28
Yésus mə́ gwûm
(Mak 16.1-10; Luk 24.1-12; Yuá 20.1-10)
Ja Sábaad nyə a cɔ̧́ yí, ná nə́mə́ mpʉ́mán mpʉ́mán á jwɔ̂w shwɛ́ndɛ mə́ dʉ́ tɛ́ɛ́d yí, Maríya á Magʉdála bə́ná ŋgwɔ́l Maríya bwə́ á weelya kə nə́ bwə́ kə́ dʉ́g shwoŋ. Seegya nə́ shí í mú jág ntaŋʉsa nəcé *éŋgəles mə Yawé nyə á shulə wú gwɔ̂w, zə bíŋgal məma kwóógʉ́ nə́ ndɛɛ́ a ji cínɔŋg gwɔ̂w. Eŋgəles wɔɔŋgʉ̂ nyə á ŋgə ŋkənʉwa nda njəs, mikáándə́ myɛ́ mí njúl ŋkí jág fumə. Isándə́lé í mú jág bul fúndə, bwə́ mú ŋgə lilya nə́ ndɛɛ́ bwə́ shîn kân nda mimbimbə. Eŋgəles mú lás, cɨ nə budá nə́: «Bɨ bâŋ, kúgá fúndə. Mə mpú nə́ bɨ́ ŋgə sɔ̧́ Yésus bwə́ á bwambʉlə kwolós dɨ́ yɛ́. 16.21A cugɛ́ wa. A mə́ gwûm nda nyə á cɨ nə́. Zəgá dʉ́g kʉ́l nyə́ ámə dʉ bə a mbwúg yí. 26.32Nə́ ndɛɛ́, lɛɛlʉgá kə, kə jaaw *ómpwíín bɛ́ nə́ a mə́ gwûm, a mə́ kə shwóg kə bwánd bɨ́ Galilê. Nûŋ wə́ bɨ́nɔ́ŋ bɨ́ é dʉ́gya yɛ́. Sâ mə́ ámə bə nə́ mə jaaw bɨ́ ɔ́nɨ.»
Budá bwə́ mú lɛɛl wú shwoŋ dɨ́, bwə́ njúl lâm nə ifwaas lâm nə məshusʉg. Bwə́ mú kə nə́ bwə́ kə́ jaaw ómpwíín bɛ́ məkə̂l. Seegya nə́ Yésus mú zə bwəma nə bwo, nyə nə bwo nə́: «Bɨ ɔ lás ɔ.» Bwə́ mú shísh nyə́dɨ́ kə kúdɔw shí bií nyə məkuú, yə nyə gúmə́. 10  12.50; Yuá 20.17Yésus mú ka cɨ nə bwo nə́: «Kúgá fúndə. Kəgá cɨ nə bwááŋg nə́ bwə́ kə́g Galilê. Núŋ wə́ sə́nɔ́ŋ bwo sə́ é dʉ́gya yɛ́.»
11 Budá bwə́ njúl ná zhɨ́ɨ́d ɨɨ́, bíl ísándə́lé í mə́ lɛɛl kə ŋgwə́la kə jaaw mílúlúú myâ ofada sâ jɛ̂sh í á mə sɨ̂y yí. 12 Milúlúú myâ ofada mí mú kə sɛɛŋgya nə ocúmbá buud, bwə́ mú yə ísándə́lé fwámɛ́ bímbí lʉ́ *mwaanɛ̂, 13  27.64bwə́ nə bwo nə́: «Bɨ ɔ bá ŋgə jaaw nə́: “Wɛy ɛ́nɛ ompwíín bɛ́ bwə́ á mə zə mpwó-bulú zə júwo nyə, sə́ njúl ígwə́d”. 14 Ŋkí lâŋ wɔɔŋg í gwɨ́ɨ́g mə́lwə̂ mə́ ŋgwə́mʉna dɨ́, sə́ wə́ mə́ bá cweel nyə lâm, bɨ bâg bə kú bwəma nə intʉ́gʉ́lí.» 15 Isándə́lé í mú ŋwa mwaanɛ̂ nə́ ndɛɛ́ bwə́ mú nə́mə́ kə ŋgə jaaw nda í á cɨy nə́ bwə́ ŋgə́g nə jaaw nə́. *Oyúdɛn bwə́ á ŋgə kala lâŋ wɔɔŋgʉ́ zə wɔ́ɔ́s múús.
Lwámá mə́ Yésus
(Mak 16.14-18; Luk 24.36-49; Yuá 20.19-23; Mis 1.6-8)
16  5.1; 26.32; 28.10*Ompwíín wûm nə ŋgwúd bwə́ á ka kə Galilê, kə kumə mbʉ́ŋ Yésus nyə á cɨ nə́ bwə́ bâg kə yí. 17  14.31Ja bwə́ á dʉ́g nyə yí, bwə́ á kúd mə́mpwoombʉ́ shí, yə nyə gúmə́. Njɨ, bwə́ á ŋgə bə kú fwo mpu *búgʉla nə́ jísə nyə. 18  Dan 7.14; Mat 11.27Yésus músə shísh bwə́dɨ́ kúnə́-kúnə, zə cɨ nə bwo nə́: «Dá Zɛmbî mə́ yə mə ŋkul nə́ mə jwúg nə isâ byɛ̂sh, tɔɔ ya joŋ dɨ́, tɔɔ ya shî ga. 19  ikûl nə ilwoŋ byɛ̂sh: 10.5-6; 24.14; Mak 16.15; Luk 24.47; Mis 1.8; Mbʉ́ 7.9 duu: Mat 3.15; Mak 16.16; Mis 2.38; 8.36; 1Kr 1.13-16; Ifz 4.5; Yuá 3.22; 4.1-2; Rom 6.3-4 jínə́ mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́, nə Mwân, nə Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim dɨ̂: 2Kr 13.13; Mis 2.38; 8.16; Rom 6.3, 4; Gal 3.27; Kol 2.12Ntɔ́, kagá ŋgə sá nə́ mə bə́g nə ompwíín ikûl nə ilwoŋ byɛ̂sh dɨ̂, bɨ ŋgə́ duu bwo jínə́ mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́, nə Mwân, nə Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim dɨ̂, 20  1.23; 5.2-7, 27; 11.28-30; 18.20 bɨ ŋgə́ jɨ́ɨ́gʉli bwo nə́ bwə́ bɛ̧́g sâ jɛ̂sh mə́ á cɨ nə bɨ́ yí. Mpugá nə́ mə jɨ nə bɨ́ jwɔ̂w dɛ̂sh kə kumə mə́shíné mə́ shí.»

28:6 16.21

28:7 26.32

28:10 12.50; Yuá 20.17

28:13 27.64

28:16 5.1; 26.32; 28.10

28:17 14.31

28:18 Dan 7.14; Mat 11.27

28:19 ikûl nə ilwoŋ byɛ̂sh: 10.5-6; 24.14; Mak 16.15; Luk 24.47; Mis 1.8; Mbʉ́ 7.9 duu: Mat 3.15; Mak 16.16; Mis 2.38; 8.36; 1Kr 1.13-16; Ifz 4.5; Yuá 3.22; 4.1-2; Rom 6.3-4 jínə́ mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́, nə Mwân, nə Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim dɨ̂: 2Kr 13.13; Mis 2.38; 8.16; Rom 6.3, 4; Gal 3.27; Kol 2.12

28:20 1.23; 5.2-7, 27; 11.28-30; 18.20