1 Pita
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Pita Jesu Keriso oni apasoru ea kaꞌene iji pijihara kaꞌene ani ani vaꞌe Ponitasi Karesia Kapatosia Esia ꞌee Pitinia ijino apioraꞌe rena hijujihi punaꞌe veju. Ehu nune ja nimaa rohunijaho Godi Amoho anejiji Hu nihena kimarena ijihunaꞌe ja iji pijihana. ꞌEne Godoni ꞌAveni venae ja marasahareje Huni ꞌaijara venae joni sisea paꞌarehuna. Godira ja maiji vwihanie matauhunijaho joni vaji ituꞌona parahuna.
Nimairoa Nimaa Nimai ꞌEe Maranúajaho Ijaꞌinaꞌe Namuna
Veje núni Natohwa Jesu Keriso oni Godia ꞌee Omiji taꞌaroha. Hura niꞌimaꞌura numirumana vajijino venume Jesu Kerisora kwama ꞌurinaji nimaa rojajihunaꞌe nú kúꞌo nahenume majama hihunijaho apejara. ꞌEne aachiꞌa kaꞌene ꞌekahunijija papaꞌarehune sisea pane ꞌee pasakarahunijija kahi akúpa ꞌahi jona ꞌajohauꞌe navu. Godira Huni harurijino ꞌajohaꞌejuꞌe joni nimairoa vajijino niꞌajihajaho vea túchamaijino samaahirave kahunaꞌe amairiaramu. ꞌEnakúne ijihunaꞌe ja niꞌimaꞌuraꞌe teamanaha. Iviamai ja muka tuꞌuꞌwi sisei hiju kaivo túnaꞌijaho ja teamanama parahuna. ꞌEne joni nimairoa ijara korutia asimanaꞌomo korutia kaꞌene siserane ꞌee paꞌarehunijija veni vena kivujaꞌinaꞌe joni nimairoa vena kive roe areri rena parahuna. Jesu Kerisora roꞌamani veijino ja taꞌarorahe joni pinana veje ꞌurine ꞌee joni iha ichutoi rehuna. Ja Hu pakavu vo ja Hu oja mahu ꞌee ja Hu iviama pakavu vo ja Hu nimaa roju. Ijihunaꞌe ja niꞌimaꞌura temarasahe ꞌee temara kaꞌene nihoꞌo ira areri paꞌwarahunijino aromahuna. Jara nimaa rojujihuni ehijaho joni ꞌavena niꞌajihe maranihuna. 10 Poropetiepo ike niꞌajúhunakaho hami same ꞌee aposaraviꞌi maiji vwihanúhuna kaꞌene joni rohunijaho ꞌwaravara. 11 Ea irana ho vea iraki ijaho rehuniji henakaꞌi savari vajijino Keriso oni ꞌAvena kaꞌene puni vaji hinajara raka kaꞌene túnaꞌi Kerisora haha hiana kaꞌene apene ꞌee Huni pinana kaꞌene ꞌurihunijaho najahana. 12 Pu najahume kavajija pu pupusu paniꞌajaravara. ꞌEnakaivo ja niꞌajihe ike uné raka kaꞌene rejajija ea kaꞌene vuꞌa maa maiuꞌina ꞌwaraviꞌinijipo Godoni ꞌAvena kaꞌene akúpi ꞌahi ranavume roajihuni vaji uneunecha kaꞌene ꞌona ojiꞌinapo heꞌirono ura renaujija ꞌwaravara.
Kara Ariramaa Hihuna ꞌUmenajina
13 Ijihunaꞌe hami vwihaha ꞌee ojono joni oja ꞌajoꞌarame joni nimaa roijaho maiji vwihanúana kaꞌene Jesu Kerisora roꞌamajino apena rohuni jihuni toi ranaꞌavara. 14 Areri sesamaa kaꞌene vuꞌataa hejiꞌinapo vejujaꞌinaꞌe reꞌavara kaivo ja pakiꞌeje jara nitama hahapo itunavuꞌe pahena pakaviꞌi vejujaꞌina paveꞌavara. 15 ꞌEnakaivo Ea Arira Maa kaꞌene ja iji pijihaji vareꞌinaꞌe reꞌavara. Joni kara vajijaho akume ariramaaꞌe reꞌavara. 16 Ijihuni maijaho Godoni ira vaji ikaꞌinaꞌe vejara. Na ariramaakúna ja ꞌuꞌo ariramaaꞌe hiꞌavara. 17 Ja Hu Oma kaꞌene ronu kwino parejiꞌina ꞌee eha ariramaa vajihuna ꞌwaꞌavajaho jara iraka kaꞌene iki mweꞌi hine veꞌavajija Huni hura venaꞌavara. 18 Ja nihena kavujaꞌinaꞌe ja kúꞌo ꞌimenaume maraniajaho sahu jopuni tamaniji vene ꞌee korutia siruva ꞌimenae maranihuna pana. 19 ꞌEnakaivo ja Keriso oni ꞌaa kaꞌene mavarasaꞌinijino ꞌimenae ꞌekara. Hu areri sipia kaꞌene nihoꞌo chiha titana ꞌee matana paꞌajaꞌinijina. 20 Nitama maiꞌo mweꞌa pavejiꞌini Hu iji pijahume hinanaꞌomo vea túchamakino jonijihunaꞌe ranavume roana. 21 Ja Huni vajijino Godi nimaa rojara. Ijihuni maijaho Hura vejume Hu kwamajaho ꞌurinana ꞌee Huni pinana vejume ꞌurinana. Ijihunaꞌe jara nimaa rojujaho Godoni vaji navu. 22 Ja nimai ijihuni ira hena vejume joni oja maa renajihunaꞌe nimaa nimaa vwehu jona oja miꞌavara. ꞌEne oja vamaa kami rene roe oja ꞌekaraꞌavara. 23 Godoni Ira maiꞌo hijiꞌina kaꞌene majama nama vahuni vaji kúꞌo nahenaara. Ijihuni maijaho ja ꞌina kaꞌene paꞌarehunijaho pana kaivo papaꞌarehunijino ja kúꞌo nahenaara. 24 Ijihunaꞌe ea mahoꞌo sinara saꞌina ꞌee puni pinanijaho sinara puni sonapo jaraa navujaꞌina. ꞌEnaꞌomo sinarapo sarasaꞌejuꞌe sonijija uha arihu jaꞌina. 25 ꞌEnakaivo Natohwi jihuni Irijaho majama nama vaꞌunaꞌomo ijaho Ira kaꞌene ja najahajina.