Balʉa na bini
gba
Piele
Eli na kalanʉ
Piele aye nanɨ balʉa na bini gba e pɨ omakilisito ɨnde u aꞌɨ o lɨ bɨlɨ ɨnde me okpála ɨnde nanɨ lɨ Ebhe abhʉ o. Okpála ango-o atsambala nanɨ bhʉ́ Adji Minele, alɨ pápá na abebe. Engʉ́ na ngbéngbé ɨnde bhʉ́ balʉa ɨnde-e, a ko nato masi bhʉ́ okpála ɨnde ngatatanga. Padhá de, anga u adʉ nanɨ ato mbolo lɨ uo, kabula nabhuka gba o-o. Anɨ aye balʉa ango-o ngʉbula naha Bádha Ngali gba Yesu Kilisito pɨ uo, ɨnde nakpi, ne nazuku gba e ngaha pɨ okpála naꞌo ’to o ’to engʉ́ ɨnde anɨ apa me nɨ améne e nedhɨnga nago ka nɨ ko. Nau ongʉ́ bhomʉ-o, uo ne kpadjɨ koko ade, a ayo bha me u zɨba nakibila olɨkabhu ne nambɨla ndjɨndjɨ me, a ko nale ɨnde u ngale uo ne e bhʉ́ nabhuka gba uo na kʉkʉlʉ-o. A ko la di me, u asía makalá lɨ ’kpɨ́ ɨnde lɨ Yesu Kilisito ago lɨe (1:7).
Bhʉ́ nato masi ɨnde lɨ Piele ato e bhʉ́ okpála bhʉ́ nedhɨnga na lɨkabhu-o, anɨ aha di lɨ́lɨ pɨ okpála ɨnde ngatanga balʉa ɨnde me: u kobho maka okpála gba Kilisito.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-2
Nagama matá ’ngʉ́ ne toto pɨndjɨ mʉkobho ɨnde lɨ Ebhe ngaha e 1:3-12
Lɨ́lɨ pɨndjɨ mʉkobho na bubu 1:13 – 2:10
Ongʉ́ ɨnde a ayo me makilisito mene e bhʉ́ nedhɨnga na lɨkabhu 2:11 – 4:19
Namene kulu ne nakɵ lɨ o ne kuto ka makilisito 5:1-11
Eli na soso 5:12-14
1
Piele yi omabhuka ɨnde agbongbolo ne bɨlɨ-e mayi
Ma aye balʉa ɨnde-e pɨ yi ngama Piele, ma ne bhʉlʉ titima gba YesuKilisito . Ma aye pɨ yi okpála ɨnde lɨ Ebhe abhʉ o, ngayi okpála ɨnde ngadʉ maka ogandji okpála bhʉ́ kʉtɨ koko, ngayi ɨnde atsambala bhʉ́ ondu doto na Pote, ne Galatia, ne Kapadose, ne Adjia di ne Bitinia-o. Ebhe ’Dyɨ nɨ́ abhʉ nanɨ yi bhʉtode maka anɨ aleke nanɨ engʉ́ ango-o lɨe-o. Anɨ alo yi lɨ kpadjɨ gba Bu Bhobua , anɨ aꞌo yi kpi ngʉ́ nadʉ piga gba e, ngʉbula me yi dʉ namanga Yesu Kilisito, amba ngʉte anɨ vʉlʉ yi ngʉ́ nadʉ bubu kala nɨ. A ayo me bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e dʉ ne yi, amba anɨ ha di guo ’ngʉ́ pɨ yi ane mane.
Piele adhɵgɵ Ebhe, anga anɨ akóbho omabhuka makobho
A ayo me nɨ́ dhɵgɵ Ebhe, ’Dyɨ Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito. Padhá de, anga anɨ abedhe ne ndjinga pɨ nɨ́ bedhe, anɨ atsia aha mʉkobho na mbɨa pɨ nɨ́ bhʉ́ nazuku Yesu Kilisito bhʉ́ ká okpála ɨnde amu-o. Kaka-a, nɨ́ abhele djila nɨ́ lɨ anɨ me nɨ́ azúku di mazuku. Nɨ́ tɨ la di da naꞌo ’to nɨ́ ’to tɨa ɨnde lɨ Ebhe awo e pɨ nɨ́ opiga gba e-o. Anɨ awo tɨa ango-o pɨ nɨ́ abhʉ́lá. Tɨa ango-o zizi de, a sisiti de, a pádha la di-i de. Nganɨ́ okpála ɨnde abhuka Ebhe-e, anɨ ngalila nɨ́ ne angu gba e, ngʉbula me nɨ́ sia mʉkobho na dʉdʉma ango-o. Mʉkobho ango-o asúno lɨe lɨ sokpɨ́.
Ka ongʉ́ ango-o, yi kpi djalɨ, abana ayo lɨe me yi zʉ olɨkabhu mbɨa ɨnde-e lɨ okpadjɨ ngangá ngʉ́ nedhɨnga bedɨ-o. Belegʉ olo ɨnde asisiti masiti-e, okpála tsutsulu ngaɨza bhʉ́ djua ngʉ́ naleleke me a kolo ndjɨndjɨ. A sɨ la masɨ maka nabhuka gba yi-e ane olo lɨe mane-e? Yi ngazʉ olɨkabhu bhomʉ-o ngʉbula me okpála mbɨla me a lɨ nabhuka gba yi-e ne tata. A bhadi moko ne nabhuka gba yi-o. Ebhe améne mo-o ngʉ́ namene me, kabula nabhuka gba yi-e, anɨ toko yi, anɨ dhɵgɵ di yi, anɨ mene di me ’lɨ yi kolo ngbéngbé lɨ ’kpɨ́ lɨ Yesu Kilisito asúno lɨe lɨe bhʉ́ sangu gba e-o. Belegʉ yi u anɨ lɨe de-e, yi ne mʉkʉnda pɨ anɨ. Abana yi nde lɨe ngau anɨ ade-e, yi ngabhuka anɨ. Kaka-a, yi ngakpi djalɨ naali, djalɨ ɨnde lɨ kpála tɨ da nakpokpo lele e de, anga yi asía makalá na nabhuka gba yi-e masia. Makalá ango-o, a ko lɨ bua yi akóbho lɨe-o.
10 Nanɨ kalanʉ-o, opolofeta agɨlɨ má bhotobhoto me o mbɨla kpadjɨ lɨ Ebhe akóbho okpála lɨe-o. U adʉ akpokpo ’ngʉ́ kalanʉ pɨ okpála pɨndjɨ bádha bhʉ́ ’bu ɨnde lɨ Ebhe aꞌo nanɨ e pɨ yi-o. 11 Bua gba Kilisito ɨnde adʉ bhʉ́ uo-o apa pɨ uo kalanʉ me, Kilisito azʉ́ lɨkabhu. Pɨpɨta-a, anɨ tsia sía sangu gba Ebhe-o. Opolofeta ango-o agɨlɨ nambɨla me ongʉ́ bhomʉ-o akódho ’kpɨ́ nadho. U atsia agɨlɨ di nambɨla me a adʉ́ lele pɨ. 12 Ebhe atsia asuno pɨ opolofeta bhomʉ-o me ongʉ́ ango-o kódho ’kpɨ́ bhʉ́ nedhɨnga gba uo-o de, engʉ́ bini, akódho mangbo ’kpɨ́ bhʉ́ ’kpɨ́ gba yi. Mbɨa ɨnde-e, okpála ɨnde ngakpokpo Bádha Ngali-e , akpokpo ongʉ́ bhomʉ-o pɨ yi akpokpo. U akpokpo pɨ yi ne angu gba Bu Bhobua ɨnde lɨ Ebhe atima e-o. Belegʉ oandjelu , u akʉnda nau ongʉ́ ango-o.
Piele apa pɨ omabhuka me u dʉ bubu kala Ebhe
13 Kaka-a, yi dʉ bedhe ndʉ ’kpɨ́ hana. Yi bhulu djila yi, yi ꞌo ’to yi libhomu ’to bádha bhʉ́ ’bu ɨnde lɨ Ebhe ahá e pɨ yi lɨ ’kpɨ́ lɨ Yesu Kilisito asúno lɨe lɨe bhʉ́ sangu gba e-o. 14 Yi manga Ebhe maka ongɨsɨ na babadha. Yi akpáta matá kpadjɨ na sisiti ɨnde nanɨ yi adʉ nakpata e kala me yi nde mbɨla Yesu Kilisito de-e de. 15 Engʉ́ bini, yi dʉ bubu bhʉ́ mʉkobho gba yi-e libhomu, maka lɨ Ebhe ɨnde aꞌɨ yi-e nde lɨe bubu-o. 16 Padhá de, anga u aye bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me: «Yi dʉ bubu, anga ma bubu. 1:16 Tsia bhʉ́ Lev. 19:2.»
17 Nedhɨnga yi ngayo Ebhe lɨe, yi ngaꞌɨ anɨ me «’Dyɨ nɨ́». Padhá de, anga anɨ ngakodho ’ngʉ́ gba okpála nakpata lele kulu gba kpála ne kpála. Anɨ tsia la di bhʉ́la kpála bini de. Kaka-a, nedhɨnga yi nde nga bha lɨe pɨ́la doto-o, yi manga anɨ bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde yi ngamene e-o. 18 Yi mbɨla ndjɨndjɨ maka lɨ Ebhe agbegbe yi lɨe lɨ kpadjɨ ndʉ ongʉ́ hana na padhá padhá ɨnde lɨ odyɨ yi apana e pɨ yi-o. Ebhe kala yi ne ehe ɨnde ngasiti masiti maka aladja, ɨ dʉ di-e olo de. 19 Engʉ́ bini, anɨ akala yi ne ngʉte Kilisito ɨnde ane ndʉ ’he hana-o. Kilisito maka ndɨlɨ kandɵlɵ ɨnde aha mʉkobho gba e, u atsia abhɵlɵ e-o. Anɨ bubu kala Ebhe, ehe na sisiti bhʉ́ anɨ belegʉ ade bini. 20 Ebhe abhʉ nanɨ anɨ ngʉ́ nakpi lɨ ’ngʉ́ gba okpála kala me anɨ bho doto, la mbɨa ɨnde-e, anɨ atsia asuno anɨ bhʉ́ onedhɨnga na soso ɨnde-e mbámbá ngʉbula me anɨ kobho yi. 21 Kabula Kilisito-o, yi abhuka Ebhe ɨnde azuku anɨ bhʉ́ ká okpála ɨnde amu-o, anɨ atsia aha sangu pɨ anɨ. Kaka-a, yi ngaꞌo nabhuka gba yi-e bhʉ́ Ebhe, yi la di ngaꞌo ’to yi ’to anɨ.
22 Yi avʉlʉ bua yi avʉlʉ ngʉ́ nadʉ ne mʉkʉnda na kʉkʉlʉ sʉnda yi. Yi avʉlʉ bua yi ango-o lɨ kpadjɨ nakpata ongʉ́ na kʉkʉlʉ ɨnde lɨ Ebhe asuno e pɨ yi-o. Ka ’ngʉ́ ango-o, ma apa pɨ yi me, yi dʉ ndʉ ’kpɨ́ hana ne mʉkʉnda na kʉkʉlʉ sʉnda yi di ne bádha bua. 23 Yi mbɨla ndjɨndjɨ me Ebhe aha mʉkobho na mbɨa pɨ yi lɨ kpadjɨ na eli gba e na dʉdʉma, ɨnde di ngaha mʉkobho pɨ okpála-o. Ebhe ɨnde ɨ kpikpi de-e aha mʉkobho ango-o pɨ yi ngae makpe. Yi sia mʉkobho ango-o ka odyɨ yi ɨnde amú mamu-o de. 24 Padhá de, anga u aye bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me:
«Ndʉ okpála hana ngamu maka ulu aꞌʉꞌʉlʉ lɨe-o.
Bádha gba kpála-kʉtɨ ngandjia maka bádha gba felele andjindjia lɨe,
ɨ dʉ me a nde anʉkʉ-o.
25 Engʉ́ bini, eli gba Ngámá-a ngadʉ dʉdʉma ne dʉdʉma. 1:25 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:6-8.»
Eli ango-o, a ko Bádha Ngali ɨnde u akpokpo e pɨ yi-o.

1:16 1:16 Tsia bhʉ́ Lev. 19:2.

1:25 1:25 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 40:6-8.