyconuucxɨm mɨɨd tüg'ócɨy huidɨjaty tzomb tzajpjoty. Dios ajt xyhuin'ijxɨm jecy'ajty, ca'nɨ anajty cojy macxy je naaxhuiñybɨ. Je' xyhuin'ijxɨm jɨgɨx jëbɨ nyajpaatɨm ma Cristo, etz jɨgɨx jëbɨ nyajpaatɨm ma Dios yhuinduu huädz oy njot nhuinma'ñ, ca' ti bocy nmɨɨd'ajtɨm. Mɨɨd co Dios ooy xychojcɨm xyjɨhuɨɨyɨm, paady ycɨxp yɨ' capxcödujcy jecy'ajty, ca'nɨ anajty naaxhuiñybɨ yajcojy yaj'oyɨ̈y, co xycöbɨgaanɨm nejjɨhuɨ̈y ycɨ'm y'ung. Co Dios jadu'n quejxy je Cristo ya naaxhuingɨ́xy, chi yɨ' yaj'oyɨɨy nej jëbɨ xycöbɨjcɨm nej ycɨ'm y'ung, e jadu'n xymɨɨd'adaanɨm tzajpjoty. Dios jadu'n ytuñ jadu'n nej yɨ' anajty tzocyɨn. Tzoc ɨɨbaatɨm capxpaatɨm Dios ooy mɨɨd co mɨjmay'ajt mɨj'oy'ajt tuuñ mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ, co quejxy y'ung ya naaxhuiñ mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ, jɨgɨx jëbɨ nyajpaatɨm ma yɨ' y'ung, je' y'ung huɨdibɨ ooy tzocy jɨhuɨ̈y. Mɨɨd co Dios ooy xychojcɨm xyjɨhuɨɨyɨm paady ycɨxpɨ yɨ' y'ung ñɨ'py teemy yojcy co y'o'cy mɨɨd ajt nbocy ycɨxpɨ, tɨ ajt n'alma xyajnïdzoocɨm etz nbocy ajt tɨ xyhuinmeecxɨm. Co jadu'n ytuuñ, chi Dios mɨjmay'ajt mɨj'oy'ajt tuuñ mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ. Co Dios jadu'n mɨjmay'ajt mɨj'oy'ajt tuñ mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ, tɨ xyajhuinjɨhuɨɨyɨm tɨ xyajnejhuɨɨyɨm yɨ ytɨy'ajt yɨ yhuinma'ñ. Dios yjäygɨdacpy jadu'n co tɨ xyajnejhuɨɨyɨm nej anajty mɨɨdɨty capxcöducy huɨdibɨ ca' pɨn jecy'ajty huinjɨhuɨy. Nañ jadu'n Dios tɨ xyajnejhuɨɨyɨm nej tɨ yhuinma'ñypɨdacy jecy'ajty nej ytuna'ñ anajty mɨɨd Cristo. 10 Je huɨdibɨ Dios jecy'ajty tɨ yajnihuinmayɨɨy co tuna'ñ anajty, ytunamyb yɨ' mɨna anajty je tiempo tɨ yhuaad'ajtnɨ. Dios tɨ yajnihuinmayɨ̈y anajty co pɨdäga'ñ tüg'ócɨy huɨdi yajpatp tzajpjoty etz tüg'ócɨy huɨdibɨ yajpatp ya naaxhuiñ ma tüg ane'mɨn, e je Cristo je' ane'mamb nigohuajc'adamb tüg'ócɨy.
11 Tüg'ócɨy tijaty tunɨ yjajtɨ jiiby tzajpjoty etz ya naaxhuiñ Dios jayɨjp capxcödujc. Ɨɨch ajt huɨdibɨ nyajpaatɨm ma Cristo, Dios tɨ xyhuin'ijxɨm jecy'ajty co oga'n je naaxhuiñybɨ chondacy jɨgɨx jëbɨ nbaatɨm tüg'ócɨy huɨdibɨ Dios xymöhuaanɨm. E tüg'ócɨy jada nɨcxy yjaty tɨm jadu'n nej Dios jayɨjp capxcödujcy, e Dios ytumyb jadu'n nej yɨ' tzocy etz nej jäygɨdägy. 12 Jadu'n Dios cuydumyb mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ, huɨdibɨ jayɨjp tɨ nmɨbɨjcɨm tɨ nmɨjpɨdaacɨm Cristo, jɨgɨx jëbɨ nguydunɨm ma ajt ndzɨnaayɨn Dios ytɨy'ajt, e jadu'n mayjäy capxpaadɨp etz ojadadɨp Dios mɨɨd yɨ' ymɨj'ajtɨn etz yɨ' y'oy'ajtɨn ycɨxpɨ. 13 Nañ jadu'n miich ajcxy co mmɨdooy je ayuc tɨy'ajt nej jëbɨ m'alma ñïdzögɨpy ajcxy, e tɨ mmɨbɨjccɨxy Cristo, huin'it ajcxy myajpaatcɨxy ma yɨ', e je Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt huɨdibɨ miich ajcxy mɨɨd ma mjot mhuinma'ñ, je' nidɨy'ajt'ajtp co myajpaatcɨxy ma Dios. Jada je' je Espíritu Santo huɨdibɨ Dios y'ahuanɨɨy jecy'ajty co xymöhuaanɨm. 14 Jada Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt jada je' nidɨy'ajt'ajtp co nbadaanɨm it lugar ma Dios y'it. Dios xymöhuaanɨm it lugar ma yɨ' y'it co anajty xɨɨ tiempo yhuaad'ajtnɨ huin'it Dios nihua'na'ñ yajnïdzöga'ñ pɨnjaty yjäy'ajtɨp ajcxy. Jadu'n Dios tuna'ñ, jɨgɨx jëbɨ ɨɨch ajt n'ɨɨbaatɨm ngapxpaatɨm Dios mɨɨd y'oy'ajtɨn ycɨxpɨ.
Pablo mɨbɨjctzoy Dios co huen ajcxy yajmoy huijy'ajt cujc'ajt
15-16 Com tɨ nnejhuɨ̈yɨch jadu'n nej tɨydudägy miich ajcxy tɨ mmɨbɨjccɨxy ɨɨch ajt nHuindzɨn Jesús, e nañ jadu'n tɨ nnejhuɨ̈yɨch jadu'n nej mdzojccɨxy mjɨhuɨɨygɨxy tüg'ócɨy huɨdibɨ mɨbɨjccɨxp Jesucristo. Paady ycɨxp jabom jabom co Dios nmɨbɨjctzooyɨch, nyajnajxpɨch jäygɨdaacɨn ma Dios mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ. 17 Mɨbɨjctzooybɨch Dios, nHuindzɨn Jesucristo yTeedy, je mɨjpɨ Dios Teedy, co yɨ' xymöhuɨp ajcxy je huinma'ñ je ixpɨjcɨn huɨdibɨ je Espíritu Santo yejcpy, etz nañ jadu'n xyajnejhuɨ̈huɨpy xyajhuinjɨhuɨ̈huɨpy ajcxy jac'oy yɨ' y'ayuc, e tüg'ócɨy nej yɨ' tɨ ytuuñ. 18 Dios nmɨbɨjctzooybɨch mɨɨd miich ajcxy ycɨxpɨ, co xyaj'anɨɨyɨp ajcxy mjot mhuinma'ñ mɨɨd yɨ' ytɨy'ajt, jɨgɨx jëbɨ mnejhuɨ́ɨygɨxɨpy tijaty huɨdibɨ ajcxy m'ahuijxyp ma Dios, nidüg'ócɨy miich ajcxy huɨdibɨ Dios tɨ huin'ixy. Nañ jadu'n jɨgɨx jëbɨ mnejhuɨɨygɨxy nej ymɨjɨty yjanchɨty je pɨdägy huɨdibɨ Dios yegamyb mɨɨd tüg'ócɨy ajcxy huɨdibɨ Dios yjäy'ajtɨp. 19-20 Dios nmɨbɨjctzooybɨch jɨgɨx jëbɨ ajcxy mnejhuɨ̈huɨpy jadu'n nej Dios ymɨc'ajt mɨɨdɨty. Je' ymɨc'ajt ca' ycɨxɨpy ytɨgoyɨpy, e ni pɨn ca quipxɨpy. Etz yɨ' ymɨc'ajt tumb ma ɨɨch ajt njot nhuinma'ñ nidüg nidüg co ajt nmɨbɨjcɨm. Dios tɨ xyajnejhuɨɨyɨm yɨ' ymɨc'ajt huɨdibɨ ymɨɨd may'amy co yajjugypɨjcy jadüg'oc Cristo co y'o'cy, etz nañ jadu'n tɨ pɨdägy Jesucristo mɨj'ane'mbɨ jiiby tzajpjoty. Yɨ' ɨñaayb a'oy'amy ma Dios ymɨjc, etz ane'mdäy tüg'ócɨy naaxhuiñ etz tzajp quipxyɨ mɨɨd Dios. 21 Cristo jac mɨj'ane'mɨn ymɨɨd, jac mɨc'ajt mɨɨd, ca'ydɨ jacpɨnjaty huɨdibɨ jayajpatp tzajpjoty, etz huɨdibɨ jayajpatp ya naaxhuiñ, huɨdibɨ cham tzɨnaayb etz huɨdibɨ jacjiinɨ tzɨnähuaamnɨ. Jesucristo cömay y'ity nïgɨ, ca'ydɨ jac pɨn huɨdibɨ cham tzɨnaayb, etz huɨdibɨ jacjiinɨ tzɨnähuaamnɨ. 22 Dios tɨ pɨdägy tüg'ócɨy ane'mɨn ma Cristo jëbɨ ane'mdäy. Jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y Cristo nïhuäcpejttäy tüg'ócɨy ane'mɨn. E nañ jadu'n Dios tɨ pɨdägy Cristo jɨgɨx jëbɨ nigohuajc'adɨpy tüg'ócɨy mɨbɨjcpɨdɨjc. 23 Je mɨbɨjcpɨdɨjc jadu'n nipaady nej Cristo ñinïcx, paady ycɨxpɨ yɨ' ajcxy yajcɨxy yajca'pxy je Cristo y'oy'ajtɨn ymɨj'ajtɨn. E je Cristo yajcɨjxtaayb yajca'pxtaayb tüg'ócɨy tijaty ji ajtp.