3
Yésus-Krîst mə́ ntɔ̧ Moyîz
4.14Nə́ ndɛɛ́ yé míŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ mí ómínyɔŋʉ̂ bâm, bɨ́ buud Zɛmbî nyə a mə́ nə́mə́ jɔ̂w nə́ bɨ bág ŋwa ŋkɔw cʉg á gwɔ́wʉ́d wá, kəndʉgá mitə́dʉ́gá wə́ Yésus. Nyə wə́ sə́ ŋgə́ magʉlə tâm buud nə́ a jɨ́ *muud lwámá mə́ Zɛmbî, a njúl Ajəlácɨ á ofada yɛ́. Ilŋ 12.7Nyə á sá isɛ́y byé váál í á kwaga mísh mə́ múúd nyə á ntɨ nyə yí, nə́mə́ nda Moyîz nyə á kyey nə njɔ́w búúd mə́ Zɛmbî wɛ̂sh váál í á kwaga yí nə́. Mpugá nə́ Zɛmbî nyə a dʉ́g nə́ Yésus mə́ jəlá nə bul ŋwa gúmə́ ntɔ̧ Moyîz, nə́mə́ nda múúd mə lwɔ̧́ njɔ́w mə́ dʉ ŋwa gúmə́ ntɔ̧ njɔ́w wə́mɛ́fwó nə́. Bɨ mə mpú nə́ njɔ́w wɛ̂sh í dʉ bə nə muud nyə́ ámə lwɔ̧̂ yɛ́; njɨ, Zɛmbî wə́ mə́ dʉ lwɔ̧̂ ísâ byɛ̂sh. Moyîz nyə á kyey nə njɔ́w búúd mə́ Zɛmbî wɛ̂sh váál í á kwaga yí. Nyɛ, nyə á bə sɔ́ɔl məsáal, ŋgə̌lə lwó nə́ sâ Zɛmbî mə bá jaaw búúd yí í bá bə bʉ́bə́lɛ́. Mwân: 5.8 bwánd nyə nə búgə́: 3.14; 4.14; 6.18-19; 9.28; 10.22-24, 35; 13.14; Kol 1.23; Flp 3.20; 2Tm 4.8Krîst ŋgə sá isɛ́y byé váál í kwága yí. Nywá jɨ Mwân á njɔ́w mə́ Zɛmbî. Njɔ́w mə́ Zɛmbî wɔɔŋg wə́ shé, ŋkí shé mə́ kə́ nə iŋkáŋ shwóg, kə nə́mə́ shwóg nə ŋgə̌lə bə nə milúú nə́ sáŋ nəcé sə́ ŋgə bwánd nyə nə búgə́.
Zɛmbî mə́ dʉ yə búúd bɨ́ nə búgə́ wá wogá
Sôm 95.7-11Gwə́ wə́ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim ŋgə cɨ yí, nə́:
Ŋkí bɨ mə gwág kə́l dɛ́ múús ɨɨ́,
MmN 17.7; Ilŋ 20.2-5kúgá sá nʉ́ŋ
nda ja búúd bwə́ á sá miŋgáádə́ yí.
Jwɔ̂w dɔɔŋgʉ́, buud bwə́ á kə nə məkʉgʉlʉ
wə́ Zɛmbî nûŋ shí a shwééshá dɨ̂.
Osɔ́ɔ́ŋgʉ́ bʉ́n bwə́ á shweenzh mə cínɔŋg
nə́ bwə́ dʉ́g sâ mə́ é sá yí.
Bwə́ á shweenzh mə, í njúl nə́ bwə́ á shí dʉ́g
ísâ mə́ á sá bwo 10 tâŋ mimbú məwûm mə́nɔ̧̂ yí.
Nda bwə́ á dʉ she nə́ bwə́ dʉ́g sâ mə́ é sá yí nə́,
mə á nyada nə kala búúd jɔɔŋgʉ́,
mə mú cɨ nə́: «Bʉ́sə ja jɛ̂sh njɨ dʉ́lə wush;
bwə́ afwóyɛ́ mpu zhɨ́ɨ́ mə́ ŋgə́ lwó bwo yí».
11  Ilŋ 14.21-23Mə mú ka kɛɛn nə mpimbə nə́:
«Bwə́ ábʉ́lɛ bwɛlɛ kumə
kʉ́l mə á kwəmʉsa bwo wogá yí».
12 Bwaaŋg, bɨ ɔ́ bɛy nə́ ŋgwɔ́l múúd gwooŋg wʉ́n bə́g nə bɔ́w-bɔ̂w lâm, lâm á kú nə búgə́ nə́ ndɛɛ́ a mú yid kwoŋ nə Zɛmbî á kuwô. 13 Yidagá dʉ sá nə́, jwɔ́w dɛ̂sh búúd bɨ́ nə ŋkul jɔ̂w nə́ «múús» yí, ŋgwɔ́l cwîny ŋgwɔ́l, ŋgwɔ́l cwîny ŋgwɔ́l. Dʉgá sá ntɔ́ shú nə́ *sə́m í nda bá shɨɨg tɔɔ muud á bɨ́dɨ́ gwooŋg nə́ ndɛɛ́ nyâŋ mú bə nə nʉ́ŋ. 14  3.6Nəcé shé músə *Krîst buud ɔ́ gwooŋg bɛ́, ŋkí shé mə́ bii búgə́ məbwə́ mə́bá kə wɔ́ɔ́s mə́shínéd, nə́mə́ nda shé á tɛ́ɛ́d mə́tɛ́ɛ́dʉ́léd nə́. 15 Shé kúgá wusa nə́ jísə cilyá Kálaad Zɛmbî dɨ́ nə́:
Ŋkí bɨ mə gwág kə́l dɛ́ múús ɨɨ́,
kúgá sá nʉ́ŋ
nda ja búúd bwə́ á sá miŋgáádə́ yí.
16  Ilŋ 14.1-35Ozə́ bâŋ bwə́ á gwág kə̂l mə́ Zɛmbî nə́ ndɛɛ́ bwə́ mú sá míŋgáádə́ wá? Ŋgaá í á bə buud bɛ̂sh Moyîz nyə a wú nə ndɨ́ Igîpten wá? 17  Ilŋ 14.29; 1Kr 10.5, 10Ozə́ Zɛmbî nyə á nyada nə ndɨ́ tâŋ mimbû məwûm mə́nɔ̧̂ wá? Ŋgaá í á bə buud bwə́ á sə̂m nə́ ndɛɛ́ mimbimbə myáŋ mí mú ŋgə mpʉ́ŋgʉli shí a shwééshád wá? 18  Ilŋ 14.1-4Ozə́ nyə á kɛɛn nə́ bwə́ ábʉ́lɛ bwɛlɛ kumə kʉ́l nyə á kwəmʉsa bwo wogá yí? Ŋgaá í á bə buud bwə́ á sá nyə miŋgáádə́ wá? 19 Haaw! Shé mə́ dʉ́g na nə́ bwə́ á shígɛ́ kumə kʉ́l Zɛmbî nyə á kwəmʉsa bwo wogá yí nəcé jɨ́? Nəcé bwə́ á ban nə́ bwə́ abúgʉ́láyɛ́.

3:1 4.14

3:2 Ilŋ 12.7

3:6 Mwân: 5.8 bwánd nyə nə búgə́: 3.14; 4.14; 6.18-19; 9.28; 10.22-24, 35; 13.14; Kol 1.23; Flp 3.20; 2Tm 4.8

3:7 Sôm 95.7-11

3:8 MmN 17.7; Ilŋ 20.2-5

3:11 Ilŋ 14.21-23

3:14 3.6

3:16 Ilŋ 14.1-35

3:17 Ilŋ 14.29; 1Kr 10.5, 10

3:18 Ilŋ 14.1-4