Epasasi
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Porura Godoni ura ijino Jesu Keriso oni apasorua rejuta. ꞌEnaꞌomo Godoni ehija Epasasi hijura kaꞌene Jesu Keriso oni vaji uchaha paꞌajihi punaꞌe veju. Maiji vwihaniꞌina ꞌee matauviꞌina kaꞌene Godi núni Oma ꞌee Natohwa Jesu Keriso oni rena roajija ja puꞌúmuna.
Keriso Oni Vaji ꞌAvena Huni Merajihiꞌina
Núni Natohwa Jesu Keriso oni Godi ꞌee Omiji taꞌaroha. Hura ꞌAvena Huni merajihiꞌina kaꞌene akúpi ꞌahi navujija Keriso oni vaji mahoꞌo merajúha paranana. ꞌEne Hu nú mweꞌa pavejiꞌini Huni vaji iji pijúhana. ꞌEjakame nú Huni unaꞌi oja mahiꞌina rene akuaviꞌina rene ꞌee sisea panamuhiꞌinaꞌe reꞌavarono iji pijúhana. ꞌEne Jesu Keriso oni vaji Huni Harihijaꞌe ꞌekuhunijaho nitama Huni ura ijino Hu ura renajaꞌinaꞌe amairiaramana. ꞌEne Huni maiji vwihaniiꞌini jihuni pinaniji taꞌaroꞌavarono Hura oja múhiꞌini jihuni vaji maꞌekuana. ꞌEne Hura ori Huni ꞌaa vajijino niꞌajúhe kúꞌo ꞌekuana. Huni maiji vwihaniiꞌina kaꞌene ituꞌoꞌuna namuna vajijino núni sisea vwihanúe aremana. ꞌEne Hura Huni maiji vwihaniiꞌina kaꞌene ituꞌona namuna vajijino vwiha mamaa mahoꞌone ꞌee henaka mahoꞌo ꞌusesamúhana. Godi Huni ura ijihuni hemijaho vejume núnunaꞌa samaumaa renana. Godi Huni ura ijino Keriso oni vaji Hu ura renajaꞌinaꞌe venana. 10 ꞌEne vea roe areri rena parajakaviꞌi uneunecha mapoka Keriso oni vaji ichutoi navura ꞌee mweꞌi navura ꞌekaroe Huni harura hari nahuna. 11 Hura nitama Huni ura ijino iji pijúhana. Hura amairiarama jaꞌinaꞌe ꞌee Huni aachia ꞌuꞌo ꞌekara. ꞌEne uneunecha mahoꞌo Hura ura rene ꞌee ꞌwarama jaꞌinaꞌe rejara. 12 ꞌEjakame ikehuni urijaho nú ea kaꞌene amuraꞌe Keriso nimaa rojujaho Huni mamaiji taꞌarohuna. 13 Ja ꞌuꞌo Huni vaji Huni ira nimaiji hene ꞌee vuꞌa maa maiuꞌina kaꞌene ja niꞌajihana ka ja nimaa rojume Huni ꞌAvena kaꞌene nahama ꞌwaramajaho joni vaji Huni tatua vene mihana. 14 Huni ꞌAvena kaꞌene nú múhajaho Huni aachiji ꞌekahuna tatua vene múhana. ꞌEne Godi Omaꞌe rehunaꞌe kúꞌo ꞌuname ꞌimenúa avanana. ꞌEne Huni mamaiji taꞌaroꞌavarono avanana.
Poru Oni Siporua
15 Ikehuni hahi na joni vaji Natohwa Jesu nimaa rojuji hene ꞌee jara Godoni ehija mahoꞌo oja mihuji hejujaho paꞌuhuname paturanaꞌikaꞌi 16 na jonijihunaꞌe joni ihi ꞌurihe siporua ꞌone teimani ꞌwavura. 17 ꞌEjakame núni Natohwa Jesu Keriso oni Godi ꞌee Oma kaꞌene pinana rukinijara vwiha kaꞌene vwiha mamaa vwihane ꞌee jonunaꞌa veje samaumaa rene ꞌee Hu hena kahunijaho samaumaa rehuna. 18 ꞌEne na siporua ꞌojujaho joni oja jaraa kame Hura maa irakijihunaꞌe ja ꞌumenaajaho hena kahuna. ꞌEne Huni uneunecha mapoka mavarasaꞌina kaꞌene Huni ehijijipo ꞌekujija hena kihuna. 19 ꞌEne Huni harura niꞌimaꞌura kaꞌene nú nimaa rojiꞌina kihipunaꞌi veꞌamajaho hena kahuna. Ike harura niꞌimaꞌura kaꞌene núni vaji kaukara venujaho 20 ijí harura kajara Kerisora kwamajaho vejume ꞌurinana. ꞌEne vejume akúpi ꞌahi Godoni ija manaꞌinijaꞌi asuma hinana. 21 Iviamai ikehuni vea ikeru pana kaivo túnaꞌa ꞌuꞌo ꞌajohaiꞌina mamaꞌina harura ꞌee harura mahoꞌo ꞌee iha ichaꞌina kaꞌene ja ꞌurihujaho asitaha parane huri hinana. 22 ꞌEne Godira uneunecha mahoꞌo Huni mumora hari irechamana. ꞌEne uneunecha mahoꞌo ꞌee sosia Hura húmata rehunaꞌe mahana. 23 ꞌEne sosijaho Huni haha kaꞌene Hu ijihuni vaji mahoꞌo areri rena paranujina ꞌee Hu uneunecha mahoꞌo areri rena paranu.