Balʉa na bini
gba
Djaa
Eli na kalanʉ
Ngbengbe ongʉ́ ɨnde lɨ Djaa aye e bhʉ́ balʉa ɨnde-e bhisi: Engʉ́ na bini anɨ aye e, a pɨndjɨ nato masi bhʉ́ okpála ɨnde ngatanga balʉa gba anɨ, ngʉbula me u dʉ bhʉ́ makpɵtsɵ na kʉkʉlʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Ebhe, di ne Ndɨlɨ gba anɨ Yesu Kilisito , la di ne napa me u lila lɨo ka nasuno nasisiti ɨnde ɨ tɨ da nabhɵlɵ makpɵtsɵ ango-o. Nasuno ango-o, alʉ pɨ́ engʉ́ ɨnde u ngapa lɨe me, ɨ dʉ me kpála nde abu ’kpa e lɨ ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde atsia kʉte kpála-a, anɨ kólo sisiti. Kaka-a, a ayo nanɨ de me Yesu Ndɨlɨ gba Ebhe kolo kpála-kʉtɨ-e de. Omʉsuno bhomʉ adʉ apa me, a ayo me kpála koto bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde atsia kʉte-e makoto. U atsia asuno di me, mʉkobho na dʉdʉma tsia engʉ́ napa de me kpála dʉ amene bádha ’ngʉ́, ne me anɨ dʉ ne mʉkʉnda pɨ okpála koko de.
La-a, ngʉbula napa me engʉ́ lɨ okpála bhomʉ apa e a ko eu-o, Djaa atsia apa mbámbá me, Yesu Kilisito nanɨ ne kpála-kʉtɨ. Anɨ atsia apa di me, ndʉ okpála hana ɨnde abhuka Yesu-o, ɨnde la di ne mʉkʉnda pɨ Ebhe-e, a ayo me u dʉ ne mʉkʉnda sʉnda o.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-4
Zɨ ’kpɨ́, a la di-e biti 1:5 – 2:29
Ongɨsɨ gba Ebhe, a la di-e ongɨsɨ gba Djabʉlʉ 3:1-24
Ngbili ’ngʉ́, ne pʉlʉ ’ngʉ́ 4:1-6
Ongʉ́ ɨnde a ayo me u ue bhʉ́ mʉkʉnda 4:7-21
Nabhuka na kpekpeke 5:1-21
1
Eli ɨnde ayie agba Ebhe-e, a ko Eli na mʉkobho
Ya ngaye balʉa ɨnde-e pɨ yi pɨndjɨ Eli na mʉkobho. Eli ango-o adʉ nanɨ kala ndʉ ’ngʉ́ hana nayie lɨ lilita. Ya adje Eli ango-o. Ya au Eli ango-o ne djila ya makpe. Ya atsia ne kpéke djila, ya atsia abu di ’kpa ya tété. Lɨ mʉkobho ango-o apana lɨe lɨe, ya au ne djila ya. Kaka-a, ya ngakpokpo ’ngʉ́ pɨ yi tété. Ya la di ngasuno pɨ yi mʉkobho na dʉdʉma ango-o, ɨnde adʉ nanɨ agba ’Dyɨ nɨ́, ɨnde apana la di lɨe pɨ ya ko. Ya au engʉ́ ɨnde-e ne djila ya, ya atsia adje di ne ’dje ya. Ya ngasusuno pɨ yi, amba ngayi di-e, yi kpɵtsɵ lɨyi ne ya bhʉ́ dabɨlɨ bini, bhʉ́ makpɵtsɵ ɨnde ya nde bhʉ́ e ne ’Dyɨ nɨ́, la di ne Ndɨlɨ gba e, Yesu Kilisito ko. Ya ngaye la di engʉ́ ango-o pɨ yi, ngʉbula me nɨ́* 1:4 Nɨ́: Bhʉ́ obhuku koko-o, u a aye me: «Djalɨ gba yi.» bedhe ne djalɨ.
Ebhe ne zɨ ’kpɨ́
Ngali ɨnde ya adje e ka Yesu Kilisito-o, ɨnde ya asuno la di e pɨ yi-e ngae ɨnde: Ebhe ne zɨ ’kpɨ́, biti la di bhʉ́ anɨ belegʉ ade bini. Ɨ dʉ me nɨ́ nde apa me: «Ya akpɵtsɵ lɨya ne anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini» me nɨ́ nde ngadholo bhʉ́ biti-e, amba nɨ́ ngapa eu, nɨ́ mene la di engʉ́ na kʉkʉlʉ de. Engʉ́ bini, ɨ dʉ la me nɨ́ nde ngadholo lɨ zɨ ’kpɨ́ maka ngaanɨ Ebhe makpe nde lɨe lɨ zɨ ’kpɨ́-e, amba nɨ́ akpɵtsɵ lɨnɨ́ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ondaise nɨ́ akpɵtsɵ. La di-e, ngʉte gba Yesu, Ndɨlɨ gba anɨ-e, ngavʉlʉ nɨ́ ne ndʉ siti ’ngʉ́ hana.
Ɨ dʉ me nɨ́ nde apa me nɨ́ mene siti ’ngʉ́ de-e, amba nɨ́ ngapite lɨnɨ́ nganɨ́ makpe, kʉkʉlʉ ’ngʉ́ la di bhʉ́ nɨ́ ade. Engʉ́ bini, ɨ dʉ me nɨ́ nde apandja osisiti ’ngʉ́ gba nɨ́-e kala Ebhe-e, ka anɨ nde lɨe ne kpála na ngbingbili-e , ɨnde amemene di engʉ́ anɨ apa e-e, anɨ ꞌé osisiti ’ngʉ́ ango-o, anɨ tsia vʉ́lʉ nɨ́ bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde ngbingbili bhʉ́ djila anɨ ade-o. 10 Ɨ dʉ me nɨ́ nde apa me nɨ́ mene siti ’ngʉ́ de-e, amba nɨ́ ngaꞌo Ebhe kpála na eu, eli gba anɨ-e la di bhʉ́ nɨ́ ade.
 

*1:4 1:4 Nɨ́: Bhʉ́ obhuku koko-o, u a aye me: «Djalɨ gba yi.»