Balʉa na bhisi
gba
Piele
Eli na kalanʉ
Piele aye balʉa gba e na bhisi pɨ ’ngbé limbi omakilisito na kalanʉ. Engʉ́ na ngbéngbé ɨnde bhʉ́bhʉ́-o, a ko ngʉbula nagʉ kulu gba omʉsuno na eu di ne ongʉ́ na zabhe ɨnde ngayie bhʉ́ ongʉ́ ango-o. Ngʉ́ naha angu engʉ́ bhomʉ-o, a ayo nagbite lɨo lɨ nambɨla Ebhe na kʉkʉlʉ di ne Ngámá Yesu Kilisito , ne nasuno ɨnde lɨ okpála ɨnde au Yesu ne djila o akpokpo e-o. Piele alʉ kpekpeke lɨ nasuno na eu ɨnde lɨ okpála adʉ apa lɨe me Yesu go matá de-o. Anɨ atsia apa me nabhue ɨnde lɨ Yesu ngabhue lɨe, a ko anga Ebhe kʉnda de me kpála bini kpi-e de. Engʉ́ bini, anɨ ngakʉnda me okpála hana koto bhʉ́ siti ’ngʉ́ (3:9).
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-2
Naꞌɨ ɨnde lɨ Ebhe aꞌɨ makilisito ne e-o 1:3-21
Omʉsuno na eu 2:1-22
Nago na soso gba Kilisito 3:1-18
1
Simo Piele yi omabhuka mayi
Ma aye balʉa ɨnde-e ngama Simo Piele. Ma ne bali gba Yesu Kilisito , ma la di ne bhʉlʉ titima gba anɨ-o. Ma aye balʉa ɨnde-e pɨ okpála bhende asia nabhuka ka ngbili ’ngʉ́ gba Yesu Kilisito-o. A ko Ebhe gba nɨ́, a ko di Mʉkobho gba nɨ́-o. Nabhuka ango-o viti bini ne bhe gba ya-o. A ayo me bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe di ne Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito-o, dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi, amba u ha di guo ’ngʉ́ pɨ yi ane mane ka yi ambɨla uo lɨe ndjɨndjɨ-o.
Lele nadhʉkʉ ka omakilisito
Yesu Kilisito bhʉ́ angu gba e aha ndʉ ’he hana nɨ́ nde ne gʉmʉ e ngʉ́ nakobho di ne nadʉ ka nɨ́ libhomu pɨ Ebhe. Anɨ amene me nɨ́ mbɨla Ebhe ɨnde aꞌɨ nɨ́ bhʉ́ sangu gba e di ne bhʉ́ ngamba kulu gba e na paká paká. Ebhe amene mo-o ngʉbula me nɨ́ sia oehe na mase naali di na ngbengbengbe ɨnde nanɨ anɨ apa me nɨ ahá e pɨ nɨ́-o. Anɨ aha oehe bhomʉ-o ngʉbula me yi kpe osisiti gʉmʉ ’he na doto ɨnde ngabhili okpála-o, di ne ngʉbula me yi kpɵtsɵ lɨyi bhʉ́ dabɨlɨ bini ne nɨ.
Ka ’ngʉ́ ango-o, yi mene ne kpéke me nabhuka gba yi-e be ndʉ e ne nadhʉkʉ ngbingbili, pɨ́ nadhʉkʉ ngbingbili-e, yi ꞌo nambɨla Ebhe na paká paká, pɨ́ nambɨla Ebhe na paká paká-a, yi ꞌo naholo bua yi, pɨ́ naholo bua yi-e, yi ꞌo kekele, pɨ́ kekele-e, yi ꞌo naholo lɨo lɨ Ebhe, pɨ́ naholo lɨo lɨ Ebhe-e, yi ꞌo nadʉ ne mʉkʉnda sʉnda yi. Pɨ́ nadʉ ne mʉkʉnda sʉnda yi-e, yi ꞌo mʉkʉnda pɨ ndʉ okpála hana. Ɨ dʉ me yi nde nganʉ ne namene ndʉ ongʉ́ bhomʉ-o hana ne kalanʉ-o, ɨ tsia méne me yi mene kulu, ɨ méne di me yi zu nguwa bhʉ́ nambɨla Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito-o.
La-a, kpála bhende ɨ mene oehe bhomʉ-o de-e u ’kpɨ́ tsutsu de, anɨ maka kpála ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de. Anɨ aꞌɨlɨ ’to e me Ebhe avʉlʉ osisiti ’ngʉ́ gba nɨ nanɨ nɨ amene e-o. 10 Kaka-a, ondaise ma, yi mene la matá ne kpéke me yi lʉ ne angu bhʉ́ eꞌɨ lɨ Ebhe aꞌɨ yi lɨe, di ne maka anɨ abhʉ yi lɨe-o. Lɨ yi mene mo-o, yi lɨ́ bhʉ́ siti ’ngʉ́ ’kpɨ́ bini de. 11 Abhomʉ-o, lɨ Ebhe ká kpadjɨ pɨ yi ne bua e bini me yi lɨ bhʉ́ Naʉ na dʉdʉma gba Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito, ɨnde di Mʉkobho gba nɨ́-o.
Piele apa pɨ omabhuka me u ꞌo ’to o lɨ ’li Ebhe
12 Kaka-a, a ayo me ma ꞌo ’ngʉ́ bhomʉ-o bhʉ́ ’dje yi ndʉ ’kpɨ́ hana belegʉ yi ambɨla nanɨ lɨe bhʉtode, yi atsia agbite lɨyi lɨ kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde yi asia e-o. 13 Ma abhundja me nedhɨnga ma nde nga bha lɨe ʉʉ-o, a ndjɨndjɨ me ma dʉ naꞌo ’ngʉ́ bhomʉ-o bhʉ́ ’dje yi ngʉbula me yi alá-a de. 14 Padhá de, anga ma ambɨla me nedhɨnga nakpi ka ma-a akolo masɨkpe maka lɨ Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito apa mʉma lɨe-o. 15 Kaka-a, ma améne di ne kpéke me, pɨta ma akpí lɨe, ’to yi aꞌɨ́lɨ ’to ongʉ́ bhomʉ-o de.
16 Nanɨ ya akpokpo ’ngʉ́ lɨe pɨ yi pɨndjɨ nago gba Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito bhʉ́ angu gba e-e, ya kpokpo pɨ yi ongʉ́ na padhá padhá ɨnde lɨ okpála ngapandja e bhʉ́ o-o de. Engʉ́ bini ya au anɨ bhʉ́ zɨ e ne djila ya makpe. 17 Padhá de, anga Ebhe ’Dyɨ anɨ adhɵgɵ anɨ nane mane. Abhomʉ-o, eli ayie agba Ebhe na angu di na asasaua atsia apa me: «Kpála ɨnde-e, a ko Ndɨlɨ gba ma, ma kʉnda anɨ naali, bua ma nga ne anɨ naali. 1:17 Tsia bhʉ́ Mat. 17:5; ne bhʉ́ Mlk. 9:7; di ne bhʉ́ Luk. 9:35.» 18 Ya adje eli ɨnde ayie abhʉ́lá-a ne ’dje ya makpe, nedhɨnga ya adʉ lɨe ne Ngámá Yesu Kilisito apɨ́ ’ta lɨ Ebhe asuno lɨe pɨ ya pɨ́ e-o.
19 Ka ’ngʉ́ ango-o, ya abhuka na paká paká ngali ɨnde lɨ opolofeta akpokpo nanɨ e bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-o . A ayo me yi gbo ’dje yi tété ndjɨndjɨ, anga a maka zɨ ’ke ɨnde ngatsi bhʉ́ biti. Yi gbo ’dje yi tété akólo lɨ ekpɨ́ ahólo naseke lɨe-o, ekpɨ́ ɨnde lɨ Yesu Kilisito asúno lɨe lɨe lɨ bua yi maka zɨ ɨkʉpala na kɵkpɨ́ asʉsʉ lɨe-o. 20 Kala ndʉ ’ngʉ́ hana-a, yi mbɨla ndjɨndjɨ me kpála bini ade ɨnde ɨ tɨ da nakpokpo ne ɨmbɨlangʉ gba e makpe kú oeli ɨnde nanɨ lɨ opolofeta akpokpo e, ɨnde u aye di-e bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-o. 21 Padhá de, anga ’li opolofeta yiyie ka kpála bini de. Engʉ́ bini, Bu Bhobua apa pɨ okpála ngae makpe me u kpokpo ’ngʉ́ ne ’lɨ Ebhe.

1:17 1:17 Tsia bhʉ́ Mat. 17:5; ne bhʉ́ Mlk. 9:7; di ne bhʉ́ Luk. 9:35.