13
Naŋuä hiqiyqä hŋqu ätimäukqeŋqä
Qämakä iqu iqi tqäutaŋga, nyi naŋuä hiqiyqä hŋqu, eqä-huäŋiuta timäuqaŋgi äquŋgqe. Iqu nyuäŋä 7-täŋä-qu eä, itaŋga nyuäŋä komqä-hänyeŋä 10 hunätaŋgi äquŋgqe. Itaŋi hänyeŋä eeqänäŋä iquauŋi, ämiqä iquauqä yŋŋa eŋqä-paŋi äpmakäumiŋqe. Itaŋga iqueqä nyuäŋä iquauŋi, yoqä Goti Iquenyqä äkasuwä quvqä tqäŋqä hui äqänmiŋqe. Ga naŋuä hiqiyqä nyi hiŋuä äquŋgqä tqu, ii lepatqä eŋqä-paŋä iiyi. Itaŋga kiqä yuki, bea iquauqä eŋqä-paŋi. Itaŋga kiqä maŋi, laiyonqä iquauqä eŋqä-paŋi. Itaŋi qämakä iqu naŋuä iqueŋi, iqueqä yäŋänäqŋqe ävätä, yoqä naqäŋqä iwimäkätä, itaŋga ämiqe, iqueqä-kiuä eŋqä-paŋä pmetŋqä iwimäkkqe. Itaŋga naŋuä hiqiyä iqueä nyuäŋä hŋqueŋi, wätaŋqä-täŋi. Ii pizqä äpäsanä-tpu ikuwä-qe, wätaŋqä ququvqä iiŋä iqu, ae äsätä, äŋguä ekqe. Itaŋi qokä-apäkä eeqänäŋi, naŋuä hiqiyqä iquenyqä yäuŋuä ipu, qänaknä äwikuwi. Itaŋga iqua, qämakä naqänäŋä iqu iqueqä yäŋänäqŋqe, naŋuä hiqiyqä ique äwikqeŋqä näqŋqä ae epiyitaŋi, qämakä iqueqä yoqe haqeu ämamäupŋqä qoŋä äwoktäukuwi. Ga iqua, “Naŋuä hiqiyqä tqutä asänäŋi, tqukikä? Ä mäkä anäŋi, tqukitä hunyiyŋqäwä? Aaŋqeqä” ätäpu, naŋuä hiqiyqä iqueqä yoqe, haqeu inä qe ämamäukuwi.
Iŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu naŋuä hiqiyqä iqueŋi, hiŋuinä qunätaŋgi, iqu kiqä yoqä haqeu ämamänätä, Goti Hanjuwä Iquenyqä äkasuwä quvqä ätätä, ga ämaqeu mitqätaŋgi, qaŋuä 42 äpäukqe. Qaŋuä iiŋä päwätqätaŋga, iqu Goti Hanjuwä Iquenyqä äkasuwä ätätäqäŋgaŋi, Iqueqä yoqeŋqätä, Iqueqä aŋä qäukuä haqä yätuŋiŋqätä, ŋŋ iu äpmeŋuwä eeqänäŋä iquauŋqätä, tuwäŋgisa ätmiŋqe. E qäyä ätätqätaŋgi, Goti Iqu iqueŋi, iqu qokä-apäkä Goti Iqu Iqueqäŋqä atäuŋuä ikqä iuŋi äpäsätä, homä qäyä iwimäkätŋqä hiŋuinä äqunmiŋqe. Itaŋga iqu yoqä naqä ämetä, hueqä-himqä eeqänäŋä iutä, huiwä huitaŋä-huitaŋä änyäŋuwä iutä, kukŋuä eeqänäŋä iutä, itaŋga qua eeqänäŋä iu pmeqä iutä ämitŋqä hiŋuinä äqunmiŋqe. Iutaŋi, ämaqä qua iu pmeqe, Goti Iqu qua mimäkqäŋgaŋi, quwqä yoqe bukä hea ique-ique pmeqeuŋi maqŋqä imiŋqä eeqänäŋä iqua, qu naŋuä hiqiyqä iqueqä yoqe, haqeu matnämäupu qoŋä woktäupnuwiqä. Bukä iqu, ii Sipsipqä Meqä qu qäŋganä pizqä äpäsäŋuwä Iqueqeqä.
Ämaqä qätä-täŋu-qu etaŋgutqe, iqu kukŋuä tä qätä äŋguänä äwiyänä. 10 Ga Goti Hanjuwä Iqu ämaqä hŋque, guä kiqiyäueqäŋqä atäuŋuä itqätaŋgutqe, iŋi iqu guä kiqiyäueqä aŋiu guä qiyänätŋqä wäŋqiyä. Itaŋga Iqu ämaqä hŋque, qu näpqä-hionaqetä pizqä päkpŋqä atäuŋuä itqätaŋgutqe, ga qu iqueŋi, näpqä-hionaqetä pizqä päkpŋqäuä. Ga suqä tiiŋä tqu timäuqaŋgaŋi, Goti Iqueqä qokä-apäki, qu yäŋänäqŋqä äpmapu, quwqä quuvqä heqiyqe, a yäŋänäqŋqä kiqätqäpŋqä.
Naŋuä hiqiyqä hŋquququ ätimäukqeŋqä
11 Itaŋi nyi naŋuä hiqiyqä hŋquququ, qua iunda ävautä äyapqaŋgi äquŋgqe. Ga kiqä nyuäŋä iuŋi, komqä-hänyeŋä hŋquaqu, sipsipqä meqä iquauqä eŋqä-paŋä iiŋä äunäqäŋga, kiqä kukŋui, qämakä naqänäŋä hŋqueqä eŋqä-paŋiqä. 12 Naŋuä hiqiyqä qua iuta ätimäukqä iqu, naŋuä hiqiyqä kiŋganäŋä iqueqä yäŋänäqŋqeta äkitqäuä, iqueqä wäuŋui imäkmiŋqe. Naŋuä hiqiyqä kiŋganäŋä iqu, wätaŋqä ququvqä, ique pizqä päkmätä ekqä, ga ae äskqä iquvi. Itaŋi qua iuta ätimäukqä iqu, qua iu äpmeŋuwä iqua, naŋuä hiqiyqä kiŋganäŋä iqueqä yoqe, haqeqä ämamäupu qoŋä woktäupŋqä, wäuŋuä tii imiŋqe. 13 Iqu suqä naqänäŋä, ämaqä mimäkqänäŋä di huitaŋä-huitaŋä imäkätŋqä yäŋänäqŋqä ämakqe. Suqä hŋqu tiinji. Qokä-apäkä iuqä hiŋuä iqiŋi, iqu, tä qäukuä haqä yätuta äväma, qua täu päknätŋqä imäkmiŋqe. 14 Iqu naŋuä hiqiyqä kiŋganäŋä iqueqä yäŋänäqŋqeta äkitqäuä, suqä iiŋä iqua qäyä imäkätŋqä, Goti Iqu iqueŋi, hiŋuinä quŋgaŋgqetaŋi, iqu qokä-apäkä qua täuŋi quaŋgä ätuätä, tii ätumiŋqe. “Naŋuä hiqiyqä, näpqä-hionaqe qäyä äpäsqaŋgä, häŋä yqänä äpmeŋqä iqueŋi, he iqueqä ktqe imäkäpu, iqueqä yoqe haqeu mamäupiyä.” 15 Itaŋi, iqu naŋuä hiqiyqä ktqä iqueŋi, yuŋuä qäyä vätŋqe, Goti Hanjuwä Iqu hiŋuinä äquŋgqe. Iŋi ktqä iqu, kukŋuä ätätä, ämaqä ktqä ique qoŋä mäwoktäuqä iqaŋgpqä iquauŋi, qu pizqä päkpŋqä imäkkuwi. 16 Itaŋgaŋi, naŋuä hiqiyqä hŋquaquŋä iqu tqaŋgi, qu qokä-apäkä eeqänäŋä iuqä huiwiu atäuŋuä vqäŋqä äqäkuwi. Hŋqua quwqä hipeŋuivqä. Itaŋi hŋquauŋi, hipa ämuaŋgisanjqä. Ga ämaqä hiŋgiŋqä, ä yoqä-täŋä, ŋŋ mbqä kuapäŋä-täŋä, ŋŋ mbqä-nätmatqä jua-jua maiqä-täŋä, ä huizi iquauqä yäpä imä mäpmeqä iŋuwä, ä huiziquauqä wäuŋuä hiŋginäwa äwiyätqäŋuwä-pqä iuŋi-pqeuä, qu eeqänäŋi, atäuŋuä vqäŋqä kiqä hiqŋqä iutaŋi, äyä ämakuwi. 17 Hiqŋqe, ii naŋuä hiqiyqä iqueqä yoqeŋä-qe, ŋŋ iqueqä yoqä iuta a täuqäŋqe. Iŋi ämaqä, naŋuä hiqiyqä iqueä hiqŋqä mämeqä imipqä iqua, qu qokä-apäkä huiziuqä nätmatqe, mbqä miqä da iqaŋgpi, ga huizi iqua-pqe, quvaqä nätmatqe, mbqä miqä danä ipnuwi. 18 Ga ämaqä hŋqu kŋuä äŋguä-täŋu eäqe, iqu nätmatqä täŋqe, näqŋqä äŋguänäŋä hetŋqänänjqä. Ämaqä hŋqu näqŋqä-täŋä-qu eäqe, iqu naŋuä hiqiyqä iqueqä yoqeta a täutŋqänänjqä. Ii ämaqä hŋqueqä yoqeuta atäuŋuä eŋqä-paŋiqä. Ii 666 iqeyi.