2 Timoti
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Poru Godoni ura ijino Jesu Keriso oni apasorua. ꞌEne Jesu Keriso oni vaji majama hihunaꞌe nahama ꞌwarumaji najahiꞌina. Timoti nuni hariha kaꞌene na oja mahujiꞌi na onaꞌe veju. Maiji vwihaniiꞌina ꞌee numiraviꞌina ꞌee matauviꞌina kaꞌene Godi Amoho ꞌee núni Natohwa Jesu Keriso oni rena roajaho ona.
Timoti Onijihunaꞌe Teimani ꞌWame ꞌEe Niꞌajahe Vuꞌa ꞌWaramajina
Godi kaꞌene na Huni kaukara vejujaho areri sahunupo vejajaꞌinaꞌe nuni vwiha arira naꞌejuꞌe teimani ꞌwavura. Na majama naꞌia veiriꞌa nuni siporuaꞌe ꞌojuri veijino a vwihanaura. Nú noꞌo ranaꞌaravari veijino oni nitua kaꞌene arihajaho na majaa vwihanareꞌe na a kahuna ura renia paranu. ꞌEne vea kaꞌene na kaꞌujino na nihoꞌo teamanihuna. Na vwihajujaho oni vaji nimairoa kaꞌene namujaho iraꞌata pana. Ijaho amura oni sasa Roisi oni vaji namanaꞌomo ohuna Unisi oni vaji namu. ꞌEne na nimaa rojujaho oni vaja ꞌuꞌo namu. ꞌEnajihunaꞌe na kúꞌo ꞌwaravujaho vea kaꞌene na ija oni haha toi ranavujino Godira swara kaꞌene mahajaho ihajihe reꞌamana. Godira ꞌAvena kaꞌene múhajaho tea junuhuna pamúhana kaivo harura ꞌee ea oja mihuna ꞌee onúno ꞌajoarahuniji múhana. ꞌEnajihunaꞌe núni Natohwiji rone ꞌwarahunijaho pajuꞌamana. ꞌEe nara Hunijihunaꞌe tipura hijujihunaꞌe pajunaꞌamana kaivo roe ja puꞌúmo Godira harura kaꞌene múhana vajijino ahuma Huni vuꞌa maiuꞌini jihunaꞌe sisei hija. Núra kaukara mamaaꞌe vejakame Hu nú niꞌajúhuna pana kaivo ijaho Hura mahuni ura ijino maiji vwihanúarena maiꞌo mweꞌa pavejiꞌini Jesu Keriso oni vaji nú niꞌajúhana ꞌee hia arira akuaviꞌi hihunaꞌe iji pijúhana. 10 ꞌEnaꞌomo Hu iviamaa vejume Huni ura ijaho Jesu Keriso kaꞌene núni Niꞌajúhiꞌinijara roana vajijino samaahiramana. ꞌEne Hura kwamasahuni harurijaho tirakui Huni ira maiuꞌina vajijino majama hihuna ꞌee pakwamasahuna vejume roe samaaꞌe renana. 11 Ijí ꞌunama kajihuna kaji na ꞌwaraviꞌina ꞌee apasorua ꞌee najahiꞌina reꞌurono iji pijihana. 12 Ijihuni hahi na ꞌuꞌo ike uneunecha kehi punijihunaꞌe na sisei hijuta kaivo na pajunimu. Ijihuni maijaho na irá nimaa rojujaho na nihena kavu ꞌee na nimaa rojujaho Hu nara raka kaꞌene Hu veꞌamaro mahujaho hu areri ꞌajoꞌeje vaꞌe vea kajaho apehuna. 13 Nara ꞌunama arira kaꞌene a najahuma a nununaꞌi Jesu Keriso oni vaji nimaa rohuna ꞌee oja mihuna hena kamajaho ija kisi ꞌuninamiꞌamana. 14 ꞌEne Godoni ꞌAvena kaꞌene núni vaji hinujara niꞌajaꞌeje mamaa kaꞌene mahajaho ꞌajoꞌamana. 15 A nihenu jaꞌinaꞌe ea mahoꞌo kaꞌene Esia hijujija na ranamie vaꞌara. ꞌEꞌeme puni vaji Pijarasiꞌo Hamajinisiꞌo vaꞌara. 16 Natohwijara Onesiporasiho ꞌee huni akana niꞌimaꞌura numiraꞌamana. Ijihuni maijaho na tipurai hijujaho hu pajuꞌikaꞌi vuꞌe kikime ꞌee niꞌajihiꞌi hinana. 17 ꞌEnakaivo hu vea kaꞌene Romu roajaho hu roe nihoꞌo niꞌimaꞌura sarimuvaꞌo piunimana. 18 ꞌEnaꞌomo vea kaꞌene Natohwijara roꞌamani veijino Natohwijara numihuna. ꞌEne hu Epasasi na icháꞌinaꞌe niꞌajihajaho a nihena kamana.