8
Jesús yɨ' je' je mɨjhuingapxpɨ ma yɨ Dios y'ayuc jemybɨ
Huɨdibɨ ooy nïgɨ ycopɨcyɨty, huɨdibɨ yajnimɨydaacp, co ɨɨch ajt nmɨɨd'ajtɨm pɨn xycodɨnaayɨm ma Dios, je' je' je Cristo, je huɨdibɨ jiiby ijtp mɨj'ane'mbɨ tzajpjoty, jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y yɨ' y'ɨñäy a'oy'amy ma Dios ymɨjc. Jiiby je' ytuñ ma je janchypɨ Dios y'it ylugar, je amaaybɨ, huɨdibɨ oyhuindzɨgɨ̈y ijtp. Je it huɨdibɨ Dios yajcoj, e ca' nmɨnaanɨm jäy ajcxy yajcoj. Tüg'ócɨy pɨnjaty huingapxp ma Dios, yajnïbɨcy je' paady, e copɨcyɨty co cɨ̈yegɨpy ofrenda etz tijaty huindzɨgɨ'ñ ma Dios mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Paady ooy ycopɨcyɨty nañ jadu'n co Jesucristo yegɨpy ofrenda etz huindzɨgɨ'ñ ma Dios mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Co Jesucristo ixyipy ya y'ocyajpaady naaxhuiñ, ni ycahuingapxy ixyipy mayjäy ma Dios. Com jiinɨ ya yajpaady pɨn huingapxɨp ma Dios ytɨjc, pɨn yejcp ofrenda etz huindzɨgɨ'ñ jadu'n nej Moisés ycötujcɨn y'ane'my. Jadayaabɨ huingapxpɨ ajcxy ytungɨxy ma Dios ytɨjc ya naaxhuiñ. Je' je' tüg ijxpejt nej Dios y'it jiiby tzajpjoty, jadu'n yɨ' nipaady nej tüg anecpɨ huɨdibɨ tzomyb jiiby tzajpjoty. Co Moisés jecy'ajty Dios ytɨjc je' cojɨ mɨɨd huit, chi Dios ñɨmaayɨ: “Cuendɨtun yajxon co anajty mgojy je tɨjc tügnax jadu'n nej je ijxpejt huɨdibɨ nyaj'ijx jɨm copcɨ́xy.” Per je mɨjtung huɨdibɨ Jesús ytumyb ma Dios mɨɨd jäy ajcxy ycɨxpɨ, jac'oydung yɨ' ca'ydɨ je tung huɨdibɨ je jäy ajcxy ytumyb huɨdibɨ mɨjtung mɨɨd ma Dios ytɨjc ya naaxhuiñ. Com jemybɨ etz jac'oy etz jacmɨc'ajt mɨɨd je cötujcɨn huɨdibɨ Dios ymoy Jesús, ca'ydɨ je cötujcɨn huɨdibɨ Dios ymoy Moisés jecy'ajt. Com hue' je' jac'oy alma nïdzoocɨn Dios yaj'ahuanɨɨy jäy ajcxy ma je jemybɨ cötujcɨn.
Co je jayɨjp'atypɨ cötujcɨn huɨdibɨ Moisés ymooyɨ cayaj'oyɨydaayɨ jäy ajcxy ypocy mɨɨd Dios, ca' yɨ' ixyipy ycopɨcyɨty je mɨmetzpɨ cötujcɨn huɨdibɨ Dios ymoy jäy huinjemy. Per Dios y'ijx co je jäy ajcxy ca' yajxon cuydungɨxy je cötujcɨn huɨdibɨ Moisés ymoy, jadu'n nej ymɨna'ñ ma yjaybetyɨty ma Dios ñecy mɨɨd je' ajcxy ycɨxpɨ, ma jadu'n ymɨna'ñ:
Jadu'n je Huindzɨn Dios ymɨna'ñ: “Mimb xɨɨ tiempo ma huingbɨ cötujcɨn nmöhuɨbɨch yɨ Israel jäy etz Judá jäy ajcxy.
Ca' y'ocjadu'nɨñ nej ɨɨch ngötujcɨn huɨdibɨ nmooyɨch je' ajcxy y'ap yteedy jecy'ajty, je huin'it tiempo taabɨ nyajtzooñɨch ajcxy jɨm Egipto naaxjot. Ca'p je' ajcxy cuyduñ je cötujcɨn huɨdibɨ ajcxy nmooyɨch, e paady ca' nduuñɨch cuendɨ yɨ' ajcxy.” Jadu'n ymɨna'ñ je Huindzɨn Dios.
10 Jadu'n je Huindzɨn Dios ymɨna'ñ:
Je cötujcɨn huɨdibɨ nyegaamybɨch ma Israel jäy ajcxy co anajty yɨjadu'mbɨ xɨɨ tiempo tɨ ñaxy, jadu'n je'. Nbɨdägɨbɨch ngötujcɨn ma yɨ' ajcxy yhuinma'ñ, e jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y tɨ njayɨch n'ayuc ma ajcxy y'ay yjot. E ɨɨch yɨ' ajcxy xyDios'adɨɨb, e yɨ' ajcxy njäy'adɨɨybɨch.
11 Tüg'ócɨy ajcxy nejhuɨ̈huɨpy pɨn ɨɨch. Ni pɨn ji cayaj'ixpɨgɨpy pɨn je' je Huindzɨn Dios, ni pɨn, ni ymɨgüg, ni ymɨjɨɨn ymɨdɨjc, ni pi'ctɨjc ni mɨj'anäctɨjc. Com nidüg'ócɨy ajcxy nejhuɨ̈huɨpy pɨn ɨɨch; ypi'cɨty ymutzɨty, ymɨjjäyɨty, etz ymɨj'anäcɨty.
12 E ɨɨch yɨ' ajcxy nmeecxɨp yjɨbɨcjäy'ajtɨn, ni camɨna ngajac'ajɨhuɨ̈huɨɨybɨch ajcxy ypocy. Jadu'n Dios ymɨna'ñ.
13 Co Dios je' ycötujcɨn jemybɨ nimɨydägy, je' je' co yaj'amɨjɨɨyñɨ je jayɨjp'atpyɨ cötujcɨn. Je huɨdibɨ amɨjɨɨyñɨp ca' je' y'octuunɨp, tzojc yɨ' yaj'ijxtɨgoyaanɨ.