Kálaad Pwôl nyə á cilə buud ɔ́ Filipî yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə kálaad mə Pwôl shú Filipî yí
Pwôl nyə á fwɔ̧ Dɔ̧ mə Yésus á Filipî ja nyə á ŋgə sá njɔɔnd mísɔɔn yé ábɛɛ̂ yí (Mis 16.6-40).
Nyə á ka zə cilə bwo kálaad ɛ́ga bʉ́baalɛ̂ mímbú mə́ cɔ̧́, a njúl mímbwug dɨ̂ (1.13). Nyə á cilə nə́ a yə́ ókrîstɛn wâ Filipî akíba, a wá bwo ŋkul mílámʉ́d nəcé á bul cɛɛl bwo.
Shug lʉ lə́sʉ́ á kálaad ɛ́ga wə́ Yésus (2.6-11). Yésus nyə a bɨ́d isâ byɛ̂sh nyə á bə nə ndɨ́ yí, nə́ ndɛɛ́ Zɛmbî ka bʉ̂n nyə gwɔ́w ntɔ̧ ísâ byɛ̂sh nə buud bɛ̂sh.
Pwôl nyə á ka tə̂l njɨ́ɨ́gʉ́lá məŋkɔw zaŋgbá:
(1) Cʉg mə mbúgʉla í jəlá nə bɛ̧ɛ̧la jé mə́ Yésus (2.5-11).
(2) Krîstɛn mə́ jəlá nə faan mə́ŋkɛnya (2.14-15).
(3) Muud mə́ mpu Yésus yɛ́ mə́ dʉ dʉ́g bíl ísâ byɛ̂sh nyɛɛ́ nə nyɛɛ́ (3.7-8).
(4) Yîl lám cʉg á yágʉ́d, nádʉwo kə shwóg (3.13-14).
(5) Dʉgá bə mə́shusʉg məshusʉg (4.4).
(6) Kú nə yágʉ́wó, dʉ yida lésha nə Zɛmbî (4.6).
(7) Dʉ faas mítə́dʉ́gá mí lâm (4.8).
1
Məbə́dá
Timotê: Mis 16.1; 1Kr 4.17; Flp 2.19Mə Pwôl, sá Timotê məlwaá mə́ *Krîst Yésus sə́ wə́ mə́ cílə́ kálaad ɛ́ga. Sə́ ŋgə cilə bɨ́ bɛ̂sh buud ɔ́ Filipî bɨ́ bʉ́sə́ búúd ɔ́ Zɛmbî kwoŋ mə Krîst Yésus dɨ́ wá. Sə́ ŋgə cilə bɨnɔ́ŋ otɔ́we ɔ shwóg bʉ́n nə *ojaákwon bʉ́n. Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ wúsʉ́ Zɛmbî bâ Cwámba Yésus-Krîst bwə́ ɔ́ sá bɨ́ mpaam, bwə́ ɔ́ sá nə́mə́ nə́ bɨ ŋgə́g nə cʉgə nə́ shɛɛ.
Pwôl ŋgə yə Zɛmbî akíba
Rom 1.8-10; 1Kr 1.4; 1Te 1.2-3Mə́ dʉ yə Zɛmbî waamə́ akíba ja jɛ̂sh mə́ dʉ́ tə́dʉga bɨ́ yí. Ja jɛ̂sh mə́ dʉ jəgʉla nə Zɛmbî shú bɨ bɛ̂sh yí, mə́ dʉ jəgʉla nə məshusʉg. Mə́ dʉ jəgʉla nə məshusʉg ntɔ́ nəcé, té wúlə jwɔ̂w ashúshwóógʉ́ zə wɔ́ɔ́s múús ɨɨ́, bɨ ŋgə fʉla nə mə shú bwiiŋgʉ́lə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl. 2.13 jwɔ̂w mə́ *Krîst Yésus: 1.10Mə ŋgə mpu bʉ́bə́lɛ́ nə́ Zɛmbî muud nyə á mə́ tɛ́ɛ́d bɨ́ jɔ̧ sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ wɔɔŋg yɛ́ nyə é kə nə wə shwóg nə́ ndɛɛ́ kə bá casʉlə jwɔ̂w mə́ Krîst Yésus* Jwɔ̂w mə́ Krîst: Dʉ́sə jwɔ̂w á bá zə sámb búúd ɔ shí ga milə́sʉ́ yí.. 2Kr 7.3; Ifz 3.1Mə́ jəlá nə bə nə mbií tə́dʉ́gá wɔɔŋg shú dʉ́nʉ́d nəcé bɨ bʉ́sə mə ŋkí jág nywa lámʉ́d. Bɨ bʉ́sə mə ŋkí jág nywa lámʉ́d nəcé bɨ ŋgə ŋwa dʉ́n kɔw lʉ́ byâm íbwádán Zɛmbî nyə a mə́ bwádan nə mə yí, ŋwa kɔw mímbwug myâm dɨ̂, ŋwa kɔw shwɔ̧ɔ̧lǎlə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl dɨ̂, ŋgə́lə lwó nə́ a jɨ tʉ́təlî. 1Kr 16.24; 2Kr 5.14Zɛmbî jɨ wúshinɛd waamə́ nə́ yéésh mə́ ŋgə́ gwág bɨ bɛ̂sh yí jísə yéésh jɨ́ Krîst Yésus lámʉ́d yí. Kol 1.9-10Məjəgʉla mə́ ŋgə́ jəgʉla nə Zɛmbî shú dʉ́n dɨ́ má mə́sə nə́ cɛɛlí jɨ́n í ŋgə́g nə kwɨ́dʉli kúdʉ́líg, ŋgə bə nə fwámɛ́ mpúyá nə dʉ́lə wámbʉlə ísâ. 10  Rom 12.2; Ifz 5.27; Heb 5.14 jwɔ̂w mə́ Krîst: 1Kr 1.8; 2Kr 5.10; Flp 1.6; 2.16Í bə́g ntɔ́ shú nə́ bɨ dʉ́g mpu ísâ í búl bə nə mfíí ísâ í ányunywaâ dɨ́ yí. Ntɔ́ bɨ músə bá bə nə mitə́dʉ́gá nə́ sáŋ, kú nə sá á jumʉ́g jwɔ̂w mə́ Krîst. 11  Yuá 15.8; Zhk 3.17Jwɔ̂w dɔɔŋgʉ́ bɨ bâg bə njɨ nə mpumə́ mpumə́: Mpumə́ ga wə́ misɔ́ɔ́lʉ́gʉ́. á tʉ́təlí Yésus-Krîst nyə é ŋgə sá nə́ bɨ wúmə́g shú nə́ buud bwə́ yə́g Zɛmbî məshwúmb yí.
Pwôl tɛɛm bə mímbwug dɨ̂, a jɨ nə məshusʉg
12  Ifz 3.1; 2Tm 2.9Bwaaŋg, mə́ jɨɨ nə́ bɨ mpúg nə́ isâ byɛ̂sh í mə́ bə nə mə yí í ŋgə yida sá nə́ Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl ŋgə́g nə kə shwóg ŋgə mpu bwiiŋgya. 13 Gwə́ wə́ í mú nə́, tɔɔ ozɨmbɨ bwə́ ŋgə́ baagʉlə luŋ mə ŋgwə́mʉna wá bɛ̂sh, tɔɔ kʉ́kʉ́l jɛ̂sh ɨɨ́, í mə́ mpûy nə́ mə jɨ mímbwug dɨ́ nəcé *Krîst. 14 Bɔ́ɔ́lʉ́gá ncúlyá bwááŋg sə́nɔ́ŋ ŋgə́ bɛ̧ Cwámba wá, bə́lə mə́ mə́ zə bə mímbwug dɨ́ ga í mə́ sá nə́ bwə́ yídag mpu shwu mə́nyúul nə Cwámba, bwə́ mú ŋgə bə́lɛ cúndə kɛ́ɛl dɛ́ kú nə ifwaas.
15  2Kr 2.17Bɔ́ɔ́l bâŋ bwə́ ŋgə cúndə Krîst nə lâm íwɨ́ɨ́mbʉ́g, ŋgə fendya nə mə; bɔ́ɔ́lʉ́gá bá bwə́ ŋgə cúndə nə jɔ̧ lâm. 16 Bʉ́ga báá bwə́ ŋgə sá nə cɛɛlí, bwə́ ŋgə mpu nə́ ŋkí mə jɨ wa, jísə shú nə́ mə shwɔ̧́ɔ̧lag Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl. 17 Bɔ́ɔ́lʉ́gá bâŋ, ja bwə́ ŋgə́ cúndə Krîst yí, bwə́ aŋgɛ̂ nə cúndə nə jɔ̧ lâm, bwə́ ŋgə sá njɨ ŋgə́lə fendya nə mə. Bwə́ tə́dʉ́gá nə́ fendyálə nə mə í é sá nə́ mimbwug myâm mí búlʉg cɛy mə lámʉ́d.
18 Ká jɨ́ í ntágʉ́lə́ cínɔŋg yí? Kú nə sâ! Tɔɔ bwə́ sɛ̂y nə bɔ́w-bɔ̂w yuug, tɔɔ bwə́ sá fwámɛ́ sâ, mímbií myɛ̂sh dɨ́ Krîst wə́ bwə́ ŋgə́ bwiiŋg yɛ́. Sá jɔɔŋg jísə mə sá mə́shusʉg, mə é dʉ nə́mə́ bə njɨ məshusʉg nə məshusʉg. 19  Rom 15.30Mɛɛ mə mpú nə́, nə məjəgʉla bɨ́ ŋgə́ jəgʉla shú dâm má, nə shúgálʉ́lə Shíshim mə́ Yésus-Krîst ŋgə́ shúgal mə yí í bá sá nə́ micúŋ myâm mí shúgʉ́lág mə tɔɔm. 20 Mə abʉ́lɛ́ bwɛlɛ bə nə məsáám nə mbií mə́ ŋgə́ bwánd sá mə́ ŋgə́ *búgʉla yí. Njɨ mə mpú kú nə məshwán nə́ tɔɔ jáyɛ́ ja, tɔɔ kɨ́kɨdɨ́ga, tɔɔ mə́ cʉgə, tɔɔ mə yə́, Krîst nyə é ŋwa gúmə́ mə́dɨ́ nyúúlʉ́d. 21  Gal 2.20; Kol 3.3-4Nəcé, cʉg jâm jɛ̂sh jísə njɨ shú mə́ Krîst; mə́ ká ntâg yə, shwɨy bə mə nə mfíí. 22 Njɨ, nda jɨ́ nə́, mə cʉgə́lə wa shí mishwun, mə e sá ísɛ́y í mfíí nə́, mə akáyɛ́ ná mpu sá mə́ fɛ́ɛ́shʉ́g yí.
23  2Kr 5.8-9Mə mú ŋgə zhízhigə mpə́dʉ́gá iyéésh íbá: mə jɨ nə yéésh nə́ mə wúg wa shí gaád, sá Krîst kə́g cʉgə kʉl ŋgwúd; jâŋ ɔ jɨ́ mə sá mə́ búl cɛɛl yí. 24 Njɨ mə dʉ́g nə́ í bul bə mə nə mfíí nə́ mə ŋgə́g ná cʉgə wa shí mishwun shú dʉ́nʉ́d. 25 Nəcé ntɔ́, mə ŋgə mpu bʉ́bə́lɛ́ nə́ mə é cʉgə, shé é ji kʉl ŋgwúd sə́nɔ̂ŋ bɨ́ bɛ̂sh shú nə́ mə kwííndʉ́g bɨ́, bɨ búgʉbanʉgɨ́, bɨ́ bə nə məshusʉg búgə́d. 26 Ntɔ́, ja mə́ é nyiŋgə zə bɨ́dɨ́ yí, zə́lə wâm í mú sá nə́ bɨ bə́g nə milúu nə́ sáŋ kwoŋ mə́ Yésus-Krîst dɨ̂.
Bɨ mə́ jəlá nə wá ŋkûl gwánád
27  Kol 1.10; 1Te 2.12Sá ŋgwúd jɨ́ nə́, bɨ mə́ jəlá nə cʉgə mísh mə́ búúd dɨ́, mbií cʉg í mpíyá nə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl mə́ *Krîst yí. Nəcé, tɔɔ nə́ mə zə́ dʉ́g bɨ́, tɔɔ mə anyíŋgɛ́ zə, mə́ jɨɨ nə́ mə dʉ́g gwádʉga nə́ bɨ́ ŋgə yɨ́ɨm mənyúul cʉg á yéésh ŋgwúd dɨ̂, bɨ ŋgə́ gwána gwáná á magʉlə́lə Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl, bɨ njúl lâm ŋgwúd. 28 Bɨ́ nda bwɛlɛ bə nə ifwaas nə buud bwə́ lúmbʉ́lí nə bɨ́ wá. Iŋkáŋ bín í é sá nə́ bwə́ mpúg nə́ bʉ́sə́ zhɨ́ɨ́ á shwɨy dɨ́, bɨ bâŋ njúl zhɨ́ɨ́ á cʉgʉd; Zɛmbî wə́ mə́ sá ntɔ́. 29 Nəcé ibwádán í ŋgə́ zhu bɨ́ wə́ Zɛmbî yí bísə nə́ bɨ búgʉ́lág Krîst; njɨ, kú bə njɨ búgʉ́lálə, jísə nə́mə́ bɨ́ ibwádán nə́ bɨ bwə́magí nə micúŋ shú dɛ́d. 30  Mis 16.19-40; Flp 1.13Bɨ mə́ jəlá nə ŋwa dʉ́n kɔw gwáná bɨ́ á dʉ́g mə ŋgə́ gwána yííd, gwáná bɨ́ ŋgə́ gwág nə́ mə ŋgə ná gwána yí.

1:1 Timotê: Mis 16.1; 1Kr 4.17; Flp 2.19

1:3 Rom 1.8-10; 1Kr 1.4; 1Te 1.2-3

1:6 2.13 jwɔ̂w mə́ *Krîst Yésus: 1.10

*1:6 Jwɔ̂w mə́ Krîst: Dʉ́sə jwɔ̂w á bá zə sámb búúd ɔ shí ga milə́sʉ́ yí.

1:7 2Kr 7.3; Ifz 3.1

1:8 1Kr 16.24; 2Kr 5.14

1:9 Kol 1.9-10

1:10 Rom 12.2; Ifz 5.27; Heb 5.14 jwɔ̂w mə́ Krîst: 1Kr 1.8; 2Kr 5.10; Flp 1.6; 2.16

1:11 Yuá 15.8; Zhk 3.17

1:11 mpumə́: Mpumə́ ga wə́ misɔ́ɔ́lʉ́gʉ́.

1:12 Ifz 3.1; 2Tm 2.9

1:15 2Kr 2.17

1:19 Rom 15.30

1:21 Gal 2.20; Kol 3.3-4

1:23 2Kr 5.8-9

1:27 Kol 1.10; 1Te 2.12

1:30 Mis 16.19-40; Flp 1.13