2
Minjɨ́ɨ́gʉ́lá shú ócwámbá buud
Ifz 5.21–6.9; 1Tm 1.10Wɛɛ jaawʉ́g búúd njɨ sâ í ŋgə́ bwəma nə fwámɛ́ njɨ́ɨ́gʉ́lá yí. 1Kr 13.13Cɨɨ́g nə ocwámbá buud nə́ bwə́ dʉ́g cunal íyéésh byáŋ, bwə́ jəlá nə mpíya nə gúmə́, cʉgə cʉg íkə́ŋ, bwə́ jəlá nə bə nə lal-lal búgə́ nə məma cɛɛlí, nə fwámɛ́ jísɔ́w. 1Tm 3.11; 1Pr 3.1-5Cɨɨ́g nə ocwámbá budá nə́ bwə́ cʉ́gəg nə́mə́ mbií cʉg Zɛmbî mə gwág nywa yí, bwə́ nda dʉ cɨ búúd iciyá í bɛ́wʉ́lí bwo milâm yí, bwə́ nda bə mə́lwaá mə́ mə́lwəg. Cɨɨ́g nə bwo nə́ bwə́ dʉ́g bə nə jɔ̧jɔ̧ məcwûŋ, shú nə́ bwə́ jɨ́ɨ́gʉ́líg miŋgwɔɔl mbií bwə́ jə́lá nə cɛɛl ógwúm báŋ nə bwán yí, Ifz 5.22-24nə mbií bwə́ cʉ́gəg cʉg íkə́ŋ yí, bwə́ baagʉlə mə́nyúul njɨ shú ógwúm báŋ, kənd mílâm ísɛ́y yâ mínjɔ́w myáŋʉ́d, bə nə jɔ̧ mə́fúlú yí. Bwə́ ɔ́ jɨ́ɨ́gʉlí ŋgwɔɔl wɛ̂sh mbií á jə́lá nə magʉlə íjwûga i ŋgwúm yé, shú nə́ buud bwə́ nda *lás nə Milə́sʉ́ mí Zɛmbî bwaasʉ́lə mpu.
Minjɨ́ɨ́gʉ́lá shú ŋgwíínzhá
1Yn 2.14Yáágʉ́g nə məncwə́má nə́ mə́ cʉ́gəg cʉg íkə́ŋ məzhɨɨ́ mɛ̂sh. 1Tm 4.12; Flp 3.17Womɛ́fwó tɛ́ɛ́dʉ́g sá nə́ bwə́ ŋwág yuug mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ mí ányunywaâ wódɨ́, wo dʉ bə tʉ́təlí ja wó jɨ́ɨ́gʉlí bwo yí, wo ŋwa mínjɨ́ɨ́gʉ́lá myô nə məjilə. 1Pr 2.15Iciyá wó cwééd wódɨ́ mpu dɨ́ yí í bə́g kú nə mədana, í bə́g iciyá búúd bwə́ cúgɛ́ nə ŋkul jum wo nə ndɨ́ yí. Ntɔ́ nyə e sá nə́ buud bwə́ ŋgə́ lúmbʉli nə sə́ wá bwə́ bə́g kú nə zhɨɨ́ nə́ bwə́ mpyaam sə̂, bwə́ yidá bə nə shwôn.
1Tm 6.1-2Yáágʉ́g nə məlwaa nə́ mə́ magʉləg ijwûga i ómása báŋ məzhɨɨ́ mɛ̂sh, bwə́ sáág nə́ omása báŋ bwə́ gwágʉ́g bwo nywa; bwə́ nda dʉ fadʉlə íciyá nə omása báŋ. 10  3.4Bwə́ nda dʉ júwo ómása báŋ isâ; bwə́ yídag bə bwo buud ɔ́ abúgʉ́lág ija byɛ̂sh. Ntɔ́ nyə e sá nə́, njɨ́ɨ́gʉ́lá sə́ ŋgə́ jɨ́ɨ́gʉli shú mə́ Cʉgye wúsʉ́ Zɛmbî yí, buud bwə́ ŋwág wə nə gúmə́.
Zɛmbî nyə a mə́ lwóya mpaam nyɛ́
11 Zɛmbî nyə á mə́ lwóya mpaam nyɛ́ í ŋgə́ yə muud yɛ̂sh cʉg yí. 12  Ifz 1.4; 1Yn 2.16Mpaam nyɔɔŋgʉ́ í ŋgə jɨ́ɨ́gʉli sə̂ nə́ sə̂ bánʉg cʉg á kú bísh Zɛmbî, sə̂ ban íyéésh yâ cʉg ga; ntɔ́ sə̂ mú cʉgə cʉg íkə́ŋ wa kala búúd gaád, cʉg á tʉ́təlí, cʉg á kəndʉ́lə lâm wə́ Zɛmbî. 13  1Kr 1.7; 1Te 1.10Sə́ mə́ jəlá nə cʉgə ntɔ́ té sə̂ ŋgə́ bwánd jɔ̧jɔ̧ jwɔ̂w mə́ Cwámba nə búgə́ yí. Nəcé jwɔ̂w dɔɔŋgʉ́, Zɛmbî wúsʉ́ ánʉ́nɨ̂, Cʉgye wúsʉ́ Yésus-Krîst mə bá lwóya mílwanə́ myɛ́. 14  3.14; MmN 19.5; Eze 11.20; Gal 1.4; Ifz 2.10; 1Tm 2.6; Heb 13.12; 1Pr 2.9; 1Yn 3.16Nyə a yána nyəmɛ́fwó shú dʉ́sʉ́, zə yîl sə̂ mə́nyámá mə́ cʉg sə́ á ŋgə cʉgə kú bísh mə́cɛ̧ɛ̧ yííd, zə fúb ŋkúmba kúl búúd, kúl búúd í é dʉ bə ŋkwəmʉsá ja jɛ̂sh nə́ í sá jɔ̧jɔ̧ mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ yí.
15 Sâ wó jəlá nə jaaw búúd wə́nɨ. Dʉgʉ́ cwîny búúd, dʉ ŋkáánd nə bwo nə mpə̂l gwô jɛ̂sh. Muud nda mpyêny wo.

2:1 Ifz 5.21–6.9;

2:1 1Tm 1.10

2:2 1Kr 13.13

2:3 1Tm 3.11; 1Pr 3.1-5

2:5 Ifz 5.22-24

2:6 1Yn 2.14

2:7 1Tm 4.12; Flp 3.17

2:8 1Pr 2.15

2:9 1Tm 6.1-2

2:10 3.4

2:12 Ifz 1.4; 1Yn 2.16

2:13 1Kr 1.7; 1Te 1.10

2:14 3.14; MmN 19.5; Eze 11.20; Gal 1.4; Ifz 2.10; 1Tm 2.6; Heb 13.12; 1Pr 2.9; 1Yn 3.16