16
Eŋätqä iqua, Goti Iqueqä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqe, equasekuwiŋqä
Itaŋi nyi Goti Hanjuwä Iqueä hiqŋqä pmua yäpä yäŋgisaŋi, maŋä hŋqu tqaŋgi äwikqe. Iqu eŋätqä 7 iquauŋi, maŋä yäŋänäqŋqä tiiŋä ätukqe. “He äwäpu, Goti Hanjuwä Iqueqä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqä 7 iqua, qua bu eeqänä equasäpiyä.”
E tquaŋga, eŋätqä hiŋuiqäŋä iqu, Goti Iqueqä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqe, äma äwäqe, qua haqeqi equasekqe. Ga iŋgaŋi, ämaqä, naŋuä hiqiyqä iqueqä atäuŋuä imbu, iqueqä ktqeŋqä qoŋä äwoktäumiŋuwä iquauqä huiwiuŋi, wätaŋqä ququvqänäŋi äwimakqe.
Itaŋi eŋätqä huizi iqu, Goti Hanjuwä Iqueuä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqe, eqä-pŋä iu equasekqe. Equaseqaŋga, eqä-pŋi, ämaqä ae äpäkombqä iquauqä häŋeqä eŋqä-paŋä iiŋä ätuekqe. Ga nätmatqä eqä-pŋiu äpmeŋuwi, eeqäpnä äpäkoŋguwi.
Itaŋi huizi, ynaunjqä 3 iqu, iqueqe äma, eqä qaŋä äpäwitŋqä iquautä, eqä esquä iutä equasekqe. E equaseqaŋga, eqä iiŋä iqua, eeqä häŋeqä imäŋgqe. Ga iŋgaŋi nyi ynaunjqä eqeu miqä iqu, tii tqaŋgi äwikqe.
“Goti Tqä-täuänä Naqä-qakuä-quki eänä, Qäŋganä Äpmamiŋä, Täŋga Äpmeŋä, Iqukiyqä. Si ämaqä iuŋi, quwqä suqe iwäsäutnä, nätmatqä quvqe wimetŋqä ätŋi, ii Tqä kukŋuä ätŋi waqiyä manä, aaŋä jänänänjqä. Ga ämaqä Tqä kukŋuä hiŋuä-tqä iquautä, qokä-apäkä Tqäŋqä atäuŋuä ikŋä iquautä pizqä äpäsäpu, quwqä häŋeqe iotŋqä imäkkuwitaŋi, Si häŋeqe ämaqä quvqä tqua bŋqä äwiŋi, ii quwqä kimaŋi, qäyunänjqä.”
I tqaŋga, nyi hiqäva-imäkqä ttawä iutaŋi, maŋä hŋqu tii tqaŋgi äwikqe. “Goti Naqä Aaŋä Yäŋänäqŋqä Eeqänäŋä-täŋä Iquki, Tqä qokä-apäkä kukŋuä mitqe, quaŋgä manä, aaŋä naqä-qakuä jänänäŋiqä.”
Itaŋi eŋätqä huizi 4 iqu, Goti Iqueqä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqe, mäptqä ique equaseqaŋga, Goti Hanjuwä Iqu mäptqä iqueqä te, yäŋänäqŋqä ätimäutä ämaqeu tä qäyä nätŋqä, hiŋuinä äquŋgqe. Itaŋi mäptqä iqueqä te, aaŋä tnäŋä imänätä, ämaqä iuŋi häkiyä yäqiyqaŋga, qu Goti Hanjuwä, nätmatqä ququvqä qu äwimeqä ii ämitŋqä Yäŋänäqŋqä-täŋä Iqueqä yoqeŋqä kukŋuä ququvqä ätmiŋuwi. Iiŋä ätäpiyäŋgaŋi, qu Iqueqä yoqe, haqeu mamäupŋqe, kŋui makunmäkŋqä imiŋuwi.
10 Itaŋi huizi, ynaunjqä 5 iqu, Goti Hanjuwä Iqueqä äwqä tnäŋä iiŋqä hevqe, naŋuä hiqiyqä iqueä zä-hawä iu equasekqe. Itaŋga ämaqä naŋuä hiqiyqä iqueä yäpä iqi äpmamiŋuwä iuŋi, hea iwimäkkqe. Imä e äpmapiyäŋgaŋi, täŋä aaŋä ququvqä wuŋgaŋgi, quwqä tewi huakmä imiŋuwi. 11 Qu quwqä huiwiu täŋä-huŋqätä, wätaŋqetä, wimeqaŋgqeŋqä Goti Hanjuwä Qäukuä Yätu Ämitŋqä Iquenyqä kukŋuä ququvqä ätmiŋuwi. Iiŋä ätäpiyäŋgaŋi, qu quwqä suqä ququvqä imäkmiŋuwi, tuwä äwiyäpu, kŋui makunmäkŋqä imiŋuwi.
12 Itaŋi asä eŋätqä 6 iqu, iqueqä hevqe, eqä naqä Yupretisi ique haqeqi equasekqe. Ga ämiqä naqä mäptqä timäuqä iŋgisaŋä iquauŋqä hänaqe näwenyä imäkätŋqe, eqä naqä iiŋä iqu ye ikqe. 13 Iiŋä iu äqunumi huizi, mätäŋä eŋqä-paŋä dŋä quvqä hŋquaqu-hŋqueŋä iqua, qu qämakä naqänäŋä iqueqä maŋiutatä, naŋuä hiqiyqä iqueqä maŋuitatä, ä hiŋuä-tqä quaŋgä iqueqä maŋiutatä timäuqaŋgä äquŋgqe. 14 Ga dŋä ququvqä iiŋä iqua, nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋä di, huitaŋä-huitaŋä imäkäpu, ämiqä qua naqä äwäkäwäŋqä iu äpmeŋuwä iquau äwimayikitqäŋuwä iquayi. Ii tiiŋä etaŋgiyi. Dŋä iqua ämiqä naqä iquauqä kŋui ävauqumuatqaŋgpi, qu iquauqä mäkä-iqä iquau aquvä ämaqäyäpu, itaŋga hiunji naqänäŋä, Goti Yäŋänäqŋqä Eeqänäŋä-täŋä Iqu atäuŋuä ae ikqä iqueŋi, Iqutä mäkä humbnuwäŋqänänyä.
15 (“Ga he qätä änyipiyä. Nyi henyqä äquvepätmäŋgaŋi, quwä-meqä iqua äquvepätqäŋuwä-pa, iiŋä quvepmqänä. I hitaŋgi ämaqä hŋqu, hiqaqä mäwiqä itä, ga qokä-apäki, iqueqä womba iiŋqe, ätnäŋäqi iŋga ikiqaŋguti hiŋuä quŋquä iiŋqe, iqueqä ämuasmäŋqe, kiuätä qäqiqi emitätqe, itaŋi ämaqä iiŋä iqu, yeeqä iquäŋqä.”)
16 Itaŋi dŋä quvqä iqua, ämiqä naqä iquauŋi ätuma, aŋä, Israitqä iquauqä kukŋuä iuŋi, ‘Amaketonäuä’* Yoqä ‘Amaketonä’ iqueqä quati, ‘Qoqoŋä aŋä-himqä Megito iu ätqäuŋqä’ iquvi. Qäŋganäŋi, Israitqä iqua mäki, iqi äuŋguwi. Tiwiqä hŋqu 2 Ämiqä Naqä 23:29-30 iu äqänä. änyuätkuwä iuŋqä, äquvepkuwi.
17 Itaŋi eŋätqä yäpakä 7 iqu, Goti Hanjuwä Iqueqä äwqä tnäŋä hevqe, qäukuiu equatekqe. Ae equateqaŋga, Goti Hanjuwä Iqueä aŋitaŋi, maŋä hŋqu, zä-hawä iuta yäŋänäqŋqä, “Qäpiyqä!” ätkqe. 18 I tqaŋga, qaquvqetaŋä we-huŋqe, im-imä ändakka weqaŋga, hääŋqä naqänäŋä ätätä, qaquvqe osquaŋga, itaŋi eekä aaŋä naqänäŋä ikqe. Ga eekä iiŋä iqu, qäŋganä qokä-apäkä qua täu äpmamiŋuwäŋgaŋi, naqä iiŋä di miqä imiŋqe. 19 Iiŋä iqetaŋi, aŋä-himqä naqä Bapilonä ii, hiqŋqä 3 äkutäŋgaŋga, itaŋga ämaqeuqä aŋä-himqä huizi-pqe, qui eeqä imäkŋgqe. Goti Hanjuwä Iqu, aŋä-himqä naqä Bapilonä iiyqä suqeŋqä kŋuä indqänäqe, Iqu aŋä-himqä iqueŋi, wainqä-eqe, Iqueqä eqä-häkä Matiu 20:22; 26:39; Jonä 18:11 imäŋqeu equasimetä, änätŋqä imäkkqe. Ga wainqä-eqä ii, Goti Hanjuwä Iqueqä äwqä tnäŋä naqänäŋiyqä. 20 Eekä iqaŋga, qua eqä huväkiyä äwäkäwäŋqä isua eqä ämäpmuäqaŋga, qoqoŋä-pqe matqäuqä ikuwi. 21 Itaŋi, hiwiyä häukuä naqänäŋi, qäukuä yätuta äpäkŋgqe. Iquauqä haŋä-iqe, aaŋä kuapänäŋi 50 kilo tqe. Iŋi ämaqäyqä haqeqi äqäyäpäknätä, quŋi aaŋä quvqä kuapänä iwimäkkqe. Ququvqä iwimäkqaŋgqeŋqä, qu Goti Hanjuwä Iqueŋqä kukŋuä ququvqä ätmiŋuwi.

*16:16 Yoqä ‘Amaketonä’ iqueqä quati, ‘Qoqoŋä aŋä-himqä Megito iu ätqäuŋqä’ iquvi. Qäŋganäŋi, Israitqä iqua mäki, iqi äuŋguwi. Tiwiqä hŋqu 2 Ämiqä Naqä 23:29-30 iu äqänä.

16:19 Matiu 20:22; 26:39; Jonä 18:11