SAN JUAN
Jaayhuɨ'my Jadu'n Nej Jesucristo Ytun Yjajtɨ
1
Dios y'ung huɨdibɨ y'oy ya naaxhuiñ yejcɨ Dios y'ayuc tɨy'ajt
Co naaxhuiñybɨ oga'n chondacy jiiyɨm anajty Dios y'ung, e yɨ' yajnejhuɨɨy jäy ajcxy Dios y'ayuc ytɨy'ajt. Dios y'ung tú'cɨy anajty yajpaady ma Dios. Je' tɨm oga'n'aty anajty yajpatp ma Dios. Tüg'ócɨy huɨdijaty yaj'ijxp yajpatp ya naaxhuiñ, yɨ' yaj'oyɨyday yajcojtay. Tüg'ócɨy huɨdijaty Dios yajcojy, tú'cɨy ytuñ mɨɨd y'ung. Dios y'ung yɨ' jugy'ajtyejctaayb ma tüg'ócɨy naaxhuiñyjäy. Mɨɨd co jugy'ajtyejctäy ma tüg'ócɨy naaxhuiñyjäy, je' je' tɨy'ajt co Dios y'ung ymɨɨd Dios ymɨc'ajt. Jadu'n nipaady nej tüg jɨɨn huɨdibɨ jäy codɨɨcxp. Ya naaxhuiñ yajpaady anɨɨ. Yɨ anɨɨ jadu'n yɨ' nej coodzpɨ. Yɨ Dios y'ung tɨ mɨmiñ ya naaxhuiñ Dios y'ayuc ytɨy'ajt. Jadu'n Dios y'ayuc ytɨy'ajt ma jäy yjot yhuinma'ñ nej tüg jɨɨn ytɨɨcxy agoodztuuyb. Yɨ anɨɨ ca' ñaygodɨgɨ̈yii mɨɨd Dios ytɨy'ajt.
Ma'xung'ajt tüg yëydɨjc huɨdibɨ Dios anajty tɨ yajnïbɨcy. Hue' anajty yxɨɨ Juan. Yɨ' oga'n tɨy'ajt yejc co Dios ymɨc'ajt etz ytɨy'ajt yajpaady ma Dios y'ung, jɨgɨx tüg'ócɨy je jäy ajcxy camɨbɨjctähuɨpy je Dios y'ung. Dios y'ung jadu'n nipaady nej tüg jɨɨn huɨdibɨ codɨɨcxp ma jäy ytüyöy. Je Juan ca' je' anajty yjëjɨty je Cristo, je huɨdibɨ capxhuäcxp Dios y'ayuc ytɨy'ajt. Hue' janchtɨy je Juan ñidɨy'ajt'ajt je Cristo. Je Dios y'ung hue' je' ma'xung'ajty ya naaxhuiñ. Je' je' anajty je Dios ymɨc'ajt etz ytɨy'ajt ymɨɨd, je janchypɨ, ma jëb tüg'ócɨy jäy ya naaxhuiñ patcɨxy Dios ytɨy'ajt.
10 Je Dios y'ung ya anajty yhuɨdity naaxhuiñygɨ́xy. E jada naaxhuiñ yɨ' yaj'oyɨyday. E may je naaxhuiñyjäy ca' ajcxy ijxcajpy. 11 Je ymɨgügtɨjc, je judiojäy, je' ajcxy nimiinɨ, e may ajcxy je ymɨgügtɨjc ca' ajcxy ycöbɨjcɨ. 12 Tüg'ócɨy je jäy ajcxy pɨnjaty mɨjpɨdac yɨ' yxɨɨ yɨ' ymɨc'ajt, yɨ' ajcxy yajmoy Dios ymɨc'ajt, e jadu'n nipaty nejjɨhuɨ̈y ajcxy Dios y'ung'adyii. 13 Canan hue' je' co naydijɨɨyb Dios y'ung co tɨ yma'xung'aty jadu'n nej jäy ajcxy y'ocma'xung'aty. Nañ ni ca' yjadu'nɨty nej jäy tijy, nej jäy jɨjp'ixy, ni canan jäy jadu'n tɨ huinmay. Hue' janchtɨy Dios jadu'n tɨ huinmay.
14 Je Dios y'ung ya naaxhuiñ je' yma'xung'ajty mɨɨd ñinïcx etz chɨnay mɨɨd naaxhuiñyjäy. E ɨɨch ajcxy n'ijxɨch yɨ' y'oy'ajt etz ymɨc'ajt, jadu'n nej Dios Teedy y'ung tügpajc oy'ajt etz mɨc'ajt mɨɨdɨty. 15 Juan ñidɨy'ajt'ajt je Dios y'ung, e chi capxypɨdzɨmy, e jadu'n ymɨnañ:
―Jada je' je jäy huɨdibɨ ɨɨch jadu'n nimɨydaacɨch ma miich ajcxy. Je huɨdibɨ miimb jac'axam ma ɨɨch, jac mɨc'ajt mɨɨd yɨ' ca'ydɨ ɨɨch, com jacjayɨjp yɨ' jugy'ajt paty ca'ydɨ ɨɨch.
16 Je Dios y'ung oy xychojcɨm xyjɨhuɨɨyɨm mɨjcajee, paady je' tuuñ may'ajt oy'ajt mɨjcajee mɨɨd ɨɨch ajt ycɨxpɨ. 17 Com Dios y'ané'mɨn ycötujcɨn mɨcpɨ hue' Dios yajniguejx je Moisés. Co Dios quejxy Jesucristo ya naaxhuiñ, chi may'ajt oy'ajt tuñ mɨɨd je jäy ajcxy ycɨxpɨ, e nañ je' ytɨy'ajt yajniguejx je Jesucristo. 18 Je Dios ni camɨnaabɨ pɨn ca'ixyñɨ, je y'ung tügpajcɨ yajpatp ma Dios Teedy ity. Je Dios y'ung tɨ xyajnejhuɨɨyɨm nej Dios yajpaady.
Juan el Bautista je' tɨy'ajt yejc co Jesús je' anajty Dios y'ung
19 Jadaabɨ je' je tɨy'ajt huɨdibɨ Juan yejc, co judío jäy ajcxy quejxy nijëjɨty teedytɨjc etz tzajptɨjc tungmɨɨdpɨ. Jɨm ajcxy chooñ Jerusalén nɨcxy ma anajty Juan yajpaady, chi ajcxy y'amɨdooy:
―¿Mbɨn miich? ¿Nej miich je' je Cristo huɨdibɨ Dios yquexamy?
20 Je' ñigapx je tɨy'ajt, ca' ñaygoyützɨ, chi ymɨnañ:
―Ca' ɨɨch njëjɨty je Cristo.
21 Chi ajcxy jac'amɨdoy:
―¿E pɨn miich mnaydijyii? Pen ca' mjëjɨty je Cristo. ¿Nej miich je' je Elías?
Chi Juan y'adzooy:
―Ca' je' n'ɨɨchɨty.
Chi ajcxy jac'amɨdooy:
―¿Nej miich je' je Dios y'ayuccapxhuäcxpɨ, je huɨdibɨ ñigapxy ma Dios ñecy co ymiinañ ya naaxhuiñ?
Chi Juan y'adzooy:
―Ca'.
22 Chi y'amɨdooy ajcxy jadüg'oc:
―¿Mbɨn miich? Jɨgɨx ɨɨch ajcxy tɨy'ajt nyajnɨ́cxɨbɨch ma yɨ tɨɨbɨ ɨɨch ajcxy xyquexyɨch. ¿Ti miich nayxɨɨgoyäxyii?
23 Chi Juan ymɨnañ:
―Ɨɨch je' je jäy huɨdibɨ Dios y'ayuccapxhuäcxɨp ma tüg mɨjtɨgɨ̈duum, tɨm jadu'n nej jiiby jaybety ymiiñ ma Isaías ñecy, nañ tɨm jadu'n ɨɨch nmɨna'ñɨch co copɨcy nayñi'ixɨ́ɨyɨgɨx ma yɨ mjot yɨ mhuinma'ñ, jëbɨ naybáatɨgɨxy mɨɨd mHuindzɨn Dios. Jadu'n nej jäy ixyipy tü'aa yaj'oyɨ̈y co tüg huindzɨn ymiina'ñ.
24 Je teedytɨjc etz tzajptɨjc tungmɨɨdpɨ huɨdibɨ oy mɨgapxy Juan, hue' anajty ajcxy fariseojäy tɨ yquexyii. 25 Chi ajcxy jactɨm'amɨdoy Juan:
―¿Ti miich co mjäyyajnɨɨbety? Penɨ ca' miich mjëjɨty je Cristo, ni mgajëjɨty je Elías, ni mgajëjɨty huɨdibɨ Dios y'ayuc najtzcapxɨɨyɨp.
26-27 Chi Juan y'adzooy:
―Ɨɨch hue' jäy nyajnɨɨbetyɨch mɨɨd nɨɨ. Ya naaxhuiñ ji tüg jäy huɨdibɨ miich ajcxy ca' m'ixy'adyii. Je' huɨdibɨ jac'axam mimb ma ɨɨch, je huɨdibɨ ca' mɨhuaadɨty nɨcxy yɨ' xytumbɨ'adyiijɨch, nɨcxyɨch ycɨ̈ghuin nguejɨch.
28 Jadu'n ytunɨ yjajtɨ jɨm Betábara, jɨm'amy ahuin ma Jordán mɨj nɨɨ, jɨm anajty Juan jäy yajnɨɨbety. Juan tɨy'ajt yejc co Jesús je' anajty yjugy'ajt yegam mɨɨd ɨɨch ajt nbocy ycɨxpɨ.
Jesús nayyajhuindzɨgɨ̈huaanɨp ma Dios mɨɨd jäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ
29 Chi je com jabom co ijxy Jesús anajty ñimiñyii, chi Juan nɨmay je jäy ajcxy:
―Cha je' ymiñ je Dios yjäy huɨdibɨ Dios nayyajhuindzɨgɨ̈huaanɨp mɨɨd naaxhuiñyjäy ajcxy ypocy ycɨxpɨ. Tɨm jadu'n nej judíojäy ajcxy Dios huindzɨgɨ̈y mɨɨd ypocy ycɨxpɨ. 30 Jada je' huɨdibɨ ɨɨch nnigapxypɨch co jac'axam ymiina'ñ ma ɨɨch tüg yëydɨjc huɨdibɨ nïgɨ Dios ymɨc'ajt y'oy'ajt mɨɨdɨty ca'ydɨ ɨɨch. Com jiiyɨm anajty yɨ' yjugy'aty co oga'n naaxhuiñybɨ chondacy. 31 Oy ɨɨch anajty ca' yɨ' n'ixy'adyiijɨch huingɨ́xy jɨjpcɨ́xy, nyajnɨɨbejtɨch jäy, jɨgɨx yɨ judíojäy nejhuɨ̈huɨp ajcxy co ji yajpaady je Cristo je huɨdibɨ Dios ymɨc'ajt mɨɨd.
32 Chi Juan nigodɨy'ajt'ajty je Cristo co ymɨna'ñ:
―Ɨɨch tɨ n'ixyɨch yɨ Espíritu Santo jiiby choñ tzajpjoty, jadu'n yquëxɨ̈gy nej tüg muuxy, e chi y'ixtacy ma Jesucristo. 33 Tɨydudägy ca' ɨɨch anajty n'ixy'adyiijɨch. Je Dios huɨdibɨ xyquejxɨch jäy yajnɨɨbejtpɨ, je' ɨɨch anajty jadu'n tɨ xyñɨmäyɨch co je jäy ma anajty n'ixyɨch je Espíritu Santo ñigɨdägyii anajty etz yhuɨ'my ma je'. Je' je' jadu'n anajty huɨdibɨ y'adɨgɨ̈huɨpy yjottɨgɨ̈huɨpy Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt ma je jäy ajcxy. 34 Cham nnïgapxpetyɨch co ɨɨch tɨ n'ixyɨch je jäy, e nyejcpyɨch tɨy'ajt co je' je' je Dios y'ung.
Jesús yhuin'ijx nijëjɨty jäy huɨdibɨ anajty ydiscípulo'andaanɨpy
35 Chi je com jabom jopy jɨm anajty Juan yajpaady mɨɨd metz jäy huɨdibɨ ixpɨjcp ma yɨ'. 36 Chi anajty ajcxy tzachhuindɨcxy Jesús co anajty jɨm ñaxy, chi Juan nɨmay je metzpɨ jäy:
―Oc'ijxcɨx ocnejhuɨɨygɨx, cha je jäy huɨdibɨ Dios nayyajhuindzɨgɨ̈huaanɨp mɨɨd naaxhuiñyjäy ypocy ycɨxpɨ.
37 E je metzpɨ jäy huɨdibɨ anajty ajcxy ixpɨjcp ma Juan, co jadu'n ajcxy mɨdoy nej Juan ymɨnañ, chi ajcxy Jesús padzooñ. 38 Chi Jesús y'ijxhuimbijty, chi ijxy co anajty ajcxy ypanɨcxyii, chi jada' nɨmay ajcxy:
―¿Ti ajcxy m'ixtaayb?
Chi ajcxy y'adzooy:
―Huindzɨn, ¿ma tɨɨyɨ tɨ mja'ttägy?
39 Chi Jesús y'adzooy:
―Miingɨx, jɨgɨx ajcxy m'ixɨpy ma tɨ nja'ttägyɨch.
Chi jada' ajcxy panɨcxy, e chi ajcxy ijxy ma anajty tɨ yja'ttägy. Je huin'it xɨɨmbɨ chi jɨm je' mɨɨd yhuɨ'mɨy, com mɨjmɨnacyxɨɨ anajty co ajcxy jɨm ymejch.
40 Andrés, je Simón Pedro ymɨguëx, je' anajty tüg tzoonɨp huɨdibɨ nimetz ajcxy mɨdou jadu'n nej Juan ymɨnañ, etz je' anajty ajcxy tɨ padzooñ Jesús. 41 Chi jada' Andrés oy ixtäy y'uch Simón tɨm jayɨjp, chi nɨmay:
―Tɨ ɨɨch ajcxy nbaady je Mesías ―jadu'n je ayuc Mesías yhuimbɨdzɨma'ñ Cristo.
42 Chi Andrés mɨɨdnɨcxy Simón ma Jesús, e chi Jesús huindɨcxpejty, nɨmay:
―Miich je' Simón, Jonás miich xy'ung'ajtp. Miich je' mxɨɨ'adɨɨyb Cefas ―huɨdibɨ ayuc'amy huimbɨdzɨmb tzaa.
Jesús je' yhuin'ijx Felipe etz Natanael
43 Chi com jabom Jesús chooñ ñɨcxy jɨm Galilea, chi mɨnaybaatɨ Felipe, chi jadu'n nɨmay:
―Pajamgɨch.
44 Felipe jɨm anajty ycogajpɨty Betsaida, nañ je' je' je cajp ma anajty ajcxy ycogajpɨty Andrés etz Pedro. 45 Chi Felipe mɨnaybaatɨ je jäy huɨdibɨyxɨɨ Natanael, chi jadu'n nɨmay:
―Tɨ ɨɨch ajcxy je' nbaadyɨch je jäy huɨdibɨ yajnigapxp yajnimɨydacp ma Moisés ñecy, etz yɨ Dios y'ayucnajtzcapxɨɨybɨ ñecy. Yɨ' je' je Jesús, José y'ung huɨdibɨ cogajpɨp jɨm Nazaret.
46 Chi Natanael y'adzohuimbijty:
―¿Nej jɨm Nazaret tɨ choñ tüg oyjäyɨ? Com ac jadu'n jäy ymɨna'ñ co ac jɨbɨcjäydɨjc jɨm tzɨnaayb.
Chi Felipe ymɨnañ:
―Jam cɨ'm octɨm'ix.
47 Co Jesús ijxy co Natanael ñimiñyii, chi jadu'n ymɨnañ:
―Cha tüg judíojäy huɨdibɨ ca' pɨn huin'ɨɨnɨpy.
48 Chi Natanael ymɨnañ:
―¿Nej miich tɨ xy'ijxcapyɨch pɨn jäy ɨɨch?
Chi Jesús nɨmay Natanael:
―Ca'nɨ anajty Felipe xyñɨmaayñɨ: “Jam íjxɨm je Jesús” co anajty miich jiiby'emy ma je higuerɨ quipypa't, huin'it ɨɨch miich tɨ n'ijxcapy.
49 Chi Natanael y'adzooy:
―Huindzɨn, miich je' Dios y'ung. Miich je' Rey'adam ma je judíojäy ajcxy.
50 Chi Jesús y'adzooy:
―Mɨɨd co tɨ nnɨmäy co jiiby'emy anajty miich ma je higuerɨ quipypa't co ɨɨch miich tɨ n'ijxcapy. ¿E tɨ mdɨmjanimɨbɨcy? Jactɨmmɨjhuinma'ñ etz jactɨmmɨj'oy'ajt m'ixamyb mbadamyb.
51 Chi Jesús jadu'n ymɨnañ:
―Janch tɨm tɨy ɨɨch miich ajcxy yam jadu'n nɨmäy co m'ixɨpy ajcxy yɨ tzajp y'ahuäch etz Dios y'ángeles ajcxy chooñ tzajpjoty xyñigɨdägyɨch, e ypa'ttɨgɨɨygɨxy jadüg'oc tzajpjoty. Choongɨxy yja'tcɨxy ma ɨɨch je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty.