1 Tesaronia
1
Vuꞌa Anejijihina
Nú Poru ho Sivenasi ho Timoti ho ijano sosia kaꞌene Tesaronia Godi Amoho ꞌee Natohwa Jesu Keriso puni vaji hiju jihipunaꞌe pasikaho veju. ꞌEne maiji vwihaniujine ꞌee matauviꞌinijaho jona.
Tesaronia Puni Nimairoa ꞌEe Icháꞌina Hijuji Teimani ꞌWavajina
Nú jonijihunaꞌe Godi teimani ꞌwavura. ꞌEne nú naꞌia mapoka siporua ꞌojuri veijaho nú joni iha ꞌurihiꞌi ꞌojura. Naꞌia mapokaꞌe jara nimaa rohuni kaukara ijí vene ꞌee ea oja mihe ꞌee nimairoa kaꞌene núni Natohwa Jesu Keriso oni vaja ꞌee núni Godi ꞌee Omijihuni unaꞌi ija kisina ꞌunama hijuji vwihaniura. Vwehu núne Godi ja oja mihe ꞌee Hura ja iji pijihajaho hena kaꞌavara. ꞌEnajihunaꞌe vuꞌa maa maiuꞌina kaꞌene nú apena roajaho iraru paꞌwaravara kaivo harura ꞌee Godoni ꞌAvena vaji roe raka kaꞌene núra ꞌwaravajaho nimaa hene ja nimaa rojara. ꞌEne nú jonijihunaꞌe icháꞌina kaꞌene hijajaho ja nikúvara. Ja ꞌuꞌo núra vejujaꞌinaꞌe vene ꞌee Natohwijara venajaꞌinaꞌe vejara. Uneunecha sisea ani ani rejara vo ja Godi oni ꞌAvena vajijino teamanaꞌeme ira ikaho apejara. ꞌEnajihunaꞌe ja ꞌunama maa kaꞌene veju kaji Masatonia ꞌee Akaia ora kaꞌene nimaa rojiꞌinaka hijujihija ꞌunama kaji najahara. ꞌEnaꞌomo iviamaa Natohwi jihuni vuꞌijaho joni rene rausahe vaꞌe Masatonia ꞌee Akaiaru pavaꞌara vo kwaaka mapokaki vaꞌana. Jara Godi nimaa nimaa rojujaho pu nihe parajara. Ijihunihahi nú pu areri unenu ꞌahoꞌa paꞌwarahuna. Pu opuipo núra ja kiꞌi roume jara ꞌunama icháꞌina kaꞌene ꞌekuajaho ꞌwaruvara. ꞌEnareja jara godia iraꞌata kaꞌene iji vejuji nimaa rojujaho areꞌi kaivo taꞌarohe Godi nimaa kaꞌene majama hijiꞌiniji oja mahujaho ꞌwaruvara. 10 ꞌEnajihunaꞌe ja iviamaa Huni harihijara kúꞌo akúpa ꞌahi rena rohuniji ꞌajaha hiju. Jesu kaꞌene Hura vejume kúꞌo ꞌurinajara sena kaꞌene roajaho vahanumana.