1 Koritia
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Poru Godi oni ura ijino Jesu Keriso oni apasorua reꞌurono iji pijihajara Sositanisi kaꞌene núni vweijiꞌi veju. Godi oni sosia kaꞌene Korinitia namuna ꞌee ea mahoꞌo kaꞌene Jesu Keriso oni vaji iji pijihume aniꞌina ariramaaꞌe rejara ꞌee ea kaꞌene iji pijihume akuaviꞌinaꞌe rejara ꞌee ea ꞌahoꞌa kaꞌene kwaa ichihichi núni Natohwa Jesu Keriso oni ihi ꞌurahiꞌi oja mahura kaꞌene núni Natohwa ꞌee puni Natohwijihi punaꞌe veju. Maiji vwihaniiꞌina ꞌee matauviꞌina kaꞌene Godi núni Omijiꞌo Jesu Kerisonaꞌi rena roajija vajihama.
Keriso Oni Vaji Merajúhe ꞌEe Ahuma Hihuna ꞌWaramajina
Godoni maiji vwihaniiꞌina kaꞌene Jesu Keriso oni vaji ja mihajihunaꞌe na naꞌia mapoka nuni Godijaho jonijihunaꞌe teimani ꞌwavura. ꞌEne Huni vaji uneunecha ꞌee ira ꞌwarahuna ꞌee henaka mahoꞌo venaume niareri rena paranana. Vuꞌa kaꞌene Keriso rone ꞌwaravajaho niroe joni vaji tusame nimaaꞌe rena namu. ꞌEnajihunaꞌe núni Natohwa Jesu Kerisora rohuni veiji ꞌajahuri vajakaho Godoni swara papivusahuna. Hura ja ꞌuꞌo ꞌuninamie kisinaꞌe rena vaꞌe vea túchamai ꞌeꞌune ꞌee núni Natohwa Jesu Keriso oni veijaho panamúhuna. Godiho pauchaviꞌini jihunaꞌe Huni Hariha kaꞌene núni Natohwa Jesu Keriso ipuꞌúmo ahuma hiꞌavarono ja Huni vaji iji pijihana.
Sosi Vaji Ahaaravujina
10 Vwehu nune na iviamaa núni Natohwa Jesu Keriso oni iha vaji ꞌwaravukúne veje joni vaja panakarame ꞌee paahaame hiha kaivo vwiha kwinu vwihane ꞌee ura nikwino rene hiha. 11 Vwehu nune Karoi oni ehipo na ꞌwarivuꞌe hejujaho joni vaja hine ninakarame ꞌuraꞌaravu ꞌwivu. 12 ꞌEjume na iviamaa raka kaꞌene rona ꞌwaravujaho ikena. Ja ea kwinu kwino na Poru ꞌararihau ꞌiavuꞌe ꞌee vu ea pina na Aporasi ꞌararihau ꞌiavuꞌe ꞌee vu ea pina ija ꞌiamo Na Sipasi ꞌararihau ꞌiavuꞌe vu ea pina ijá ꞌiamo Na Keriso ꞌararihau ꞌiamu. 13 ꞌÚ Kerisoho apene ꞌahaasavare? ꞌÚ Porura jonijihunaꞌe korosia ꞌahi kwamane? ꞌEne ꞌú ja Poru oni iha ꞌahi toi samahare? 14 Na Godi teimani ꞌwavujaho na ja ea ꞌahoꞌa toa pasamahuta kaivo na ea Kurisipasiꞌo Keasiꞌo toi samauta. 15 ꞌEnajihunaꞌe ja ea pina areri ijaꞌina paꞌwahuna. Ja nuni iha ꞌahi toi samahara paꞌiahuna. 16 Na nimaaꞌe Sitepanasi oni kachiꞌina ꞌuꞌo toi samauta kaivo vu na ea ꞌahoꞌaꞌe toi samahuna na puruva retiu. 17 Ijihuni maijaho Kerisoho na ea toi samaꞌurono ranamihuna pana kaivo vuꞌa maa maiuꞌinaꞌe najaꞌurono ranamiana. ꞌEnakaivo na emaapuni vwiha ijino ꞌwaraꞌipisa Keriso oni korosijihuni vuꞌijaho maa paꞌanaꞌe rejaꞌa.
Keriso Kaꞌene Godoni Harure ꞌEe Vwiha Mamaa Ijina
18 Ea kaꞌene panimaa rojiꞌini jihipuni unaꞌijaho korosi ijihuni vuꞌiji hejujaho iraꞌataꞌe reju. ꞌEnakaivo nú ea kaꞌene nimaa rojiꞌinijipo hejujaho ijaho Godoni harurijina. 19 ꞌEnajihunaꞌe Godoni ira vaji ikaꞌina vejara.
Nara ea kaꞌene vwiha mamaijihi puni vwiha ijija ruarahe paꞌarehuna. ꞌEne ea kaꞌene hena kama parajiꞌini jihipuni henaka ijija ꞌeka karaa rori ꞌaninamihuna ꞌwamana.
20 ꞌEne ea kaꞌene vwiha mamaijija ichihune? ꞌEne Sikuraipia ichihune? ꞌEne ea kaꞌene mweꞌa kehuni vwiha rukina kaꞌene ninakaraviꞌinijija ichihune? Godira mweꞌa kehuni vwiha mamaijija ꞌeka venaume vwiha paꞌanaꞌe rejara. 21 Mweꞌa kehuni vwiha mamaa vajijaho paroe Godi hena kahunijaho nikimana. Godi teamamajaho ike vuꞌa kaꞌene ea ꞌahopo kavume maa paꞌanaꞌe renuna vajakino najahume ea kaꞌene nimaa rojajija maraniana. 22 ꞌEnakaivo Jua uneunecha kaꞌene ea areri pavejuji jarirame ꞌwaravura. ꞌEjuꞌe Kuriki vwiha mamaijihi saravura. 23 ꞌEnakaivo núra najahujaho Kerisora korosia ꞌahi kwamaji najahe ꞌwaravura. ꞌEnakaivo ike vuꞌakaho Jua punaꞌijaho ijara venauꞌe amaaresume arihujina. ꞌEnakaivo Jenitaru punaꞌijaho ike vuꞌakaho maa paꞌana. 24 ꞌEne Jua ꞌee Kuriki kaꞌene ꞌumenajija Kerisoho Godoni harura ꞌee Godoni vwiha mamaa aririjina. 25 Ijihuni hahi emaapo vwihajuꞌe Godi vwiha mamaa pana rojujara emaapuni vwiha mamaijija asita paranana. ꞌEne emaapo vwihajuꞌe Godi harura paꞌana rojujara emaapuni harura asita paranana. 26 Ijihunaꞌe vwehu nune ja ꞌumenajija hami vwihaꞌavara. Joni vaja ea mapoka vwiha mamaa vwihajiꞌina kaꞌene haha ikehunijija ija papijihana. ꞌEne ea mapoka harura rukina ija papijihana. ꞌEne kinia ꞌee kwinia mapoka ija papijihana. 27 ꞌEnakaivo Godira uneunecha maa paꞌana kaꞌene iki mweꞌi navujino ꞌeke veje ea kaꞌene vwiha mamaꞌina rukinijihi junaꞌavarono iji pijihana. ꞌEne Godira uneunecha ajuasina kaꞌene iki mweꞌi navujino ꞌeke harusinijihi junaꞌavarono iji pijihana. 28 Hu mweꞌakino uneunecha kaꞌene emaapo túa vetie ꞌee senavujija iji pijihana. Godira ijí ꞌeke mweꞌa iki emaapo kime mamaꞌina rojujihi túa vetiꞌi ꞌahaume iji pijihana. 29 ꞌEjakame ea pina Godoni unaꞌa pakehi kehi veꞌamarono iji pijihana. 30 ꞌEnakaivo Hura venaume ja Jesu Keriso oni eaꞌe rejara. ꞌEne Hura núni vwiha mamaa kaꞌene Godoni rena roajaho rene ꞌee núni ariramaijaho rene ꞌee núaꞌe ꞌimenúa ꞌekiꞌinaꞌe renana. 31 Nitama Godoni ira vaji ikaꞌina vejara. Ea irara kehi kehi oꞌiro ꞌahaꞌamajaho Natohwi jihuni vaji kehi kehi oꞌamana.