11
Yɨ mɨbɨjcɨn
Jotcujc nayjɨhuɨɨyɨm jadu'n co huɨdibɨ nmɨbɨjcɨm janch yɨ', oy co ca' n'ijxɨm. Je huɨdibɨ nmɨbɨjcɨm je' xymooyɨm jotcujc'ajtɨn mɨɨd huɨdibɨ njɨjp'ijxɨm ma Dios. Je huɨdibɨ nmɨbɨjcɨm nejhuɨɨyɨm co janch janch jadu'n, oy ca' n'ijxɨm. Com mɨɨd co ajt nmɨj'ap nmɨjteedy ajcxy mɨbɨjcɨ Dios y'ayuc paady Dios cöbɨjcy ajcxy jadu'n nej tudägyjäy.
Mɨɨd ajt nmɨbɨjcɨn ycɨxpɨ nejhuɨɨyɨm co Dios oyduñ tüg'ócɨy huɨdibɨ jii'ajtp mɨɨd y'ayuctɨ'ajty, jɨgɨx huɨdibɨ cham n'ijxɨm je' yɨ' yaj'oyɨɨy huɨdibɨ ca' yaj'ixy.
Mɨɨd co Abel mɨbɨjcy Dios, paady Abel ymoy Dios huindzɨgɨ'ñ jac'oybɨ ca'ydɨ Caín, e Dios cöbɨjcɨ Abel yhuindzɨgɨ'ñ, e mɨɨd je' ycɨxpɨ Abel ooy ycömaybɨdzɨmy ma Dios co anajty ytudägyɨty. E jadu'n oy Abel tɨ yja'o'cɨnɨ, jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y yjacmɨydägyñɨ chambaad. Com mɨɨd je mɨbɨjcɨn huɨdibɨ anajty ymɨɨd yejc ijxpejt ma ɨɨch ajt.
Mɨɨd co Enoc mɨbɨjcy Dios paady yajnɨcxɨ jadügpɨ tzɨnaydac ni yca'o'cy, ni ca' ajcxy paty, com Dios anajty tɨ yajnɨcxyii. Jadu'n ymɨna'ñ ma yjaybetyɨty ma Dios ñecy, ca'nɨ anajty yajnɨcxyii: “Dios jäygɨdacpy anajty Enoc chɨnaayɨn.” Pen ca' nmɨɨd'ajtɨm mɨbɨjcɨn ni jadu'ñyɨ, ca' Dios jäygɨdägy ajt ndzɨnaayɨn. Com co nmɨhuingonaanɨm Dios, hue' tzocy co nmɨbɨjcɨm co Dios yjiijɨty, e co yaj'ahuimbidɨpy oybɨ mɨɨd pɨn mɨbɨjcɨp.
Mɨɨd co Noé mɨbɨjcy Dios, paady Dios ñɨmaayɨ jayɨjp co ytuna'ñyii yjada'ñyii mɨjnɨɨgom huɨdibɨ anajty ca'nɨ yaj'ixy. Co Dios ymɨgapxɨ, chi Noé yjotmaybaady e yaj'oyɨy je barco ma yɨ' etz y'ung y'anäg ñɨɨgomdzögɨpy. Mɨɨd co anajty Noé mɨɨdɨty mɨbɨjcɨn, paady yajpocycäy je naaxhuiñyjäy ajcxy ca'pɨ ymɨbɨcy. Chi Dios cöbɨjcy Noé jadu'n nej tudägyjäy mɨɨd co mɨbɨjcɨ Dios y'ayuc.
Mɨɨd co Abraham anajty Dios mɨbɨcy, paady Dios yhuin'ijxɨ e ycapxymɨdouhuɨ. Chi je' chooñ ma ñaax ycajpɨn ñɨcxy ma je it lugar huɨdibɨ Dios anajty möhuaanɨp co je'adɨɨyb. Choñ, ni ca' anajty nejhuɨ̈y ma ñɨcxy. Mɨɨd co Abraham mɨbɨjcy Dios, paady chɨnaydacpɨjcy nej tüg huingjäy ma je naax huɨdibɨ Dios yaj'ahuanɨɨyɨ, huɨdibɨ ca' yjëjɨty. Chɨnay ma huittɨjc, nañ jadu'n ajcxy y'ɨdɨɨch Isaac etz Jacob huɨdibɨ ajcxy nañ jadu'n Dios yaj'ahuanɨɨyɨ je naax. 10 Abraham je' anajty y'ahuijxyp mɨna jëbɨ chɨnaydacpɨcy ma Dios y'it ylugar huɨdibɨ jadu'n nipatp nej tüg cajp huɨdibɨ mɨɨd y'ɨjx ta'tzpɨcy y'oyduñɨty, je huɨdibɨ Dios ñihuinmayɨɨy, je huɨdibɨ Dios yajcojy yaj'oyɨɨyb.
11 Sara hue' anajty pumäy, tɨ anajty ymɨjäyɨɨyñɨ, tɨ ñajxnɨ tiempo mɨna jëbɨ y'ung'ixy. Per mɨɨd co mɨbɨjcy Dios y'ayuc huɨdibɨ tɨ ñɨmaayɨ co y'ung'ixa'ñ anajty, chi paty mɨjaa co y'ungdzɨmɨ̈gɨp. E chi y'ung'ijxy com ymɨbɨjc co Dios anajty cuyduna'ñ tɨɨbɨ ahuanɨ̈y. 12 Mɨɨd tügpɨ jäy, je Abraham, tɨ choondacy tügpɨcy y'amɨgügtɨjc huɨdibɨ oy tɨ ymayɨ̈y. Abraham, oy anajty je' tɨ yjahuingonɨ mɨna y'ögaanɨ, chi ooy y'ung y'anäg, y'ap'ung y'apmang janchmay paty, jadu'n ymayɨty nej madza' etz ymayɨty nej pu' ma mejypa', janch ni ycamɨcho'nɨty.
13 Tüg'ócɨy je jäy ajcxy huɨdibɨ ya yajnimɨydacp, öctay ajcxy ni ycacɨ̈dɨgɨɨyɨ je tzɨnaydac huɨdibɨ anajty Dios tɨ yaj'ahuanɨ̈yii. Mɨɨd co ajcxy mɨbɨjcy Dios, paady nejhuɨɨy ajcxy co jacjiinɨ Dios ymöhuɨɨyb je huɨdibɨ tɨ yaj'ahuanɨ̈yii. Com ymɨbɨjc ajcxy Dios, paady jotcujc ñayjɨhuɨɨyɨ co Dios möhua'ñyii jacjiinɨ huɨdibɨ tɨ yaj'ahuanɨ̈yii. Ymɨnañ ajcxy co anajty y'adzɨnaaygɨxy ya naaxhuiñ. 14 Pɨnjaty jadu'n mɨnamb co adzɨnaaybɨ ajcxy yajpaady, hue' yajhuimbɨdzɨmy co chɨnaydac yjugy'ajttac ajcxy y'ixtaayb. 15 Co ixyipy ajcxy jäymejtzó'cɨgɨxy je naax ma anajty tɨ choongɨxy, janch ycahuimbijty ajcxy jɨm jadüg'oc. 16 Per je' ajcxy nïgɨ anajty nijot'ajtcɨxy it lugar jac'oybɨ, je' je' je tzajpjotypɨ. Mɨɨd jada ycɨxpɨ Dios ca' yɨ' cho'yduñ co ñaydijyii Dios ma je' ajcxy. Com tɨ ni'ixɨɨyɨ ajcxy chɨnaydac jiiby tzajpjoty.
17 Abraham mɨbɨjcy Dios, e co Dios Abraham y'ijxmajtzɨ, chi yajmiiñ Isaac co anajty yajhuindzɨgɨ̈hua'ñ Dios. E janch cɨxyjot je y'ung tügpajc anajty yecy, je y'ung huɨdibɨ Dios tɨ yaj'ahuanɨ̈yii anajty. 18 Dios ñɨmay Abraham co mɨɨd Isaac mɨɨd'ada'ñ may y'ap y'oc. 19 Abraham yhuinmaayb anajty ooy co Dios tügpajc cötujcmɨɨdɨp yajjugypɨgɨpy öcpyɨ. Paady jëbɨ ɨɨch ajt nmɨnaanɨm co Abraham ycɨ̈dɨgɨɨyɨ jadüg'oc y'ung co anajty tɨ yjugypɨcy co anajty tɨ y'ögy.
20 Isaac mɨbɨjcy Dios, paady Isaac Dios mɨbɨjctzoy mɨɨd Jacob etz Esau ycɨxpɨ co huen ajcxy oybɨ paadɨp ma je tiempo huɨdibɨ mim cɨdacnɨ. 21 Jacob ymɨbɨjcy anajty Dios, paady co anajty y'ögaanɨ, chi ahuanɨɨy conuucxɨn ma nidüg nidüg José y'ung y'anäg. E jadu'n Dios ooy huindzɨgɨɨy ojadajty yam ñaygodajc'adyii mɨɨd ytajc co anajty ooy tɨ ymɨjjäyɨɨyñɨ. 22 José co anajty Dios mɨbɨcy ma anajty y'ögaanɨ, ymɨnañ co Israel jäy ajcxy anajty ypɨdzɨmaangɨxy comjecy jɨm Egipto, chi yajhuɨ'my tɨy'ajt nej ypajc ytunɨɨyb co anajty choñ ajcxy jɨm Egipto.
23 Mɨɨd co anajty ajcxy mɨbɨcy Dios, paady co Moisés yma'xung'ajty, chi ytaj yteedy yützɨ tugɨɨg po'. Com co ajcxy ijxy co anajty ooy y'oyɨty je ma'xung, ca' ajcxy anajty tzɨgɨ̈y je rey y'ane'mɨn co anajty yaj'öctähua'ñ tüg'ócɨy ungma'xung yëydɨjcpɨ. 24 Mɨɨd co Moisés mɨbɨjcy Dios, paady co oy ymɨj'anäccojnɨ, ca' tzojcy co ñaydijɨɨyb co rey ñɨɨx y'ung'adɨɨb. 25 Hue' janchtɨy Moisés nïgɨ nijot'ajty co ayo'n tzaachypɨ mɨnaxɨpy yajnaxɨpy quipxy mɨɨd Dios yjäy, ca'ydɨ co nixondägɨpy je jugy'ajtɨn ma je rey ytɨjc huɨdibɨ Dios ca' jäygɨdägy. 26 Moisés nïgɨ ñayjɨhuɨɨyɨ jotcujc co tzaachypɨ ayo'n anajty mɨnaxy yajnaxy mɨɨd Cristo ycɨxpɨ, ca'ydɨ co mɨɨd'ajttähuɨpy jugy'ajt comeeñ'ajt jɨm Egipto. Com Moisés tɨ anajty yhuinma'ñypɨdägy co Dios yega'ñ je oybɨ. 27 Mɨɨd co Moisés mɨbɨcy anajty Dios paady choñ jɨm Egipto, ni catzɨgɨy co anajty rey yjotmädy, jadu'n y'ijty tudägy nej jɨhuɨ̈y ixy je Dios ca'pɨ yaj'ixy.
28 Mɨɨd co mɨbɨjcy Dios paady Moisés tuuñ je pascuaxɨɨ, chi ni'ane'mdɨɨy co huen tɨjc'aguu tüg tüg yajnɨ'pyɨ̈y, jɨgɨx co je ángel huɨdibɨ yaj'öcp, ca'p je' je israelitajäy y'ungoob yaj'o'cɨpy. 29 Mɨɨd co ajcxy mɨbɨjcy Dios paady je israelitas ajcxy yajnajxy je tzaptz mejy jadu'n nej jɨhuɨ̈y ñajxcɨxy huindɨ̈tztuuy, e co ajcxy je Egipto jäy nañ jadu'n yjanaxañ, cɨjx ajcxy ñɨɨ'o'ctäy.
30 Mɨɨd co ajcxy mɨbɨjcy Dios, paady ycɨdäday je poch ma je Jericógajp, taab anajty je israelitas ajcxy tɨ jühuɨdijtcɨxy huixtujc xɨɨ. 31 Mɨɨd co Rahab, je töxyjäy jɨbɨc tzɨnaaybɨ, mɨbɨjcy Dios, paady ca' y'o'cy quipxyɨ mɨɨd je huɨdibɨ anajty ca' capxymɨdoogɨxy Dios. Com co je' yajjättacy ma ytɨjcɨn je huɨdibɨ anajty tɨ choongɨxy ma Israel jäy ajcxy anajty yajpaady, co anajty ayüch ameech yajcɨ̈yöygɨxy yajtecyyöygɨxy Canaán naaxjot.
32 ¿Ti njacmɨydägɨbɨch? Nyajtɨgoy'idaamybɨch tiempo co nimɨydägɨbɨch Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel, e jacjadyii Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ. 33-34 Mɨɨd co ajcxy mɨbɨjcy Dios, paady ymɨmadac ajcxy ymɨdzip canaag pɨcy, ane'my ajcxy yajxon yɨ cajpjäy, ypaat ajcxy pubejtɨn huɨdibɨ Dios anajty tɨ yaj'ahuanɨ́ɨyɨgɨxy. Yaj'adujc ajcxy caa y'ahuac, yajxeem ajcxy jɨɨn huɨdi anajty ooy ymɨjɨty, tzooc ajcxy co anajty yaj'ögaangɨxy mɨɨd espada. Pɨnjaty anajty pumäyɨp ypaat je' ajcxy ymɨc'ajt ymɨjaa, mɨj je' ajcxy ooy y'íjtcɨxnɨ ma chiptungɨxy, e ymɨmadactay ajcxy maymɨdzip. 35 Jɨm anajty töxyjäy yjájtɨgɨxy huɨdibɨ ajcxy cɨ̈dɨgɨɨyɨ y'ung juugy huɨdibɨ anajty tɨ jugypɨcy co anajty tɨ y'ögy. Jadyii ajcxy y'o'cy ahuonɨ' agɨdzɨ', ca'p ajcxy paty nïdzoocɨn. Jadu'n ajcxy paty o'cɨn, jaydëbɨ patcɨxy jugy'ajtɨn etz tzɨnaayɨm jac'oybɨ ma Dios. 36 Jadyii Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ooy ñɨxiicɨ yajxiicɨ, yajcɨ̈'ajty, etz tzumy mach ypujxtɨjc'ɨñäy. 37 Jadyii Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ y'o'cy ajcxy tzaagögäch, jadyii yaj'ajɨdɨɨy ajcxy janch tɨm cup y'ijxmajtzɨ ajcxy, jadyii yaj'o'cɨ mɨɨd espada. Ymiñ xyɨjpy xɨɨ yaa yhuɨdijtcɨxy ymɨɨd ajcxy ñinïcx yüch mɨɨd cöbixy'ac etz mɨɨd chivo'ac, ayoob jäy ajcxy, jotmay mɨɨd, yajtzaachytungɨxy yajca'oydungɨxy. 38 Yɨ jadu'mbɨ Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ajcxy ni je naaxhuiñyjäy anajty camɨhuaadɨty. Mɨɨd ymɨdzip pahuɨdijtcɨxy, paady yhuɨdijtcɨxy anajty tɨ̈tznaaxtuum etz yuugjoty, chɨnaaygɨxy naaxpa'tcɨ'py etz majaty ang. 39 Nidüg'ócɨy je' ajcxy oy cömay ajcxy yjanajxy mɨɨd co mɨbɨjcy ajcxy Dios, ca' ajcxy paty tɨɨbɨ anajty Dios y'ahuanɨ̈y. 40 Com Dios jac'oybɨ je' anajty yegamyb mɨɨd ɨɨch ajt, paady ca' ajcxy paty je oybɨ tɨɨbɨ Dios y'ahuanɨ̈y. Tɨ anajty Dios nihuinmayɨ̈y co yajca'pxaanɨ yɨ' ajcxy ytudägy'ajtɨn quipxyɨ mɨɨd ɨɨch ajt co Cristo y'o'cy mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ.