Balʉa na bini
gba Polo pɨ
Timoté
Eli na kalanʉ
Timoté ne makombi bini ɨnde adʉ nanɨ makilisito bhʉ́ Adji Minele. ’Hi anɨ nanɨ ne maYuda, ’dyɨ anɨ atsia adʉ nanɨ ne Giliki. Anɨ akolo nanɨ kpála nateteke Polo bhʉ́ dholo gba e nakpokpo Bádha Ngali gba Yesu Kilisito . Balʉa na bini gba Polo pɨ Timoté-o, ngakpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ ongbengbe ’ngʉ́ bata.
Balʉa ango-o ngakpo ngaɨza ’ngʉ́ pɨndjɨ nalila lɨo ka omʉsuno na eu ɨnde bhʉ́ Piga gba Ebhe-o. Nasuno ango-o a ko nakpɵtsɵ mabhundja pɨndjɨ omaYuda ne okpála ɨnde ne omaYuda ade ɨnde adʉ nanɨ pɨndjɨ napa me bádha ’ngʉ́ pɨ́la doto ade. A la di ngapa me, u tɨ da bha nasia mʉkobho ka ɨmbɨla ’ngʉ́ ɨnde awo lɨe mawo, a la di ne nakpe nazʉ oehe koko, di ne naha lɨo maka ɵlɵ ne bhoko de.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-2
Lɨ́lɨ pɨndjɨ Piga gba Ebhe ne okpála ɨnde ngadjedjele-o 1:3 – 3:16
Lɨ́lɨ pɨ Timoté pɨndjɨ kulu gba e-o 4:1 – 6:21
1
Polo yi Timoté mayi
1-2 Timoté, kʉkʉlʉ ndɨlɨ gba ma bhʉ́ ’bu nabhuka-a , a ayo me bádha bhʉ́ ’bu ne ndjinga di ne guo ’ngʉ́ gba ’Dyɨ nɨ́ Ebhe ne Yesu Kilisito , Ngámá gba nɨ́-e dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne mʉ. Ma aye balʉa ɨnde-e pɨ mʉ ngama Polo. Ma ne bhʉlʉ titima gba Yesu Kilisito maka lɨ Ebhe, Mʉkobho gba nɨ́, ngauo ne Yesu Kilisito ɨnde nɨ́ ngaꞌo ’to nɨ́ ’to e aha lɨ́lɨ mʉma lɨe ngʉ́ nakpokpo Bádha Ngali ko.
Polo apa me a ayo nayoko omʉsuno na eu-o mayoko
Maka ma aha nako lɨ́lɨ pɨ mʉ lɨe lɨ nedhɨnga ma adʉ anʉ lɨe bhʉ́ ndu doto na Makedonia-a, dʉ bha bhʉ́ gʉdhʉ na Efeso oo, amba mʉ pa pɨ omʉsuno na eu ɨnde oo me, u ꞌo nasuno bhomʉ-o maꞌo. Pa pɨ uo me, u ꞌo nakpokpo ongʉ́ na padhá padhá ɨnde lɨ okpála ngagbe e bhʉ́ ’ndjɨ o maꞌo. U ꞌo di nakpokpo ndjandja okpokpodʉmʉ maꞌo. Padhá de, anga ongʉ́ bhomʉ-o ngagbe okpekebhɵ na padhá padhá ɨnde ɨ dyudyo kulu ɨnde lɨ Ebhe ngamene e bhʉ́ mʉkobho gba okpála de. Kulu ango-o ngadyudyo lɨe ne kalanʉ ka nabhuka.
Olɨ́lɨ ma aha e pɨ mʉ bhomʉ-o, a ngʉbula me okpála dʉ ne mʉkʉnda sʉnda o. Mʉkʉnda ango-o ngayie lɨ bádha bua, lɨ bua nakpokpo kú ’ngʉ́ ndjɨndjɨ, la di ne bhʉ́ nabhuka na kʉkʉlʉ. Okpála koko ayie lɨ ngbili kpadjɨ bhomʉ-o ayie, u atsia azɨ ’ndjɨ o bhʉ́ namene okpekebhɵ na padhá padhá. U ngapa me o ne omʉsuno na lɨ́lɨ gba Ebhe, engʉ́ bini, ngauo makpe-e, u kɵ mboli engʉ́ ɨnde u ngasuno e pɨ okpála koko ne angu o hana-a belegʉ de bini.
Ebhe aha lɨ́lɨ gba e pɨ nɨ́ ngʉbula nɨ?
Nɨ́ mbɨla hana me lɨ́lɨ gba Ebhe-e ndjɨndjɨ, ɨ dʉ me u nde ngakpakpata maka a ayo lɨe ko. Nɨ́ mbɨla la di hana me, Ebhe ꞌo lɨ́lɨ pɨ okpála bhende ngadhʉkʉ ngbingbili-e de. Engʉ́ bini, anɨ aꞌo pɨ obhende ngau lɨ́lɨ gba anɨ-e padhá di ne pɨ okpála na kpekpeke ’ndjɨ. Anɨ aꞌo pɨ okpála bhende ngandjo ’li anɨ, di ne pɨ obhende ngamene siti ’ngʉ́-o. Anɨ aꞌo pɨ okpála ɨnde ɨ manga anɨ de, ɨ manga la di ohe na bububu gba anɨ-e de-o. Anɨ aꞌo pɨ okpála bhende ngabhili odyɨ o, ɨ dʉ di-e ohi o-o. Anɨ aꞌo pɨ okpála bhende ngabhili obɨ o bhʉ́ gandji.
10 Anɨ aꞌo pɨ obhosɨ bhende ngakʉnda olɨsɨ di ne pɨ olɨsɨ bhende ngakʉnda obhosɨ ngangá-o. Anɨ aꞌo pɨ obhosɨ bhende ngakʉnda lɨo ne obɨ o obhosɨ, ɨ dʉ di-e olɨsɨ bhende ngakʉnda lɨo ne obɨ o olɨsɨ. Anɨ aꞌo pɨ okpála bhende ngatsɨndjɨ obalise. Anɨ aꞌo pɨ obhʉlʉ eu di ne pɨ okpála bhende ngatʉ silika pɨ́ eu. Anɨ aꞌo pɨ ndʉ okpála hana ɨnde ngamene engʉ́ kpi ne bhende na kʉkʉlʉ nɨ́ ngasuno e ko. 11 Nasuno ango-o bhʉ́ Bádha Ngali ɨnde lɨ Ebhe aha e mʉma-o. Bádha Ngali ango-o ngasuno sangu gba Ebhe ɨnde ngaha bádha ’ngʉ́ pɨ okpála-o.
Polo agie heni pɨ Ebhe
12 Ma ngagie heni pɨ Yesu Kilisito, Ngámá gba nɨ́ ɨnde aha angu mʉma ngʉ́ namene kulu gba e-o. Ma ngagie heni pɨ anɨ, anga anɨ au me ma tɨ da namemene. Abhomʉ-o, anɨ atsia abhʉ ma ngánga. 13 La nanɨ kalanʉ-o, ma adʉ apa osisiti ’ngʉ́ lɨ anɨ, ma adʉ ato mbolo lɨ okpála koko ka u abhuka anɨ lɨe-o, ma adʉ la di asosobho anɨ. Abana ma adʉ amene lɨe mo-o, anɨ adje ndjinga ma. Padhá de, anga ma bhuka nga nanɨ anɨ de. Ma mbɨla la di nanɨ de me Yesu ne Masɨya-a de.
14 Engʉ́ bini, Ngámá gba nɨ́-e atsia asuno bádha bhʉ́ ’bu gba e mʉma ane mane. Anɨ aha nabhuka mʉma, di ne mʉkʉnda ɨnde bhʉ́ nakpɵtsɵ lɨnɨ́ ne Yesu Kilisito-o. 15 Engʉ́ ɨnde ma adji apa e ɨnde-e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde a ayo me ndʉ okpála hana bhuka e ne bua o bini. Engʉ́ ango-o me, Yesu Kilisito ago nanɨ pɨ́la doto ngʉ́ nakobho okpála na sisiti. Yi mbɨla la me ngámá ngámá bhʉ́ ká uo ne ma. 16 Abana ma adʉ lɨe ne ngámá ngámá bhʉ́ ká uo ngama-a, Ebhe adje ndjinga ma. Ebhe amene mʉma mo-o ngʉbula me ndʉ okpála hana ɨnde abhúka Yesu Kilisito-o, u u lele ’ndjá bua gba nɨ-o, amba u bhuka-a, u de sia mʉkobho na dʉdʉma. 17 A ayo me ndʉ okpála hana dhɵgɵ Ebhe, amba u toko anɨ dʉdʉma ne dʉdʉma. A adʉ moko. A ko ’Ngbé Ngámá na dʉdʉma, ɨ kpikpi de, lɨ kpála uu di-e de. A ko bha koli Ebhe bha ngae kpi e kpi!
18 Timoté, ndɨka ma, ma ngaha olɨ́lɨ bhomʉ-o pɨ mʉ nakpata oeli ɨnde lɨ opolofeta akpokpo nanɨ e lɨ ’ngʉ́ gba mʉ-o. A ayo me oeli ango-o teteke mʉ ngʉbula nakpokpo Bádha Ngali-e ne angu, abana lɨ okpála dʉ nayaya mʉ. 19 A ayo me mʉ gʉ egʉ́ ango-o ne nabhuka bhʉ́ dabɨlɨ bini ne bua nakpokpo kú ’ngʉ́ ndjɨndjɨ. Okpála koko aꞌo ká bua nakpokpo kú ’ngʉ́ gba o aꞌo. Kaka-a, u ayie lɨ kpadjɨ na nabhuka ayie. 20 Imene ne uo ne Alekɨdjandele bhʉ́ ká ongua okpála bhomʉ. Ma atsia apʉ uo pɨ Satana ,* 1:20 Napʉ kpála pɨ Satana: Tɨ da napa lɨ bɨlɨ ɨnde-e me nagbe kpála bhʉ́ Piga gba Ebhe. amba u mbɨla lɨo ne napa me a ayo nasobho Ebhe de.

*1:20 1:20 Napʉ kpála pɨ Satana: Tɨ da napa lɨ bɨlɨ ɨnde-e me nagbe kpála bhʉ́ Piga gba Ebhe.