6
Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä iquau equkqäŋgaŋqä
Nyi Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä bukä iu ämäŋnäŋqä iquautaŋä hiŋuiqäŋä ique, huätä equvqaŋgi äquŋgqe. Itaŋga nätmatqä häŋä-pmeqä-täŋä iquautaŋä hŋqu, “Si biyä” ätätäqäŋgaŋi, iqueqä quväkitaŋi qäukuä mmqä ätqä-pa tqaŋgi äwikqe. Iiŋä äwimitaŋi, nyi hiŋuä aŋgi äquŋgque, hosi qäpaiqä hŋque äquŋgqe. Ämaqä, hosiu äpmeqä iqu, yquakä a qätätaŋga, qu mäkitaŋä ämäwqätäuqä yŋŋai vqaŋguwäŋga, iqu mäkä iuŋi ämäwqätäutŋqä kŋuä äme, iqäukqe.
Iŋgaŋi Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä huizi huätä equvqaŋga, nätmatqä häŋä-pmeqä-täŋä iutaŋä huiziqu, tii tqaŋgi äwikqe, “Si biyä.” Itaŋi, hosi häŋesqä hŋqu ätimäukqe. Ga ämaqä hosiu äpmeqä iqueŋi, yäŋänäqŋqä äwikuwi. Yäŋänäqŋqä ii, ämaqeuqä äwqä haŋuä pmeqe huätä motaumäuqaŋga, iwä ämaqe, quwqä-quwä pizqä päkmbnuwä diŋqeuä. Itaŋga wäuŋuä ii imäkätŋqe, näpqä-hionaqä naqänäŋä hŋqu, ique äwikuwi.
Iiŋä äqunmitaŋi aŋgiŋi, Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä 3 ique equvqaŋga, nätmatqä häŋä-pmeqä-täŋä iutaŋä huiziqu, tii tqaŋgi äwikqe, “Si biyä.” Itaŋga aŋgŋi, nyi hosi hiawiqä hŋqu timäuqaŋga, ique äpmeqä iqu, nätmatqä kuä-sŋgumetqä iwäsäuqä hŋqu, iqueqä hipa iu a qätätaŋgi äquŋgque. Itaŋi, ämaqä hŋqueqä maŋänäŋi, nätmatqä häŋä-pmeqä 4 iquauä awä iqisaŋi, tii tqaŋgi äwikqe. “Ämaqe, ymisaŋiŋqä äwa ipŋqe, si äwätnä, tqä wäuŋuä imäkiyä. I hitaŋgi ämaqä hiunji hŋque wäuŋuä ipu, mbqä ämepiyi, mbqä ii, kuä-witqä qondä wäŋqä hmbiŋä-qe, ä kuä-bali qondä hnjuaqu-hmbiŋä-qeyä. Itaŋi si olipqä eqä aowitä, wainqetäŋi, qui mimäkqä panä.”
Itaŋi, Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä 4 ique equvqaŋga, nätmatqä häŋä-pmeqä-täŋä iutaŋä yäpakä iqu, tii tqaŋgi äwikqe, “Si biyä.” Ii äqunmitaŋi, aŋgi hiŋuä äquŋgqe, hosi kukuatqä hŋque äquŋgqe. Ga ämaqä hosi ique äpmamiŋqä iqu, iqueqä yoqe Äpäkoŋque. Itaŋga Äpäkoŋquenyqe, Hikuapqä aŋä iqu qänaki äpkqe. Ga iquaqu qokä-apäkä hiqŋqä hŋquaqui-hŋquaqui iwäsäusinyä, hiqŋqä hŋqueŋi, pizqä päkiyäŋqe, yäŋänäqŋqä äwikuwi. Iquaqu qokä-apäkä iuŋi näpqä-hionaqä itä pizqä äpäsäsinyä, itaŋga iquaqu buayä dä naqänäŋä ävqumäkäsinyä pizqä äpäsäsinyä, itaŋga täŋä-yaqä naqänäŋä äväsinyä, äpäkombŋqä imäkäsinyä, ga naŋuä hiqiyqä quaetaŋi, pizqä päkpŋqä dowasiyäŋqinyqä.
Iiŋä äqunmitaŋi aŋgiŋi, Sipsipqä Meqä Iqu, nyuŋuä takä 5 ique equvqaŋga, nyi qokä-apäkä, Goti Iqueqä kukŋui a yäŋänäqŋqä äqätpu awä tquaŋguwiŋqe qu pizqä äpäkkuwä iquauqä quuvqe, hiqäva-qäyqä ttawä yäpä iqi pmetaŋgä äquŋgqe. 10 Quuvqä iiŋä iqua, zääqä tnäŋä tiiŋä ätmiŋuwi. “Nätmatqä eeqänäŋä iquauqä Naqä Iquki, Si hŋqutä eŋqä-paŋä manä, Tqä-täuänäŋä Iquki, itaŋga Tqä suqe, aaŋä naqä-qakuiqä. Si ämaqä qua täu äpmeŋuwä iquau, kukŋuä ämitätnä, neyaqä häŋeqäŋqä kima wisŋä diŋqe, ne Sinyqä hiŋui, squäŋgaŋqä äqänanä pmetatuŋquäwä?” 11 Iiŋä tätqätaŋguwäŋga, qokä-apäkä iuŋi ämuasmäŋqä qäpaiqe, hŋqunä-hŋqunä äväpu, tii ätukuwi. “He hapä wäŋqä hmbu-ganä pmapiyä. Ämaqä hesä, mäkä-huŋqä iqua epäkkuwä-pa, iqua heqä wäuŋuä anä itqäŋuwä iquautä, heqä tta-tŋguäkautä pizqä päkpŋqäuä. Iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ae ekqeqä. Itaŋga qu iquauŋi, pizqä ae äpäsqaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu heqä häŋeqäŋqä kima väniqe.”
12 Itaŋi Sipsipqä Meqä Iqu nyuŋuä takä 6 ique equvqaŋga, nyi nätmatqä tiiŋä timäuqaŋgi äquŋgue. Quaetaŋi, eekä naqänäŋä itä, mäptqe we mauŋqä, heawiqä ätimäutä, itaŋga qaŋui aaŋä häŋesqä, häŋeqä eŋqä-paŋä imäkŋgqe. 13 Qätäqueqe, yuŋuä zä-eaqe hiaqusqä ämitä, kiqä häukui qua mäŋi äpäkŋgqä-pa, qäukuä yätutaŋi e äpäkŋguwi. 14 Qäukui, yquvaŋä äkuäpiquwä-paŋä iiŋi, kuäpiqaŋga, qoqoŋitä, qua eqä huväkiyitä, quwqä aŋi äväma, nändi-nändi tqäwäwqaŋgä äquŋgqe. 15 Itaŋga qua iutaŋä ämiqä naqä, ämaqä yoqä naqä-täŋä, ä mäkäŋqä ämiqeutaŋä naqä iquau, ämaqä mbqä-täŋä, ŋŋ ämaqä yäŋänäqŋqä-täŋä iquau, wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä, ä ämaqä huiziquauqä yäpä iqi mäpmeqä iŋuwä iquau, qu eeqänäŋi, hikä hovqä imä äpmepu, qoqoŋä naqä hikä qäyätaŋgqä iu zä äpmakäukuwi. 16 Iu äpmakäupiyita, qoqoŋä iquauŋqätä, hikä iquauŋqätä, tääqä tii ätmiŋuwi. “Ne zä-hawä iu äpmeŋqä Iqueuä hipeŋuiŋqätä, Sipsipqä Meqä Iqueqä äwqä tnäŋiŋqätä, zä äneŋgqä-qae, he ne zä näpatqäpiyä. 17 Ii tiiŋä etaŋgi. Hiunji Iquaquiyqä äwqä tnäŋä imäkäsinyä, qokä-apäkä iu kimaŋä quvqä ävqe, ii täŋga ae täsä äpqiyä. Ga Iquaquiuä yäŋänäqŋqe, huätä ätasämäutä äŋguä pmetŋqe, tqukä?”