Romani
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Poru Jesu Keriso oni pwea ꞌee apasorua reꞌurono iji pijihe ꞌee Godoni vuꞌa maiuꞌina ꞌwarahunaꞌe ranamiana. Ijaho Hu nimarako Huni ira kaꞌene akuaviꞌina vajijino Huni poropetia nahame ꞌwaramana. Huni Harihiji Huni ꞌunamiji rone ꞌwaramana kaꞌene haha huni ꞌunamijino Teviti oni amuhipo roe nahejara. ꞌAvena kaꞌene arimaijara ꞌwarumajaho Hu Godoni Hariha kaꞌene harurijiꞌi kwama ꞌurinajine ꞌee Hu Jesu Keriso kaꞌene núni Natohwijina. Huni vaji nú maiji vwihanúajaho apene ꞌee apasoruaꞌe rejajihunaꞌe nú Huni ihijihuni hahi Jenitaru mahoꞌo ꞌwarave roe hene nimaa rone vehuna. ꞌEne puni vaja kajino ja ꞌuꞌo Jesu Keriso unaꞌi ꞌumenaana. Ja ea kaꞌene Godira oja mihe ꞌee Huni ea ariramaaꞌe rehunaꞌe iji pijihana kaꞌene Romu hijujije Godi kaꞌene núni Omijine ꞌee Natohwa Jesu Keriso ja maijí vwihanie ꞌee matauviꞌina mihu.
Teimani ꞌWame Siporu ꞌOjujina
Na nimaraku ijaho Keriso oni vaji jonijihunaꞌe núni Godiji teimani ꞌwavu. Ijihuni maijaho jara nimaa rojuji kwaa ara mapokakaho mahoꞌo ijí ꞌwama apene oju. Ijihunaꞌe Godi kaꞌene nuni oja ꞌavenijiꞌi mahujara kiꞌejuꞌe vuꞌa maa maiuꞌina kaꞌene Huni Harihiji rone najahujaho naꞌiaka mapokakaho na ja rone ꞌwaravura. 10 Na naꞌia mapokaꞌe siporua ꞌojuraꞌomo Godoni uraꞌe reꞌamajaho ꞌunama samaaꞌe reje na vuꞌa ja kihuna. 11 Na ja kiꞌirono ura renia paranu jihuni maijaho na ura ꞌAvena Huni swara ꞌahoꞌa joni vaji irechavakame ja Huni ira ija kisi apene joni unaꞌi saname vehuna. 12 Nuni nimaa roijara ja niꞌajihe ꞌee joni nimaa roijara na niꞌajihuna. ꞌEjakame nú ja puꞌúmo niꞌajarahuna. 13 Ehu nune na nimarako ura roe ja kiꞌiro ꞌahiana kaivo unenuꞌu pini rejumakame na parou kajaho ja nihena kavu. Ijihuni maijaho na Jenitaru ꞌahoꞌa kajihi puni vaji ꞌina ꞌahoꞌa ꞌekujaꞌinaꞌe ꞌahoꞌa joni vaji ꞌina rukinaꞌe rehuna ura reniu. 14 Na ura Kuriki ꞌee ea kaꞌene Godi pahena pakaviꞌina ꞌee ea kaꞌene kama hejiꞌina ꞌee ea kaꞌene pahena pakaviꞌina ꞌuꞌo niꞌajihe najahuna. 15 Nuni vajaki na ura renia paranujaho na ijino Romu joni vuꞌareje Godoni vuꞌa maa maiuꞌinake ja ꞌuꞌo najahuna.
Vuꞌa Maiuꞌini jihuni Harura
16 Na nihoꞌo vuꞌa maa maiuꞌinakake ꞌwarahunijaho pajunimu. Ijihuni maijaho vuꞌa kakaho Godoni harura kaꞌene emaapo nimaa rojakame maranihunijina. Ike vuꞌa kakaho marakuꞌa Juaru najahareja ijiꞌa Kurikia najahara. 17 Ijihuni maijaho Godoni vuꞌa maiuꞌina vajijino Godoni ꞌunama ariramaijaho nimaaroa vajijino totari najaha apene roara. Godoni ira vajijino ikaꞌina vejara Ea kaꞌene ariramaijaho nimaaroa ꞌahi hihuna ꞌúmana.
Emai Panimaa Ronujihuni Ehijina
18 Godoni sena kahi akúpa ꞌahi rena samai najuhujaho ea kaꞌene arira pahine ꞌee sisearu vene ꞌee Huni ꞌunama nimaiji panajuhujija Godiho pununaꞌi sena venu. 19 Ijihuni maijaho Godi hena kahunijaho Godi pu nisamai najahana. 20 Nitama aneja mweꞌake renaji roe iviamaa ꞌeꞌunakino eaka mapokakija uneunecha mapokaka iki mweꞌi navuji kime ꞌee mweꞌake kame ꞌee akúpa kahe kamareꞌe Hura Huni majama namuni harurijine ꞌee Hu ichaꞌinijaho nikavu jihunaꞌe pu ꞌunama paꞌanaꞌe rehuna. 21 Pu nimaa Godi nihena kavu kaivo pu Hua Godia ronareje Huni hura vene ꞌee taꞌarohuna pana ꞌee pateimani ꞌwavura. ꞌEnakaivo puni vwiha ijija nihoꞌo unenu pina maa pana ꞌee puni oja sisei nutuma parane navu. 22 Pu niarerina ꞌwaꞌikaꞌi nanamie ojura. 23 ꞌEne pu Godi kaꞌene pakwahunijaho oja pamaꞌikaꞌi pu ichina ho muni raki ꞌeka vejuꞌe tapara uka emaa hanuhasa rejuꞌukiviꞌi oja mihura. 24 Ijihuni hahi Godi pu ruha aremahume pu ꞌunama sisemaa kaꞌene puni ojijipo itunavuji vejara ꞌee pu puni hahijihipuni hura pavejura kaꞌi puni haha majikari ꞌeke vajúsaravura. 25 ꞌEne pu Godoni ꞌunama kaꞌene ariraka nimaa nimaijaho pataaroꞌikaꞌi iraꞌatiji nimaa rojura. Ijihunaꞌe pu uneunecha kaꞌene Godira venajihi oja miꞌikaꞌi Godi Venina kaꞌene majama merajahiꞌinijaho oja pamahura. Ameni. 26 Ijihunaꞌe Godira pu ruha aremahuꞌe ꞌunama kaꞌene juname itunavuji vejura. ꞌEjuꞌe ꞌunama arira kaꞌene parua napara ꞌwaꞌaravujaho areꞌikaꞌi ꞌunama kaꞌene emaa pavejuji vene napapo napara ihanie ojura. 27 ꞌUnama nikwinuꞌina kajino parua ꞌuꞌo ꞌunama arira kaꞌene parupo napara ihaniu jakajaho areꞌikaꞌi ꞌunama kaꞌene emaa pavejuji vene parupo parua ꞌahoꞌa kivujaho nihoꞌo itunama parajura. ꞌEjuꞌe paruapo parua aherame ꞌunama kaꞌene ea pavejujaho vejura. ꞌEnajihunaꞌe pura sisea kaꞌene vejujihuni eha ijaho pu apejura. 28 Pu Godi hena kahuna areri parejumakame Godira pu ruha aremahume vwiha sisearu vwihane ꞌee uneunecha kaꞌene areri parehuniji vejura. 29 Ijihunaꞌe pu nihoꞌo sisea mapoka niꞌimaꞌura ani aniꞌina vejiꞌi hijura. Pu nihoꞌo sisea vene nisaꞌarame senapo rarene ea ꞌaniuꞌe kwamasahe roarame pisivarame ea ꞌahoꞌa siseꞌi ꞌahiꞌi vwihane ꞌee ea ꞌahoꞌa hanaꞌi irechamiura. 30 ꞌEne ea sisea ronahe Godi sename ea vejuꞌe juname kivasuame kehi kehi one sisea vehuni ꞌunama saraviꞌine ꞌee emahwa puni ira pahejura. 31 ꞌEne pu ea ꞌahoꞌa puni temuka pakime ꞌee ea ꞌahoꞌa panimaa vetie ꞌee ea oja pamihe ꞌee ea ꞌahoꞌa panumiravura. 32 Pu Godoni varapijaho nihejura. Ea kaꞌene uneunecha ijakaji vejujaho areri kwamasahuna kaivo ijiru pana vo ea ꞌahoꞌa kaꞌene ijihi vejujija puni ojijiꞌi nimaa vetiꞌejuꞌe pu vejura.