4
Timotê bwííŋgʉg Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl
Mis 10.42; 2Kr 5.10; 1Pr 4.5Mə́ ŋgə lás nə wo mísh mə́ Zɛmbî bá Yésus-Krîst dɨ̂. Mə lás nə wo, nə́mə́ nda *Krîst Yésus mə bá nyiŋgə zə nə́, nə́mə́ nda á bá zə sámb búúd milə́sʉ́ tɔɔ mímbimbə tɔɔ mikuwó nə́, nə́mə́ nda á bá zə tə̂l íjwûga byé nə́. Mis 20.20, 31; Tit 1.13Mə lás nə wo nə́, cúndə́g Ciyá mə́ Zɛmbî, báásʉ́lə́g tɔɔ fwála í jəla, tɔɔ í ajə́láyɛ́; dʉgʉ́ lwó búúd iwushí byáŋ, dʉgʉ́ jum, dʉ cwîny; ísâ ínɨ byɛ̂sh dɨ́, kú nə milámʉsa, wo mbíd njɨ yéésh jɨ́ɨ́gʉ́lílə. 1Tm 1.10; 4.1Nəcé dúl fwála í bá bə, buud bwə́ ábʉ́lɛ ná dʉ cɛɛl gwág fwámɛ́ njɨ́ɨ́gʉ́lá. Bwə́ bá yidá dʉ bɛ̧ íyéésh byáŋ, dʉ sɛɛŋgya nə oyɨ́ɨ́gʉli bwə́ dʉ jaaw bwo isâ í dʉ lugə bwo mə́lwə́d yí. 1Tm 1.4Bwə́ ábʉ́lɛ ná dʉ kənd mə́lwə̂ óbʉ́bə́lɛ́d, bwə́ bá yida dʉ gwágʉlə míkaanə́. Njɨ wɛɛ dʉgʉ́ cunal iyéésh byô ja jɛ̂sh, wo ɔ jísɔ́w micúŋ, wo ɔ wá nyúúl bwiiŋgʉ́lə Jɔ̧jɔ̧ Láŋʉ́d, sá ísɛ́y byô mbií í jə́la yí.
Flp 2.17; 2Pr 1.14Mɛɛ mú nda cúdú bwə́ zə́ cígə yə Zɛmbî *mətúnʉga yɛ́, wəla lʉ́ njɔɔnd dâm í mə́ wɔ́ɔ́s. 1Kr 9.24-25; Flp 3.12-14; 1Tm 1.18Mə á mə́ gwána jɔ̧jɔ̧ gwáná, mə mə́ casʉlə kʉ́lə́ mə́ á ŋgə ju yí, mə a mə́ baagʉlə búgə́. Tɛ́ɛ́d kɨ́kɨdɨ́ga, *tûm gúmə́ í músə mə ŋkwəmʉsá, tûm gúmə́ í lwó nə́ Zɛmbî mə́ cɨ nə́ mə jɨ tʉ́təlí yí. Cwámba, muud jɨ́ sémbye milə́sʉ́ atʉ́təlí yɛ́, nyə wə́ mə́ bá yə mə yuug jɔɔŋg jwɔ̂w dɔɔŋgʉ́d; nyə abʉ́lɛ yə njɨ mə, a bá nə́mə́ yə bɔɔŋg bɛ̂sh bwə́ ŋgə́ cɛɛl nə́ a nyíŋgəg zə wá.
Isâ í lâm
Wáág ŋkûl nə́ wo lálʉg zə kwey mə. 10  Flp 2.21 Démas: Kol 4.14; Flm 24; 1Yn 2.15; Tit 1.4Démas mə́ myaas mə nəcé a jág bul cɛɛl cʉg á mwɔ̂w mə́ga. Nyə a mə́ kə Tesaloníka, Kresáns mə́ kə Galátia, Titus kə Dalmatî. 11  Lúkas: Kol 4.14 Márkus: Kol 4.10Njɨ Lúkas wə́ sá bɨ́ wa yɛ́. Wo ɔ ŋwa Márkus zə nə nyə, nyə é zə kwíínd mə ísɛ́yʉ́d. 12  Tishik: Kol 4.7-8Mə a mə́ kənd Tishik Ifɛ̂z. 13  Mis 20.6Ja wó bá zə yí, wo ɔ bá zə́ nə mə káándə́ yɔ̂ŋ mə́ á lʉ́gə Truwás wə́ Karʉpus yí; wo ɔ bá nə́mə́ zə́ nə okálaad, bul bə nə́ ndɛɛ́ bɔɔŋg bɨ́ sɨ́yá nə ikúúdú í cúdú wá.
14  Mat 16.27 Aləgʉzándrə: 1Tm 1.20Aləgʉzándrə álúlə mikwambə́ nyə á bul sá mə məbɔ̂w. Cwámba mə bá yə nyə myə́na myâ misɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myɛ́. 15 Wo ɔ́ dʉ nə́mə́ káálʉgə nə nyə, nyə á bul lúmbʉli nə kɛ́ɛl dʉ́sʉ́.
16  1.15Jwɔ́w mə́ á tɛ́ɛ́d kə shwɔ̧ nyúúl mpáánzə́ milə́sʉ́ yí, mə a shígɛ́ bə nə muud mə kwíínd mə, buud bɛ̂sh bwə́ á myaas mə. Zɛmbî kə́ juu bwo nə bɔ́w-bɔ̂w sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ wáŋ wɔɔŋgʉ́d. 17  Dan 6.21; Sôm 22.22; Mis 1.8; 23.11Njɨ, Cwámba nyə a shí kwíínd mə, nyə á lʉlʉshi mə mbií á nə́ mə á bwiiŋg kɛ́ɛl dɛ́ dɛ̂sh, mə sá nə́ ikûl ishús byɛ̂sh í gwágʉ́g dwo. Nyə a tɨ́ yîl mə mə́jə mə́ zhwambáŋkwuŋ dɨ̂. 18  2Kr 1.10; Flp 1.19-20Cwámba nyə e bá nə́mə́ dʉ yîl mə bíl ísâ í mə́bɔ̂w byɛ̂sh dɨ́, a mú bá sá nə́ mə kə́g nyíi Faan dɛ́ á gwɔ́wʉ́d kú shwúg jús kú bwɨɨm bɔɔgʉ́. A bə́g nə gúmə́ kandʉgə á kandʉgə! Amɛn.
Məbə́dá
19  Priska bá Akilas: Mis 18.2 Onezifôr: 2Tm 1.16-17Wo ɔ bə́dá mə Priska bá Akilas nə njɔ́w búúd mə́ Onezifôr. 20  Erâst: Mis 19.22; Rom 16.23 Trofîm: Mis 21.29Erâst nyə a lʉ́g Kɔrɛ̂nt, mə a lʉ́gə Trofîm Milɛ̂t a ŋgə́ bwas. 21 Wáág ŋkûl nə́ wo zə́g ŋkwân nda fwo zə shí. Nə Ibulus nə Púdens nə Línus nə Klodía nə bɔ́ɔ́l bwááŋg bɛ̂sh bwə́ ŋgə bə́da wo. 22  Gal 6.18Cwámba jíg nə *shíshim wô! Zɛmbî kə́ sá bɨ́ mpaam.

4:1 Mis 10.42; 2Kr 5.10; 1Pr 4.5

4:2 Mis 20.20, 31; Tit 1.13

4:3 1Tm 1.10; 4.1

4:4 1Tm 1.4

4:6 Flp 2.17; 2Pr 1.14

4:7 1Kr 9.24-25; Flp 3.12-14; 1Tm 1.18

4:10 Flp 2.21 Démas: Kol 4.14; Flm 24; 1Yn 2.15; Tit 1.4

4:11 Lúkas: Kol 4.14 Márkus: Kol 4.10

4:12 Tishik: Kol 4.7-8

4:13 Mis 20.6

4:14 Mat 16.27 Aləgʉzándrə: 1Tm 1.20

4:16 1.15

4:17 Dan 6.21; Sôm 22.22; Mis 1.8; 23.11

4:18 2Kr 1.10; Flp 1.19-20

4:19 Priska bá Akilas: Mis 18.2 Onezifôr: 2Tm 1.16-17

4:20 Erâst: Mis 19.22; Rom 16.23 Trofîm: Mis 21.29

4:22 Gal 6.18