EL APOCALIPSIS
O Je Huɨdibɨ Dios Yajhuin'ijx San Juan
1
Jayhuɨ'my ity ma jada necy je Jesucristo y'ayuc ytɨy'ajt huɨdibɨ ca' pɨn nejhuɨ̈y huinjɨhuɨ̈y jecy'ajty. Dios moy Jesucristo jada tɨy'ajt jɨgɨx yajni'ixɨydähuɨpy je Dios ytumbɨ ajcxy ti anajty tunaanɨp jadaanɨp ya naaxhuiñ, e ca' ooy jecy yhuäcxɨba'ñ mɨna ytuna'ñyii yjada'ñyii. Jesucristo yquejxy jada ayuc tɨy'ajt mɨɨd tüg ángel ma Juan. E je ángel yajhuin'ijxy Juan jada y'ayuc etz ijxpejt. E Juan yejcy tɨy'ajt janchypɨ tüg'ócɨy jadu'n nej anajty tɨ huin'ixy tɨ huinmɨdoy. E Juan ñidɨy'ajt'ajtpy jada Dios y'ayuc etz nañ jadu'n nidɨy'ajt'aty je ayuc tɨy'ajt huɨdibɨ Jesucristo yajnejhuɨɨyɨ.
Janch jotcujc je' pɨnjaty capxp jada necy etz pɨnjaty mɨdo'mbɨjc jada Dios y'ayuc huɨdibɨ Juan nidɨy'ajtpy etz ñajtzcapxɨɨyb. E jotcujc je' pɨnjaty cuydumb tüg'ócɨy huɨdibɨ jaybety ma jada necy, com je xɨɨ je tiempo huingoonɨñ je' mɨna ytuna'ñyii yjada'ñyii.
Juan nijayɨɨy huixtujc'itpɨ mɨbɨjcpɨdɨjc
Ɨɨch Juan nijayɨɨybɨch yam je mɨbɨjcpɨdɨjc huixtujcpɨcypɨ huɨdibɨ yajpatp jɨm Asia naaxjot. Huen Dios etz je huixtujcpɨ espíritu huɨdibɨ yajpatp ma je' y'ane'mdac may'ajt oy'ajt tunɨpy mɨɨd miich ajcxy etz xymóoygɨxɨpy jotcujc'ajtɨn. Dios je' huɨdibɨ cham ijtp, je huɨdibɨ jecy'ajty ijt, etz je huɨdibɨ miinaamb. Huen Jesucristo may'ajt oy'ajt tunɨpy mɨɨd miich ajcxy etz xymóoygɨxɨpy jotcujc'ajtɨn. Jesucristo je huɨdibɨ tɨydudägy Dios ytɨy'ajt yejcɨ, je jayɨjpɨ jäy huɨdibɨ tɨ yjugypɨcy jadüg'oc co y'o'cy, je' nigohuajc'ajtp tüg'ócɨy pɨnjaty jugypɨgɨp jadüg'oc co anajty tɨ y'öccɨxy. Jesucristo nigohuajc'ajtp etz ane'my tüg'ócɨy reydɨjc huɨdibɨ ane'mb ya naaxhuiñ. Je Cristo, huɨdibɨ xychojcɨm xyjɨhuɨɨyɨm, tɨ xyñihuaanɨm mɨɨd ñɨ'py ma je tzaachypɨ huɨdibɨ mɨhuaad'ajtɨm mɨɨd ajt nbocy ycɨxpɨ. Jesucristo tɨ xycötujcmooyɨm etz tɨ xytungmooyɨm mɨɨd Dios Teedy, huɨdi yɨ' yteedy'ajtpy. Jadu'n ɨɨch ajcxy ndung etz ngötujcɨn nipaady nej je tung etz cötujcɨn huɨdibɨ reydɨjc etz teedytɨjc ajcxy ymɨɨd. Huen Jesucristo y'idɨpy cömay huinɨxɨɨ huinɨtiempo etz huen yɨ' y'ane'mɨn cötujcɨn y'idɨpy huinɨxɨɨ huinɨtiempo. Jadu'n jada. Amén.
Cuendtungɨx ɨɨch n'ayuc, ¡Cristo miinaamb jocjoty e tüg'ócɨy je mayjäy y'ixa'ñyii! E y'ixamyb je' ajcxy huidɨjaty Cristo yaj'ayoo yajtzaachypɨjc. Tüg'ócɨy naaxhuiñyjäy yjɨhuɨ̈hua'ñ yäxa'ñ ytaja'ñ ymaya'ñ mɨɨd je'ycɨxpɨ. Jadu'n jada. Amén.
Jadu'n je mɨjpɨ Dios huɨdibɨ tüg'ócɨy mɨc'ajt mɨɨd ymɨna'ñ:
―Ɨɨch je' huɨdibɨ yajtzondacp je naaxhuiñybɨ, je tzajp etz je huɨdibɨ jaccogɨxɨɨyb. Jadu'n ɨɨch nej letra A huɨdibɨ yajzondacp je alfabeto etz je letra Z huɨdibɨ cogɨxɨɨyb ma je alfabeto. Ɨɨch je' huɨdibɨ cham'ijtp, etz huɨdibɨ jecy'ajtyp ijt etz huɨdibɨ miinaamb.
Juan ijxy yɨ Cristo oybɨ ymɨjɨty
Ɨɨch Juan, miich ajcxy mmɨgüg, quipxyɨ mɨɨd miich ajcxy nmɨnaxy nyajnaxyɨch ayo'n tzaachypɨ. Quipxyɨ mɨɨd miich ajcxy ndzɨnäyɨch ma Dios y'ane'my. Etz quipxyɨ mɨɨd miich ajcxy nyajtuñɨch je mecxtujcɨn ma ndzɨnaayɨn huɨdibɨ Jesucristo tɨ xymooyɨm. Jɨm ɨɨch anajty mach n'ityɨch ma je naax huɨdibɨ mejy agujc, huɨdibɨ xɨɨ Patmos, mɨɨd Dios y'ayuc ytɨy'ajt ycɨxpɨ, je ayuc tɨy'ajt huɨdibɨ Jesucristo xyajnejhuɨɨyɨm. 10 Jadu'n tügtecy tɨ njatyɨch, hue' anajty tüg domingo xɨɨ co ɨɨch Dios n'ojadajtyɨch, e Dios yjɨhuɨ'ñ ymɨc'ajt tɨ anajty xymɨmadactayɨch njot nhuinma'ñɨch. Chi nmɨdooyɨch jɨɨxcɨ'py'amy tüg huɨdibɨ mɨc capx, jadu'n yɨ' ycapxɨn nmɨdooyɨch nej tüg trompeta yxüxy. 11 Chi je huɨdibɨ xymɨgapxpɨch anajty ymɨnañ:
―Ɨɨch je' huɨdibɨ yajtzondacp etz je huɨdibɨ yajcogɨxɨɨyb tüg'ócɨy tijaty ya naaxhuiñybɨ etz tzajpjoty. Jadu'n ɨɨch nej je letra A huɨdibɨ yajtzondacp je alfabeto etz je letra Z huɨdibɨ yajcogɨxɨɨyb je alfabeto. Cojaay miich ma tüg libro huɨdibɨ mhuin'ijxyp, e quex je necy jɨm Asia naaxjot ma je huɨxtujc pɨcypɨ mɨbɨjcpɨdɨjc ma je huɨxtujcpɨ cajp: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia etz Laodicea.
12 Chi n'ijxhuimbityɨch n'ixa'ñɨch pɨn ɨɨch anajty xymɨgapxpɨch. Co nnayjɨɨ'ijxɨch, huin'it nhuin'ijxyɨch huɨxtujc candelero ac tɨm oorɨ. 13 E cujc'amy ma je huɨxtujcp candelero nhuin'ijxyɨch tɨm jadu'n nej je jäy huɨdibɨ tzoon tzajpjoty (je Cristo), yxoxyɨty mɨɨd tüg huit yjädy anajty mabaad ytecy, e yhuɨɨñɨty ma ycaach mɨɨd tüg oorɨhuɨɨn. 14 Yɨ' ycohuajc etz ycöhuay janch poob, jadu'n nej lana huɨdibɨ janch poob, jadu'n nej nieve ypoobɨty, e je yhuɨɨn jadu'n nej jɨɨnye'n. 15 Je' ytecy tɨm jadu'n nej latón huɨdibɨ janch oy, nej jɨhuɨ̈y jɨɨnjoty ornojoty yam ypɨdzɨmy. E je ymɨydaacɨn janch mɨc, tɨm jadu'n nej canaag mɨjnɨɨ y'a'ɨɨch y'agɨmɨmy. 16 E ymɨɨd anajty ma a'oygɨ' huixtujc madza'. E ypɨdzɨmy ma y'ahuac tüg espada mejtz'adu'm'amy yjɨjpɨty. E yhuiñyjɨjp jadu'n anajty nej xɨɨ janch mɨc y'añ.
17 Co je' nhuin'ijxyɨch, chi janch ögy oy ngɨdägyɨch ma ytecy ymɨjc, chi xycɨ̈nïxajyɨch mɨɨd y'a'oygɨ', chi xyñɨmaayɨch:
―Ca' mdzɨgɨ̈y; ɨɨch je' huɨdibɨ jayɨjp'ajtp ya naaxhuiñ etz tzajpjoty etz ɨɨch je' je huɨdibɨ cogɨxɨ̈huamb. 18 Jugy'ajtpɨch; tɨ n'ögyɨch, e tɨ njugypɨcyɨch jadüg'oc, e jugy'adɨpɨch huinɨxɨɨ huinɨtiempo. Nmɨɨdɨch mɨc'ajt jɨgɨx ane'mɨbɨch yɨ o'cɨn etz je it ma je öcpɨ ajcxy y'alma ity. Jadu'n nipaady nej jɨhuɨ̈y nmɨɨdɨdyɨch je öcpɨ it ahuaaztɨ. 19 Cojay cham tijaty mhuin'ijxpy mhuinmɨdooyb, jadu'n nej huɨdibɨ tunaanɨp jadaanɨp jadachambɨ xɨɨ tiempo, etz huɨdibɨ tunaanɨp jadaanɨp jacjiinɨ. 20 E jadu'n yhuimbɨdzɨmy je tɨy'ajt janchypɨ huɨdibɨ ca' pɨn nejhuɨ̈y maabɨ je huɨxtujcpɨ madza' tɨɨbɨ mhuin'ixy ma ɨɨch n'a'oygɨ', etz je huɨxtujcpɨ orɨcandelero. Je huɨxtujcpɨ madza', je' je' je ángeles ajcxy huɨdibɨ cogapxy'ajtp mɨɨd Dios ycɨxpɨ ma je huɨxtujcpɨcypɨ mɨbɨjcpɨdɨjc. E je huɨxtujcpɨ candelero huɨdibɨ tɨ m'ixy, je' yɨ' je huɨxtujcpɨcypɨ mɨbɨjcpɨdɨjc.