Kálaad ábɛɛ̂ Pwôl nyə á cilə buud ɔ́ Tesaloníka yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə kálaad ábɛɛ̂ mə Pwôl shú Tesaloníka yí
Míl mínjɨ́ɨ́gʉ́lá mí á kə wɔ́ɔ́s Tesaloníka, zhwog obúgʉla bwə́ mú bɛ̧ myo, isâ Pwôl nyə á ŋgə cɨ kálaad ashúshwóógʉ́d yí í kú mpu bə nə cé. Bɔ́ɔ́l óbúgʉla bwə́ á magʉlə nə́ jwɔ́w mə́ Cwámba í á mə́ bwey bə (2.2), bɔ́ɔ́lʉ́gá bwə́ á ban nə́ bwə́ ányíŋgə́yɛ́ ná sɛ̂y nəcé shí i zə́ shîn (3.6-12).
Í á ka jɨɨ nə́ Pwôl cíləg bwo nyíga kálaad nə́ a sʉ́gʉ́g bwo mitə́dʉ́gá. Nyə á jee cilə nyə baalɛ́ óŋkwoond mpʉ́sə nyɔɔŋg nyə́ á fwo kə yɛ́, í á jəla nə bə a njúl nə́mə́ Kɔrɛ̂nt, a kú fwo kə Tesaloníka ja ábɛɛ̂ (Mis 20.1-6). Kálaad jɨ nə icé ntʉ́ga:
(1) Pwôl mə́ tɛ́ɛ́d yə Zɛmbî akíba nəcé buud bwə́ ŋgə gwádʉga búgə́ ókrîstɛn wâ Tesaloníka bʉ́sə́ nə ndɨ́ yí; a mú jî Zɛmbî nə́ bwə́ bə́g nə zɛ́ny kə́lə shwóg tɔɔ bwə́ bwəmá nə cúwʉ́lí (1.1-12).
(2) A mú ntâg zə ŋwa lúu ciyá wə́mɛ́fwó á kálaad, isâ í bá ŋgə sîy ja í bá bə nə́ Yésus wál zə yí: Mbʉ́wʉ́lú múúd mə bá sááfʉlə shí (2.1-12), í bá jɨɨ nə́ obúgʉla bwə́ jísɔ́wʉ́g (2.13–3.5).
(3) A mú ka kə shínal nə ibwádán nə iciyá yâ məshíné (3.16-18).
Yáág-yáág ciyá jɨ́ nə́: «Ŋkí muud nyə acɛ́ɛ́lɛ́ sɛ̂y nə məbwə́ mɛ́, nyə ajə́láyɛ́ nə́mə́ də» (3.10).
1
Məbə́dá
1Te 1.1Mə Pwôl wə́ mə́ cílə́ bɨ́ kálaad ɛ́ga, sə́ná Silvɛ̧̂ nə Timotê. Sə́ mə́ cilə bɨ̂ *Dɔ̧ á Tesalinika, Dɔ̧ dʉ́sə́ Dɔ̧ mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá Cwámba Yésus-Krîst yí. Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá Cwámba Yésus-Krîst bwə́ ɔ́ sá bɨ́ mpaam, bwə́ ɔ́ sá nə́mə́ nə́ bɨ cʉ́gəg nə́ shɛɛ.
Cwámba mə bá zə sámb shí ga mílə́sʉ́
2.13; 1Te 1.2-3Bwaaŋg, sə́ bʉ́sə nə́ sə́ dʉ́g yə Zɛmbî akíba ja jɛ̂sh shú sâ á ŋgə́ sá bɨ́dɨ́ cʉg dɨ́ yí. Í jəla nə́ sə́ dʉ́g yə nyə akíba, nəcé búgə́ jɨ́n í ŋgə lal lalʉ́g ɨɨ́, cɛɛlí bɨ́ ŋgə́ cɨɨla mpə́dʉ́gá nyɨ́n yí í ŋgə́ nə́mə́ yáág yáágʉ́g. 1Te 2.19-20; 3.3, 7Sâ jɔɔŋg í mə́ sá nə́ sə́mɛ́fwó sə́ ŋgə bwiiŋg mɔ́ɔ́l mə́dɔ̧ mə́ Zɛmbî lâŋ wʉ́n nə milúú nə́ sáŋ. Milúú mísə sə́ nə́ sáŋ nə bɨ́ nəcé bɨ bʉ́sə nə zɛ́ny kə́lə shwóg, buud bwə́ ŋgə tɛɛm wáámb bɨ́ nə cúwʉ́lí bímbí bwə́ ŋgə́ wáámb yí, búgə́ jɨ́n í atágɛ́, bɨ́ ŋgə jísɔw məntágʉla. Flp 1.28Sâ jɔɔŋg jísə yuug í ŋgə́ lwó nə́ Zɛmbî mə́ dʉ cígal mílə́sʉ́ sémbyé á tʉ́təlî. Na mə lwó nə́ bɨ mə mpíyá nə Faan mə́ Zɛmbî bɨ́ ŋgə́ jug nə ifʉmʉga yâ cínɔŋg yí. Rom 12.19; Mbʉ́ 18.6Bʉ́bə́lɛ́ jisə nə́ Zɛmbî jɨ tʉ́təlí muud, a bá bweel *íncwaw í ntʉg búúd bwə́ ŋgə́ lwó bɨ́ ínɨ. Mat 25.31; 1Te 5.1-2Bɨ́ buud ŋgə́ bwəma nə məntágʉla wá, a bá sá nə́ shé yɔ́wʉlag ja Cwámba Yésus mə bá zə lwóya nyúul nə iŋkácid í *wə́éŋgəles byé yí. Iza 66.15; Rom 2.8; 1Pr 4.17Bwə́ bá zə bʉmb-bʉmb kuda dɨ́, zə yə íkûl ishús nə buud bwə́ ŋgə́ ban magʉlə́lə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl mə Cwámba íshé Yésus wá intʉ́gʉ́lí. Buud bɔɔŋgʉ́ intʉ́gʉ́lí byáŋ í bá bə nə́, bwə́ bá kə yúúd kandʉgə kandʉgə shwóg-shwóg nə Cwámba, kú kumə kʉ́l á bá lwóya yáág-yáág ŋkûl nyɛ́ á milwanə́ yí. 10 Í bá bə jwɔ́w á bá zə nə́ gúmə́ jé í nyínʉ́g búúd bɛ́ dɨ́ yí, nə́ bɔɔŋg bɛ̂sh bwə́ á *búgʉla nyə wá bwə́ bényʉg nyə. Bɨ mə bá bə gwooŋg jɔɔŋgʉ́d, nəcé bɨ á magʉlə sâ sə́ á bwiiŋg bɨ́ yí. 11  1Te 1.2-3; 5.24Gwə́ wə́ í sá nə́ sə́ ŋgə́g nə jəgʉla ja jɛ̂sh shú dʉ́n yí. Sə́ ŋgə jəgʉla nə́ Zɛmbî íshé sáág nə́ bɨ cʉ́gəg cʉg í mpíyá nə njúwúlú nyə á jɔ̂w bɨ́ yí. Sə́ ŋgə nə́mə́ jəgʉla nə́ a kwííndʉ́g bɨ́ nə ŋkul nyɛ́, bɨ sáág mənywa mɛ̂sh bɨ́ ŋgə́ gwág yéésh nə́ bɨ mə sá má; a sáág nə́mə́ nə́ búgə́ jɨ́n í nda ná bə á shílə́g. 12 Ntɔ́, bɨ e sá nə́ jínə́ mə́ Yésus Cwámba íshé í ŋwág gúmə́, bɨ mú nə́mə́ ŋwa gúmə́ nyə́dɨ́. Mpaam mə́ Zɛmbî íshé bá Cwámba íshé Yésus-Krîst wə́ í é sá sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ wɔɔŋg wɛ̂sh.

1:1 1Te 1.1

1:3 2.13; 1Te 1.2-3

1:4 1Te 2.19-20; 3.3, 7

1:5 Flp 1.28

1:6 Rom 12.19; Mbʉ́ 18.6

1:7 Mat 25.31; 1Te 5.1-2

1:8 Iza 66.15; Rom 2.8; 1Pr 4.17

1:11 1Te 1.2-3; 5.24