Kálaad ashúshwóógʉ́ Yuánɛs nyə á cilə yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə Yuánɛs ashúshwóógʉ́ yí
Dɔ̧ mə Yésus dɛ̂sh í ŋgə cɨ nə́ Yuánɛs wə́ nyə á cilə kálaad ɛ́ga, nə bɔɔŋg óbá bwə́ ŋgə́ bɛ̧ wá, tɛɛm bə nə́ nyə a shígɛ́ ŋgə wá jínə́ dɛ́. Nyə á cilə kálaad ɛ́ga a músə cwúwúúl, a njúl Ifɛ̂z. Fwála dɔɔŋg í á bə Dɔ̧ mə Yésus í mə́ ŋgə mpu nada íkʉ̂l ikʉ̂l. Kálaad ɛ́ga ŋgə sá nə́ sə́ mpúg nə́ mədɔ̧ mɛ̂sh mə á ŋgə dʉ́g cúŋ nə bɔ́w-bɔ̂w mínjɨ́ɨ́gʉ́lá mí á ŋgə mpyáánz mwɔ̂w mɔɔŋg dɨ́ myá. Nə́ ndɛɛ́, Yuánɛs nyə á ka cilə kálaad ɛ́ga nə́ a bwéél ísâ íbá:
(1) a bándʉ́lə́ múúd yɛ̂sh mə lɔ̧́ yɛ́ nə́ a mpúg bə nə wɔ́ŋgɔ́ nə Zɛmbî bá bɛ̂sh Mwán yé Yésus-Krîst;
(2) a lúmbʉ́lí nə bɔ́w-bɔ̂w njɨ́ɨ́gʉ́lá í á ŋgə́ kənd buud jugʉ́ yí.
Yuánɛs ŋgə ka cɨ nə́, njɨ́ɨ́gʉ́lá wɛ̂sh í yídá lwó nə́ Krîst jɨ nə yé, Yésus nə yé yí, mbúgʉla mə́ jəlá nə bə kú kənd mə́lwə̂ njɨ́ɨ́gʉ́lá wɔɔŋg dɨ̂.
1
Ciyá mə́ Zɛmbî í ŋgə yə sə́ cʉg
2.13-14; Yuá 1.1-2, 14 cʉg: Yuá 4.14; 6.35; 8.12; 11.25Sə́ ŋgə cilə bɨ́ sâ í á dʉ bwey bə shí nə gwɔ́w nda fwo bə yí. Sə́ bâŋ dʉ́sʉ́ fwála dɨ́, sə́ á gwág gwo, sə́ dʉ́g gwo nə mísh mə́sʉ́, sə́ mpu beny gwo, məbwə́ mə́sʉ́ kúnya nə gwo. Sâ jɔɔŋg wə́ Ciyá mə́ Zɛmbî í dʉ yə búúd cʉg yí. bwiiŋg: Yuá 15.27Cʉg jɔɔŋg í á zə lwóya nyúul, sə́ dʉ́g gwo. Gwə́ wə́ sə́ ŋgə́ bwiiŋg nə́ jɨ́ bʉ́bə́lɛ́ yí, cʉg á kandʉgə í á bwey dʉ bə wə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ yí, sə́ ŋgə jaaw bɨ́ gwo nəcé í á zə lwóya nyúúl sə́dɨ́. Sâ sə́ á dʉ́g sə́ gwág yí, gwə́ wə́ sə́ ŋgə́ nə́mə́ jaaw bɨ́ yí shú nə́ shé bə́g nə́mə́ nə wɔ́ŋgɔ́. Wɔ́ŋgɔ́ jɔɔŋg jɨ́ ntâg ɨɨ́, nə shé, nə Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá bɛ̂sh mwán yé Yésus-Krîst. Yuá 15.11Sə́ ŋgə cilə bɨ́ gwo shú nə́ məshusʉg mə́ bə́g shé kú nə njɨ.
Shé kyéyʉgá mə́ŋkɛnyad
Yuá 8.12 1Tm 6.16Kɛ́ɛl sə́ á gwág nə Yésus-Krîst yí, dwə́ wə́ sə́ ŋgə́ jaaw bɨ́ ga. Dʉ́sə nə́, Zɛmbî jisə məŋkɛnya* məŋkɛnya: Ciyá nɨ í bə́dʉ́gá zhwog isâ shú mə́ Zɛmbî: nə otʉ́təlí, nə obʉ́bə́lɛ́, nə jɔ̧ lâm, nə məsâŋ., yídʉ́gʉ́ yídʉ́gʉ́: Ciyá nɨ í bə́dʉ́gá nə́mə́ zhwog isâ: nə ijɔ̧́ɔ̧́, nə olɨ́lɨŋgɨ̂, nə bɔ́w-bɔ̂w cʉg mimbii myɛ̂sh. í cugɛ́ bwɛlɛ bə nyə́dɨ́. 2.4Shé mə́ ká cɨ nə́ shénɔ̂ŋ Zɛmbî bʉ́sə nə wɔ́ŋgɔ́, njɨ shé ŋgə́ nyiŋgə cʉgə bɔ́w-bɔ̂w cʉg ɨɨ́, shé ŋgə bwiiŋg ijɔ̧́ɔ̧́, kuú njɔɔnd íshé í aŋgɛ̂ nə bɛ̧ obʉ́bə́lɛ́. 3.5; Iza 2.5; Heb 9.12; Mbʉ́ 1.5Njɨ, shé mə́ ká ŋgə cʉgə mə́ŋkɛnya dɨ́ nda Zɛmbî nyəmɛ́fwó jɨ́ mə́ŋkɛnya nə́, ntɔ́ jɨ nə́ shé bʉ́sə nə wɔ́ŋgɔ́ shémɛ́ nə shémɛ́, məcií mə mwán yé Yésus mə́ mú jímbal shé *misə́m myɛ̂sh. Shé mə́ ká cɨ́ nə́ shé cugɛ́ nə mísə́m, shé ŋgə shɨɨg mənyúul, bʉ́bə́lɛ́ cugɛ́ shé mílámʉ́d. Sôm 32.3-5Njɨ, shé mə́ ká magʉlə mísə́m míshé mísh mə́ Zɛmbî dɨ́, a juu shé, a jímbal shé olɨ́lɨŋgɨ̂ bɛ̂sh shé á sá wá, nəcé a ji tʉ́təlí, a njúl abúgʉ́lág. 10 Shé mə́ ká cɨ́ nə́ shé aŋgɛ̂ ná nə nyiŋgə sá misə́m, shé mə́ cɨ nə́ Zɛmbî jɨ nə ijɔ̧́ɔ̧́, ciyá mə́ Zɛmbî cúgɛ́ bwɛlɛ bə shé mílámʉ́d.

1:1 2.13-14; Yuá 1.1-2, 14 cʉg: Yuá 4.14; 6.35; 8.12; 11.25

1:2 bwiiŋg: Yuá 15.27

1:4 Yuá 15.11

1:5 Yuá 8.12

1:5 1Tm 6.16

*1:5 məŋkɛnya: Ciyá nɨ í bə́dʉ́gá zhwog isâ shú mə́ Zɛmbî: nə otʉ́təlí, nə obʉ́bə́lɛ́, nə jɔ̧ lâm, nə məsâŋ.

1:5 yídʉ́gʉ́: Ciyá nɨ í bə́dʉ́gá nə́mə́ zhwog isâ: nə ijɔ̧́ɔ̧́, nə olɨ́lɨŋgɨ̂, nə bɔ́w-bɔ̂w cʉg mimbii myɛ̂sh.

1:6 2.4

1:7 3.5; Iza 2.5; Heb 9.12; Mbʉ́ 1.5

1:9 Sôm 32.3-5